เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 9 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (เลสโก สิงโตทะเล)

WRTE191749 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (เลสโก สิงโตทะเล)
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (เลสโก สิงโตทะเล)
 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูเวิอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,น้ำตกในร่ม The rain vortex
 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show,อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูเวิอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด,น้ำตกในร่ม The rain vortex
3 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191749
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,999 18,999 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,999 17,999 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – การยกเลิก
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (เลสโก สิงโตทะเล)
   ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3วัน 2คืน (เลสโก สิงโตทะเล)
   ราคาเริ่มต้น 11,999
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน