ทัวร์ยุโรป Grand Italy
รหัสทัวร์
     EUSRT3_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Grand Italy
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     90,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
โรม - นาโปลี - เกาะคาปรี - คาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ - โปซิตาโน - อามาลฟี - ปอมเปอี - วาติกัน - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา - มิลาน
กำหนดการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 - 23 กันยายน 2561
วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2561
วันที่ 22 - 31 ธันวาคม 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark


 
วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2  กรุงเทพ ฯ - ดูไบ -โรม - นาโปลี - เกาะคาปรี  
เดินทาง03.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” เที่ยวบินที่ EK419 (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

เดินทาง09.10 น. รอต่อเครื่องไปยังเมือง “โรม” เมืองหลวงของประเทศอิตาลี ด้วย เที่ยวบินที่ EK097 (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี) 

สถานที่เดินทางถึง กรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศอิตาลี เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ เมืองนาโปลี เมืองท่าสำคัญและใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของอิตาลี โดยมีธรรมชาติทางทะเลที่ขึ้นชื่อและสวยงามที่สุด (220 ก.ม.) จากนั้นนำคณะนั่งเรือข้ามฝากไปยัง เกาะคาปรี เกาะสวรรค์ที่บรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่นี่ เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงาม รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการสร้างอยู่บนบริเวณไหล่เขา และใช้สีสันได้อย่างสดใส เหมาะแก่การเก็บภาพอย่างยิ่ง

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Weber Ambassador หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3 คาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้ 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางไปชมสมบัติล้ำค่าทางทะเล ได้แก่ ถ้ำบลูกร็อตโต้ ด้านในถ้ำจะมีสีสันสดใสสวยงามของน้ำทะเล ที่เกิดจากการหักเหของแสงแดดและสะท้อนกับวัตถุใต้พื้นน้ำ ทำให้เกิดภาพสีสันที่งดงามจนแทบลืมหายใจ ทั้งนี้การเข้าไปชมถ้ำในแต่ละวัน จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละช่วงด้วย

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งเรือข้ามฟากกลับมายังบนฝั่ง ที่เมืองซอเรนโต้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่าที่มีความสวยงามเช่นเดียวกัน รับบรรยากาศริมชายหาด ที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ มีเรื่องราวในอดีตกว่า 2,000 ปี และยังสามารถเดินทางต่อไปยังชายหาดที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล้ ๆ ได้อีกด้วย

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน.

วันที่ 4 ซอเรนโต้ - โปซิตาโน - อามาลฟี - ซอเรนโต้  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชายฝั่งทะเล ทางตอนใต้ของอิตาลี อีกครั้ง จะมีเมืองเล็ก ๆ เรียงร้อยต่อกันเป็นชุมชนตั้งอยู่บนผาหรือเนินเขาริมทะเลที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ที่สุด จนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เราเริ่มจากเมืองโปชิตาโน ต่อด้วยเมืองอามาลฟี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอย่างมากมาย 

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเยี่ยมชมเมืองอามาลฟี ชมความงดงามและเก็บภาพกับมหาวิหารแห่งอามาลฟี โบสถ์ประจำเมืองและชายหาดอามาลฟี พร้อมทั้งเดินชมของที่ระลึกและเพลิดเพลินกับบรรยากาศริมทะเล เมื่อได้เวลาอันสมควร เดินทางต่อไปยัเมืองซอเรนโต้

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน.

วันที่ 5 ซอเรนโต้ - ปอมเปอี - โรม  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมืองปอมเปอี เมืองโบราณเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปจากแผนที่มากกว่า 1,500 ปี เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของทวีปยุโรป จากการระเบิดของภูเขาไฟวิซูเวียส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองปอมเปอี เดินสำรวจและเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเก็บภาพความประทับใจอย่างจุใจ 

อาหารกวางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ตอนกลางของประเทศอิตาลี ไปยังกรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศเทศอิตาลี เมืองซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี จุดเริ่มต้นจากชาวโรมันที่อาศัยอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ (240 ก.ม.) เมื่อถึงกรุงโรมนำท่านตรงไปยังย่านศูนย์กลางของการ ช้อปปิ้งของเมืองคือย่านบันไดสเปน ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ผู้คนมาเพื่อพบปะสังสรรค์ นัดพบ เดินเล่น ช้อปปิ้ง และชื่นชมความงดงามอลังการของน้ำพุเทรวีที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างในรูปแบบบาโรกทำให้มีความอลังการและวิจิตรงดงามมาก จากนั้นอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม บนถนนคอนดอตติ

