เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE

WRTE200533 ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE
ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE
 • โอชิโนะ ฮัคไค, ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว, วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่, ล่องเรือโจรสลัด, หุบเขาโอวาคุดานิ, ภูเขาไฟฟูจิ
 • DUTY FREE
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 19,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200533
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 19,999 28,899 แสดง - 34
  5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
  4 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
  8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
  24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
  25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
  29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 29,999 39,899 แสดง - 34
  14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 29,999 39,899 แสดง - 34
  15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 29,999 39,899 แสดง - 34
  19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34
  29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 22,999 31,899 แสดง - 34

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  สนามบินดอนเมือง

   

  20.00 น.

  พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน  THAI LION AIR  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
     
     

  นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ ขาปู

   

  00.55 น.

  ออกเดินทางสู่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL300 

  09.00 น.

  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว 

  เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) SET BOX

  นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

   

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

  หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

   

  พักที่

  ASIA YAMANAKAKO/HOTEL ALEXANDER YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่า 

  โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - DUTY FREE - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟ ศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า

  นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก

  นำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

  เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ  ฟูจิ - ฮาโกเน่ - อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ

  นำท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส

   

   

  เย็น

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

  พักที่

  ASIA NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า 

  อิสระท่องเที่ยว หรือ ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  อิสระกับการท่องเที่ยว ไกด์ แนะนำเส้นทางการเดิทางหรือ ซื้อทัวร์เพิ่ม ไกด์พาเที่ยวทั้งวัน

   

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

  เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

  พักที่

  ASIA NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า 

  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

   

  เช้า

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหาร

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

   

  กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

  10.30 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 301 

  15.45 น.

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE
    ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO SUPER SURPRISE
    ราคาเริ่มต้น 19,999
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน