ทัวร์ยุโรป Germany-France-Austria
รหัสทัวร์
     EUGG17_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Germany-France-Austria
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) - เมืองมิวนิค - เมือง Ramsau - ล่องเรือทะเลสาบโคนิกส์เซ่ - เมืองเบิร์ซเทสกาเด้น - เมืองฮัอล์สตัทท์ - เมืองซาลส์เบิร์ก - เมืองซาลส์เบิร์ก - เมืองอินน์สบรูค - วังหลังคาทองคำ - เมืองอินน์สบรูค - เมืองมิทเท็นวาลด์ - พระราชวังลินเดอร์โฮฟ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองการ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น - เมืองการ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น - สำนักสงฆ์เอ็ททาล - เมืองลินเดา - เมืองเมียร์เบิร์ก - เมืองทิทิเซ่ - ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองริคเวีย - เมืองกอลมาร์ - เมืองสตราสบูร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองบัมเบิร์ก - เมืองวูร์ซเบิร์ก - เมืองวูร์ซเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - สนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561
วันที่ 6 - 15 กันยายน 2561
วันที่ 19 - 28 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2561
วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2561
วันที่ 17 - 26 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
สถานที่21.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
 
วันที่สอง เมืองมิวนิค - เมือง Ramsau - ล่องเรือทะเลสาบโคนิกส์เซ่ - เมืองเบิร์ซเทสกาเด้น - เมืองฮัอล์สตัทท์ - เมืองซาลส์เบิร์ก
เดินทาง00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

สถานที่07.05 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden)(ระยะทางประมาณ 142 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
นำท่านเที่ยวชม เมืองอาร์มเซา (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขาแอลป์บาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ให้ท่านอิสระเดินชมความงดงามของเมือง
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโคนิกส์เซ่ (Lake Konigssee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ฮัอล์สตัทท์  (Hallstatt)(ระยะทางประมาณ 74 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural - Historical Heritage ท่านจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลล์บวร์ก (Salzburg)(ระยะทางประมาณ 72 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั่งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่  AUSTRIA TREND EUROP SALZBURG หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม  เมืองซาลส์เบิร์ก - เมืองอินน์สบรูค - วังหลังคาทองคำ
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 08.00 น.  นำท่านชม สวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้ง เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านไปชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ นำท่านสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหรือชมเมืองตามอัธยาศัย
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck(ระยะทางประมาณ 186 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า 
นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น 
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวัง ฮอฟบูรก์ (Hofburg Palace) พระราชวังที่ราชสํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่  AUSTRIA TREND CONGRESS INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เมืองอินน์สบรูค - เมืองมิทเท็นวาลด์ - พระราชวังลินเดอร์โฮฟ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทเท็นเวลด์ (Mittenwal) (ระยะทางประมาณ 42 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองชายแดนทางใต้สุดของรัฐบาวาเรีย และมีชื่อเสียงด้านการทำไวโอลินมาเกือบสามร้อยปี ให้ท่านอิสระชมอาคารบ้านเรือนรูปทรงสวยงามสูงสี่ถึงห้าชั้น ถูกวาดไว้ด้วยลวดลายสวยงาม ชมโบสถ์คาธอลิคสีชมพู  (St. Peter and Paul)
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังลินเดอร์โฮฟ (Linderhof Palace) (ระยะทางประมาณ 43 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) พระราชวังที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมา เมื่อครั้งเสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 ทรงประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์ ใช้เวลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโคแบบฝรั่งเศส นำท่านเข้าชมภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย, ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปพอสมควร
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze)(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจ จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี คือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกล ไปถึง 4 ประเทศด้วยกัน คือ เยอรมนี, ออสเตรีย, อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์ โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอด คือแอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และวังค์ (Wank)
 
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น (Garmisch-partenkirchen)(ระยะทางประมาณ 29 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่  BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า  เมืองการ์มิช - พาร์เท่นเคียร์เช่น - สำนักสงฆ์เอ็ททาล - เมืองลินเดา - เมืองเมียร์เบิร์ก - เมืองทิทิเซ่ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเข้าชม สำนักสงฆ์เอ็ททาล (Ettal Abbey) เป็นวัดลัทธิเบ็นนาดิคติน ก่อตั้งเมื่อขึ้นวันที่ 28 เมษายน ปี ค.ศ. 1330 และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ตรงกับวันสมโภชประจำปีของนักบุญวิทาลลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันหรือลุดวิกบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang valley) ตามที่พระองค์ได้ให้คำปฏิญาณไว้หลังจากกลับมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าขายระหว่างประเทศอิตาลีและเมืองออกสเบิร์กประเทศเยอรมนี

(หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้น)
 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทางประมาณ 186 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างสามประเทศ คือ เยอรมัน, ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบ โดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเอลป์จนได้รับฉายาว่า แชงกรีลาแห่งเยอรมัน เมืองที่อุดมไปด้วยความสวยงามของทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมปลูกสร้างที่งดงาม รวมถึงถนนแม็กซิมิเลียน ถนนสายชื่อดังที่นักช็อปปิ้งและนักดื่มแทบลืมไม่ลง 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกับเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าถนนแม็กซิมิเลียน
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมียร์เบิร์ก (Meersburg)(ระยะทางประมาณ 38 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่สุดแสนจะโรแมนติกที่อยู่ริมทะเลสาบ Bodensee หรือ Lake Constance ชายแดนสามประเทศคือ เยอรมัน สวิส และฝรั่งเศส เมืองนี้ มีปราสาทอยู่บนเนินริมทะเลสาบ ตัวเมืองล้อมรอบด้วยเนินเขาที่ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ สวนแอปเปิ้ล มีท่าเรือไปเกาะแห่งดอกไม้ Mainau และท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามไป Constance เมืองริมชายแดนสวิส ถือเป็นเมืองริมทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป
นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทเก่า (Alte Schloss) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา จากนั้นนำท่านเดินสู่ด้านบนของเมืองเข้าสู่ จตุรัส Mark กลางเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสของบ้านเรือน 2 ฝั่งเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านอิสระเดินเล่น
 
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (Titisee) (ระยะทางประมาณ 110 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเขตป่าดำตอนใต้ท่ามกลางป่าสนอันอุดมสมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย และยังเป็นแหล่งผลิต นาฬิกากุ๊กกู ที่ดีที่สุดในโลก
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
 
ที่พักพักที่ MARITIM TITISE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่หก  ทะเลสาบทิทิเซ่ - เมืองริคเวีย - เมืองกอลมาร์ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่าน ชมทะเลสาบทิทิเซ่ (Titisee Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตป่าดํา มีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าดํานั่นคือ ยอดเขา Feldberg ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร ให้ท่านได้แวะซื้อของที่ระลึกต้นตํารับของนาฬิกากุ๊กกู ของแท้ที่ทำจากไม้สนแกะสลักถ่วงด้วยตุ้มน้ำหนัก มีฟังก์ชันการทำงานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกร้อง กล่องดนตรี ตุ๊กตาเต้นรำ และคนเลื่อยไม้ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวทิติเซ่
 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr)(ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขาล้อมรอไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.00 น. ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูป
 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทางประมาณ 16 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองในแคว้นอาลซัส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก) ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย La Petite Venise ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอาลซัส เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยากรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยกาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี้ จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินตามอัธยาศัย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่ MERCRU UNTERLINDE COLMAR หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่เจ็ด เมืองสตราสบูร์ก - เมืองไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)(ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบันได้ชื่นชม มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม la Petite France (ปารีสน้อย) 
นำท่านชม เขต la Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้าน และมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงาม
นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮดลแบร์ก (Heidelberg)(ระยะทางประมาณ 134 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่าโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก 
นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว  ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน  สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่ NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่แปด เมืองไฮเดลเบิร์ก - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองบัมเบิร์ก - เมืองวูร์ซเบิร์ก 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำท่านเที่ยว ชมเมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg)(ระยะทางประมาณ 133 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ  ยูเนสโกเมื่อปี 1993 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง
 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองวูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg)(ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักพักที่ NOVOTEL WURZBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    
 
วันที่เก้า เมืองวูร์ซเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - สนามบิน
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น.นำท่านชมความงดงามของเมืองวูร์ซเบิร์ก โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ 

10.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt)(ระยะทางประมาณ 119 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
 
สถานที่17.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 
 
เดินทาง20.40 น.ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่12.30 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top