สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
     SPSB01_3K/WRT
ทัวร์
     สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน
สายการบิน
     Jet Star (3k)
ประเทศ
     สิงคโปร์
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,991 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน  โดยสายการ Jetstar Airways (3K)
 
1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD 
3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 

พิเศษ !!  ลิ้มรส ข้าวมันไก่BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋
 
กำหนดการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561
วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561
วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561
วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2561
วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561
วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561
วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2561
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2561
วันที่ 1 - 3 กันยายน 2561
วันที่ 21 - 24 กันยายน 2561
วันที่ 28 - 30 กันยายน 2561
วันที่ 29 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561
วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561
วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2561
วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2561
วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark
วันแรกของการเดินทาง  
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์   

สถานที่06.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์ E ประตู3อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินJetstar โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

เดินทาง09.25 น.เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstarเที่ยวบินที่ 3K512
 
สถานที่12.40 น.เดินทางถึง สนามบินชางกีประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารBOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) + และ 2 Domes 28 SGD (700 บาท)
 
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์
 
อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Song Fa (BukKutTeh)
 
นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่ทุกวันนี้ “คลาร์กคีย์” ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันของความหลากหลายทั้งผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน โกดังสินค้าถูกปรับเป็นร้านอาหารหรูหรา ผับ บาร์ และแหล่งบันเทิงที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน(ไม่รวมค่าล่องเรือ 25SGD)
จากนั้นอิสระ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonderful Light Show การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
 
ที่พักพักที่ Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort / Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว+++
 
วันที่สองของการเดินทาง
Free Day อิสระเที่ยวเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore  
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
Universal Studio of Singapore (ไม่รวมค่าบัตร/ไม่รวมรถ รับ-ส่ง)
***Optional บัตรผู้ใหญ่/เด็ก ท่านละ 2,000 บาท  รวมรถตู้ ไป-กลับ(นั่งได้สูงสุด 8 ท่าน) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่จองก่อนเดินทางเท่านั้น]*** Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 18:00 น.(เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่ารายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบมีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
1) พบกับเครื่องเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D Battle และ BattlestarGalacticaเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า 
3) Madagascar A Crate Adventureเป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาส5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืมมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟเฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังอิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเข้าเสี่ยงโชคในคาสิโน โดยคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้การลงทุนมหาศาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเข้าชมความอลังการระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อิสระกับเกมส์ต่าง ๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คเจ็ค รูเล็ต ไฮโลวง ฯลฯ (หมายเหตุ ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ท่านที่จะเข้าคาสิโนต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมีอายุต่ำกว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ) หรือ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่กาลาเรีย รวมทั้งของฝากที่ระลึกหลังจากความสนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเดินเล่นใน Festival Walk ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
*** สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium**เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (ไม่รวมค่าเข้า 38 SGD) จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำสามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 
ที่พักพักที่ Fragrance Selegie / Value Thomson/ Quality Hotel / Santa Grand Bugis / D'resort / Oxford Hotel หรือเทียบเท่า 3 ดาว+++
 
วันที่สามของการเดินทาง  
ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - พระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงามโด
นำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ)ให้ได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
นำท่านเดินทางไปยัง ย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที
 
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด อย่างจุใจ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
เดินทาง19.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินJetstarเที่ยวบินที่ 3K513
 
สถานที่20.35 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top