ทัวร์ยุโรปGermany-Austria-Slovenia-Croatia-Montenegro
รหัสทัวร์
     EUGG16_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรปGermany-Austria-Slovenia-Croatia-Montenegro
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     110,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) - เมืองมิวนิค - หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี - พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย) - ปราสาทโชลสแบร์ก - เขตเมืองเก่า - เมืองกราซ - เมืองเบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - กรุงลูบบิยานา - เมืองลูบลิยานา - กรุงซาเกรบ (โครเอเชีย) - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - กรุงซาเกรบ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - เมืองซาดาร์ - เมืองซาดาร์ - เมืองซีบีนิก - พรีโมสท
กำหนดการ
วันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 10 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561
วันที่ 6 - 15 กันยายน 2561
วันที่ 19 - 28 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2561
วันที่ 11 - 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark


วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) 
สถานที่21.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น  ประตู   เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
วันที่ 2 เมืองมิวนิค - หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี - พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย) - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า 
เดินทาง00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

สถานที่07.05 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee)(ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz)(ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

เมืองหลวงของรัฐสติเรีย (STYRIA) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และได้รับเลือกจากสหภาพยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 ที่เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆทั้ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก
นำท่านชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ที่มีอาคารเก่าแก่มากมายกว่า 1,000 หลัง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองและเก็บภาพเป้นที่ระลึก
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พักพักที่ AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ 
 
วันที่ 3 เมืองกราซ - เมืองเบลด (สโลเวเนีย) - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - กรุงลูบลิยานา 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทาง08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled)(ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

เมืองที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ที่งดงามและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain ทำให้เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์” 
นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด ทะเลสาบที่เกิดจาการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง เรือล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ที่ตั้งอยู่ริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลเวเนีย 
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Caverns)(ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)

เปิดให้เข้าชมมากกว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซี่ยส ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา
 
เดินทาง17.00 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana)(ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พักพักที่  RADISSON BLU PLAZA 
 
วันที่ 4 เมืองลูบลิยานา - กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb)(ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี ซึ่งซาเกรปเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่ากรุงซาเกรป ที่ถูกจัดเป็น 2 ส่วนอย่างลงตัว คือ Lower Town & Upper Town ชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็อก มีลักษณะเป็นรูปตัวรูปตัวยูและรายรอบไปด้วยสวนสวยสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า The Green House Shoe นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตที่ได้รับเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อปี ค.ศ. 1991 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s Cathedral) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ในสไตล์นีโอโกธิก 
นำท่านชม กำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความงามอัศจรรย์ของภาพพระแม่มาเรียที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
นำท่านสู่ จัตุรัสเยลาซิค เป็นย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักพักที่ ARISTOS ZAGREB 
 
วันที่ 5 กรุงซาเกรบ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  - เมืองซาดาร์ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice)(ระยะทางประมาณ 130 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
 
อาหาร11.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าในส่วน Lower lake ที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแหง่ยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมีความสูง 503 เมตร

**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train**
 
เดินทาง17.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar)(ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

เมืองแห่งนี้มีอายุประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญของย่านทะเลเอเดรียติก ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักพักที่ FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA 
 
วันที่ 6 เมืองซาดาร์ - เมืองซีบีนิก - พรีโมสทีน - เมืองสปริต - วังดิโอคลีเธียน  
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีบีนิก (Sibenik)(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ที่อยู่ทางฝั่งทะเลแอนเดรียติค ที่มีพื้นที่เว้าเข้ามาและมีแม่น้ำครึกค่า (Krka) ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโครเอเชียไหลผ่าน
ให้ท่านได้ถ่ายรูปของ หมู่บ้านพรีโมสทีน (Premosten) ที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอาเดรียติก
นำท่านชมสถานที่สาคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathredral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารสร้างด้วยหินทั้งหมดโดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปริต (Split)(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 

เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเมเชียนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน เมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มาก เรียกว่าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้า การท่องเที่ยว ของโครเอเชีย
นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอเคลเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14  ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นำท่านชม ห้องโถงกลาง ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ถ่ายรูปกับ วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถัดไปเป็น Peristyle ลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) และ แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส มหาวิหารเซนต์ดูช ซึ่งมีหอระฆังที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสปริตแห่งนี้อีกด้วย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักพักที่ RADISSON BLU RESORT SPLIT
 
วันที่ 7 เมืองสปริต - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองโบราณ - กำแพงเมืองเก่า 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik)(ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมความสวยงามสดใสของบ้านเรือนที่มุงด้วยหลังคากระเบื้องสีแสดตามแนวชายฝั่ง
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.00 น. นำท่านขึ้นกระเช้า (Cable Car) เข้าชม วิหารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วิหารเก่าแก่ของเมืองที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสก์ที่สวยงาม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าทางศาสนาไว้มากมาย และมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391  มีเวลาให้ท่านได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่มีหน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดจะแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน
นำท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มี กำแพงเมืองโบราณ ความยาวกว่า 1,940 เมตรล้อมรอบอยู่ บนกำแพงมีหอคอยและป้อมปราการที่ใช้ป้องกันการรุกรานจากพวกเซิร์บ และอาหรับ จากนั้นนำท่านเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 7 มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นำท่านชม  น้ำพุออนฟริโอ (Onfrio fountain)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักพักที่ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA 
 
วันที่ 8 เมืองดูบรอฟนิก - เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) - เมืองบุดวา - เมืองพอดกอร์ริซ่า 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor)(ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ำเอาไว้เหมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองโคทอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง แบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town)
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
 
อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง14.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบุควา (Budva)(ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงของมอนเตเนโกร สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 
นำท่าน ชมความงามภายในตัวเมืองเก่า Stari Grad (Old Town) 
นำท่านเข้า ชมโบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica)(ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักพักที่ RAMADA HOTEL PODGORICA
 
วันที่ 9 เมืองพอดกอร์ริซ่า - บินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) - ช้อปปิ้งถนนเกอเร่ - สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

สถานที่07.30 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื่อนำท่านเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

เดินทาง10.40 น.ออกเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ YM160

สถานที่12.50 น.เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
 
อาหาร14.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
15.30 น. นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีทหรือช้อปปิ้งบนถนน Goethestrabe กับสินค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada 

สถานที่17.30 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทำ Tax refund

เดินทาง20.40 น.ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
 
วันที่ 10 สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่12.30 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top