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
พักที่ Hotel Midas หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6 โรม - วาติกัน - ฟลอเรนซ์  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกหนึ่งสิ่ง ได้แก่ สนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกโลกเก่าแก่อายุเกือบ 2,000 ปี สร้างตามพระประสงค์ของจักรพรรดิเวสปาเชียน เพื่อใช้สำหรับจัดงานและมหรสพของกรุงโรมในสมัยนั้น จากนั้นผ่านชมพระราชวังเก่าของจักรวรรดิโรมัน ได้แก่ จัตุรัสเวเนเซีย ที่สร้างโดยคาร์ดินัลแห่งเวเนเซียในปี 1455 ทุกวันนี้กลายเป็นที่ตั้งของสถานทูตแห่งสาธารณรัฐเวนิสในโรม และชื่อของจัตุรัสก็ตั้งขึ้นตามชื่อพระราชวังหลังนี้นี่เอง

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่มีประวัติเก่าแก่ยาวนาน โดยโบสถ์หลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 จากช่างผีมือแห่งยุค อาทิ แบร์นีนี มิเกลันเจโล เป็นต้น โดยด้านในของโบสถ์มีความสำคัญและมีงานศิลปะล้ำค่าอีกมากมาย โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปแกะสลักหินอ่อนของ มิเกลันเจโล ที่มีชื่อว่า เปียต้า (Pieta) อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางต่อไปยังภาคเหนือของประเทศ แคว้นทัสคานี ที่เมืองฟลอเรนซ์ ( 275 ก.ม. )

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนปีเตอร์ **

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


วันที่ 7 ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - เมสเตร  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงเก่าที่มีประวัติมากกว่า 3,000 ปี ของชาวอีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอยู่หลายสิ่ง ได้แก่ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ หอศิลป์จุ่มและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก ซึ่งท่านต้องเห็นด้วยตาของท่านเอง หลังจากนั้นเดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มีศาลาว่าการ “ปาราซโซ เวคคิโอ” ตั้งอยู่ และเดินต่อไปยังริมแม่น้ำอาร์โนเพื่อชมสะพานข้ามแม่น้ำที่แปลกตาที่สุดในโลก อย่าง สะพานเวคคิโอ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองปิซ่า

อาหารกลาวงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปิซ่า บริเวณจัตุรัสมหาวิหาร ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสผสมกอธิก อยู่ 3 สิ่ง ได้แก่ 1.หอศิลป์จุ่ม 2.มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า 3.หอระฆัง หรือหอเอนแห่งเมืองปิซ่า ที่ทุกท่านรู้จัก อิสระถ่ายภาพ พักผ่อนหย่อนใจ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยังเมืองเมสเตร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเมืองเวนิสในวันถัดไป (315 ก.ม.)

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Smart Hotel Holiday หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8 เมสเตร - เกาะเวนิส - เวโรนา - มิลาน  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย เมืองที่ใช้การสัญจรโดยเรือเป็นหลัก มีสมญานามว่า "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"  ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางเมืองอยู่ที่ “จัตุรัสซานมาร์โค” รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียน “พระราชวังเก่า” (PALAZZO DUCALEเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต  “มหาวิหารเซนต์มาร์ก” งดงามอลังการด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  “แกรนด์คาแนล” เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ สะพานเรียลอัลโต้ เป็นงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมอย่างที่สุด อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถ่ายรูป หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมือง งานฝีมือตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ เป็นต้น

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำคณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือทรอนเคตโต้ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ เดินทางสู่เมืองเวโรนา เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปีโดยท่านเชคสเปียร์ นำชมบ้านเลขที่ 23 ของ “จูเลียต คาปูเลต์” และเดินทางต่อไปยังเมืองมิลาน เพื่อเที่ยวชมเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์ดี

อาหารค่่า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel degli Arcimboldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่  9  มิลาน - ดูไบ              
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเยี่ยมชมเมืองมิลาน เริ่มด้วยปราสาทสฟอร์ซ่า (Sforza Castle) ป้อมปราการแห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซาดยุคแห่งมิลาน นำท่านเดิน ชมจัตุรัสสกาล่า และรูปแกะสลัก “ลีโอนาโด ดาวินชี” จิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า และนำท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ “มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน” (Duomo di Milano) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป บนสุดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ลานกว้างด้านหน้าของมหาวิหาร มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า และในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรืออาคารอาเขตที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 
อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
           
อิสระช้อปปิ้งที่เมืองมิลาน และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานมัลเพนซ่า เพื่อทำการเช็คอิน การคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง จากนั้นเดินทางกลับโดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK092 เวลา 22:20 – 06.25 (+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 

วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพมหานคร  

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418 เวลา 08.45 – 18.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top