เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 22 วัน

ทัวร์จีน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE190332 เซี่ยงไฮ้ หังโจว
เซี่ยงไฮ้ หังโจว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู, ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ, ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก,
 • หมู่บ้านชาหลงจิ่ง, ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย, เมืองโบราณซินฉาง, ตลาดเฉินหวังเมี่ยว, ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก, อุโมงค์เลเซอร์, หาดไว่ทาน, ถนนนานจิง, ตลาดเถาเป่า
 • 4 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190332
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
  Sold Out
  8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,888 13,388 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขกรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – เงื่อนไขการยกเลิกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    เซี่ยงไฮ้ หังโจว
    เซี่ยงไฮ้ หังโจว
    ราคาเริ่มต้น 9,888
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน