เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน 9 วัน

ทัวร์

ท่องทะเลอันดามัน กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง

WRTE200501 ท่องทะเลอันดามัน กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง
ท่องทะเลอันดามัน กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง
 • วัดถ้ำเสือ, น้ำตกร้อน, สระมรกต, สุสานหอย, ท่องทะเลกระบี่ 4 เกาะ, ทะเลแหวก, เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง, เกาะปอดะ, ท่าปอมคลองสองน้ำ
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 13,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200501
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 13,900 15,900 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  ดอนเมือง - กระบี่ - น้ำตกร้อน - สระมรกต - สุสานหอย - อ่าวนาง

   

  เช้า

  04.45 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินในประเทศอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 แถว 14-15 สายการบินนกแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

  06.30 น. เหิรฟ้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7910

  07.45 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ ให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางท่องเที่ยวใน จ.กระบี่

  09.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

  จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำในสระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหาร

  13.30 น. เดินทางสู่ สุสานหอย 40 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

  15.00 น. นำท่านเที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ปูดำ ที่ด้านหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ำ สัญลักษ์ของเมืองกระบี่

  17.00 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตามอิสระ

   

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ (2) ที่ร้านอาหาร  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนในยามค่ำคืน 

  ที่พัก

  โรงแรม The Small Hotel Krabi 

  ท่องทะเลกระบี่ - ถ้ำพระนาง - ทะเลแหวก - เกาะทับ - เกาะหม้อ - เล่นน้ำ - ดำน้ำชมปะการัง - เกาะปอดะ

   

  เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า (3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา

  09.00 น. นำท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลำหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ำดื่มเย็นๆ

  09.30 น. นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้ำพระนาง ถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

  10.30 น. นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่เกาะทับและเกาะหม้อ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ให้ท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเลอันดามัน และพักผ่อนตามอิสระ

  11.00 น. นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล

   

  กลางวัน

  นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก (อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน อากาศสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำทะเลบริเวณเกาะปอดะ
  ตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

  14.30 น. นำท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นพรัตน์ธารา

  14.30 น. ขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

   

  เย็น

  บริการอาหารค่ำ (5) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอิสระ 

  ที่พัก

  โรงแรม The Small Hotel Krabi 

  ท่าปอมคลองสองน้ำ - วัดถ้ำเสือ - ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานดอนเมือง

   

  เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า (6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

  09.00 น. เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิดชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลดจะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ

  11.00 น. ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของทะเลแปรรูปต่างๆ และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ ที่ร้านศรีกระบี่

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (7) ที่ร้านอาหาร

  13.30 น. นำท่านเข้าสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถ้าต่างๆและทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมวิวทัวทัศน์ของเมืองกระบี่ที่สวยงาม

  15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่

  16.30 น. ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง

  18.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7915

  19.20 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

   
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ท่องทะเลอันดามัน กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง
     ท่องทะเลอันดามัน กระบี่ - ทะเลแหวก - ถ้ำพระนาง
     ราคาเริ่มต้น 13,900
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน