» ทัวร์ต่างประเทศ » ทัวร์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน  หนึ่งในเส้นทางทัวร์ต่างประเทศ ที่ได้รับความสนใจลำดับต้นๆ จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เหตุผลหลักเนื่องมาจกา ตั้งแต่ปี 2559 รัฐบาลไต้หวันได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปไต้หวัน ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่า  เกาะไต้หวันแต่เดิมนั้นเรียกกันว่า “เกาะฟอร์โมซา” (Formosa) และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ไต้หวันนั้นมีระบบการปกครองตนเองแบบพิเศษเช่นเดียวกับฮ่องกง และมาเก๊า เกาะไต้หวันนั้นนอกจากจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแล้ว ยังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงาม ดังชื่อเกาะฟอร์โมซาในภาษาโปรตุเกสที่แปลว่า “เกาะอันสวยงาม”

Wtravel.co.th โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และบริษัททัวร์ ชั้นนำของไทย ได้จัดเตรียม ทัวร์ไต้หวัน ไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันได้ตลอดทั้งปี ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน จากทีมงานมากด้วยประสบการณ์ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ตลอดเวลา ทีมงานเรายินดีให้ข้อมูลด้วยความยินดีเป็นย่างยิ่ง คะ 
 


รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 29 รายการ 
รหัสทัวร์
     TWCU_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ หรือ พายสัปปะรด
ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น 
XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
 
กำหนดการ
     วันที่ 19 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWTK_TR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน COSTA FORTUNA
สายการบิน
     Tiger Air Taiwan (IT)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - ท่าเรือ KEELUNG - CHECK IN COSTA FORTUNA
ฮานะ - โอกินาวา - อิชิงากิ  - มิยาโกะจิมะ - ท่าเรือ KEELUNG –หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค –วัดหลงซันซื่อ 
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWSSH1_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
กำหนดการ
     วันที่ 22 - 26 มกราคม 2561
     วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWVTG1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN HANSA
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซ้ำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรดเหวยเก๋อ - ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต - อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง ณ เมืองไทเป - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 21 - 24 มกราคม 2561
     วันที่ 24 - 27 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWZE1_XW/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน FLOWER FESTIVAL TAIWAN
สายการบิน
     NokScoot (XW)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,777 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
กำหนดการ
     วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2561
     วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
     วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWZE1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดการ
     วันที่ 20 - 23 มกราคม 2561
     วันที่ 25 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 27 - 30 มกราคม 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2561
     วันที่ 22 - 25 มีนาคม 2561
     วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWDKC1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TRENDY TAIWAN (4 วัน 3 คืน)
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
บินตรง สุวรรณภูมิ – เถาหยวน (ไต้หวัน) เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAY  (ไฟลท์สวย)
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม  พร้อมสะสมไมล์50%
โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักไทจง 1คืน และไทเป 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ
จิ่วเฟิ่น ชมวิวเมืองไทเปบนตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) เกาเหม่ย
D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด
ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง   
อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์
มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ  
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 27 มกราคม 2561
     วันที่ 26 - 29 มกราคม 2561
     วันที่ 31 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWFS19_CI/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง 5วัน4คืน
สายการบิน
     China Airlines (CI)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     23,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อาลีซาน เกาสง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดฝ๋อกวงซาน  EDA OUTLET   อ่าวซีจือ  ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station
กำหนดการ
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 2 - 6 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWFS18_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION คุ้มจริง 7D5N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ช็อป 3 ตลาดดัง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
กำหนดการ
     วันที่ 11 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561
     วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รหัสทัวร์
     TWFS17_SL/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5D3N
สายการบิน
     Lion Air (SL)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นังรถไฟชมสวนสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการเจ้าพ่อกวนอู เถาหยวนไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
กำหนดการ
     วันที่ 24 - 28 มกราคม 2561
     วันที่ 30 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 4 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2561
     วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2561
     วันที่ 1 - 5 มีนาคม 2561
     วันที่ 3 - 7 มีนาคม 2561
     วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2561
     วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561
     วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561
     วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561
     วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
     วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2561
     วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2561
     วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561
     วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2561
     วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561
     วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2561
     วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561
     วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ม.ค. 61 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 29 รายการ 
 
» ข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน
อุทยานเย่หลิ่ว หรือ อุทยานธรณีเย่หลิ่ว (Yehliu Geopark) 
Oct 27, 2017 
ตื่นตา!หินเศียรราชินีที่อุทยานเย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน : 10 สิ่งที่คุณพลาดไม่ได้ในไทเป 
Nov 4, 2016 
อนุสาวรีย์ที่น่าตื่นตะลึง ร้านอาหารระดับโลกและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ทำให้ไทเปเหมาะจะเป็นจุดหมายที่ยอดเยี่ยมในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ทัวร์ไต้หวัน : เที่ยวบินสายการบินทั้งหมดไปไต้หวัน 
Oct 10, 2016 
รวมมิตรเที่ยวบิน และสายการบิน Budget Airlines !!! ที่ไปไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน : ข้อมูลทั่วไป 
Sep 26, 2016 
ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันและบริเวณรอบๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น วีซ่า สภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน และข้อมูลอื่นๆ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top