เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ทัวร์อเมริกา

BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS

WRTE200558 BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS
BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS
 • ยอดเขาทวินพีค , ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ , ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก , สะพานโกลเดนเกต , Union Square , อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี , เฟรสโน ,เฟรสโน , BARSTOW FACTORY OUTLET
 • ยอดเขาทวินพีค , ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ , ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก , สะพานโกลเดนเกต , Union Square , อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี , เฟรสโน ,เฟรสโน , BARSTOW FACTORY OUTLET
 • 4 ดาว
11 วัน 7 คืน / เริ่ม 83,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200558
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  6 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 83,900 97,800 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

  เช้า

   22.30น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก 

  กลางวัน

    

  เย็น

    

  วันที่ 2 ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก - ยอดเขาทวินพีค – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ –  ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – สะพานโกลเดนเกต – Union Square

  01.45น.

   01.45น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อี.วี.เอ เที่ยวบินที่ BR 206 

  06.35น.

   06.35น.เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

  10.15น.

   10.15น.ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 008 

  06.30น.

  06.30น.ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต

   

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

  นำท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย 

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารไทย

   

  ที่พัก

  HOLIDAY INN AIRPORT หรือเทียบเท่า

   

  วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี  - เฟรสโน     

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite National Park)  อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอเนีย มีพื้นที่ 1,189 ตารางไมล์ หรือ 3,081 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่จรดทะเลทรายเนวาดา 

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

  บ่าย

   นำท่านชมน้ำตกโยเซมิตี (Yosemite Falls) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยเห็นโดดเด่นแต่ไกล เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมเอล แคปปิตอล (El Capitan) ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของอุทยานนี้ เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ตั้งฉากขึ้นไปถึง 900 เมตร) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง 

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

  วันที่ 4    เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,  Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

   

   

  บ่าย

   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip 

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

  ที่พัก

  EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 5  อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  อิสระตามอัธยาศัยที่เมืองลาสเวกัส (ไม่มีบริการรถโค้ช)  หรือ ให้ท่านเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์เสริม

   อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหาร อิสระตามอัธยาศัย

  อิสระช้อปปิ้ง ณ ศูนย์การค้า เอาท์เลท ภายในเมือง หรือ สามารถเลือกเสี่ยงโชคตามอัธยาศัย

   

  ค่ำ

   รับประทานอาหาร อิสระตามอัธยาศัย 

  ที่พัก

  EXCALIBUR หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 6   อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – Horseshoe bend – ทะเลสาบพาวเวลล์ – เพจ

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) โดยภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8000-9000 ฟุต

  จากนั้นนำท่านชม Horseshoe bend ซึ่งเป็นส่วนโค้งของแม่น้ำโคโรลาโด (Colorado River) ที่มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับน้ำนิ่งทำให้ทัศนียภาพสวยงาม ความลึกจากหน้าผาถึงก้นแม่น้ำ มีความลึกมากกว่า 300 เมตร

   

  กลางวัน

   

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

   

  บ่าย

   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองต้นน้ำของ แกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ำโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้วนเกี่ยวกับแม่น้ำทั้งสิ้น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lake Powell ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีละประมาณ 2 ล้านคน หรือ Horseshoe bend จุดชมโค้งแม่น้ำรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต หรือราวๆ 300 เมตร รวมทั้ง Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี 

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

  ที่พัก

  HYATT PLACE  หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 7    เพจ - Antelope Canyon – แกรนด์แคนยอนฝั่ง South rim – เมืองคิงส์แมน

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ Antelope Canyon ภูเขาหินทราย (Sandstone) ที่มีริ้วลวดลายสวยงาม เกิดจากการมีน้ำหลากกัดเซาะหินมานานนับล้านๆปี จนทำให้ผนังถ้ำเกิดริ้วลายคล้ายเกลียวคลื่นเว้าแหว่งตามซอกถ้ำ ทำให้เกิดช่องหินที่เป็นริ้วสวยงาม เล่นแสงกระทบกับดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ทำให้แต่ละช่วงเวลาของวัน ภูเขาหินทรายเหล่านี้มีสีสันที่ต่างกันออกไป โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปด้วย อันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน เป็นต้น

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

  นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ฝั่ง South rim ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนยอนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

  ที่พัก

  SPRINGHILL SUITES หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 8   ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางสู่นครลอสแอนเจลิส  (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills ) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

  บ่าย

   เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park ) 

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

  ที่พัก

  HOLIDAY INN BUENA PARK หรือเทียบเท่า 

  วันที่ 9    อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน

  เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของถนนHollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด

   

  กลางวัน

   อิสระอาหารกลางวัน 

  บ่าย

   ให้ท่านได้อิสระชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR 

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

  หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแอนเจลิส

   
     

  วันที่ 10   ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

  00.30น.

   00.30น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 015
  ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.50 น.***
  ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***
   

  กลางวัน

    

  เย็น

    

  วันที่ 11   ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

   

  06.05น.

   06.05น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน รอเปลี่ยนเครื่อง
  ***คณะออกเดินทางวันที่ 18-28 เม.ย. เดินทางถึงเวลา 05.40 น.***
  ***คณะออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 07 พ.ค. 63 เดินทางถึงเวลา 05.45 น. ***
   

  08.25น.

   08.25น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 211 

  11.10น.

   11.10น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ 

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS
     BEAUTIFUL USA อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี – แกรนด์แคนย่อน 11 DAYS 7 NIGHTS
     ราคาเริ่มต้น 83,900
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน