ทัวร์ยุโรป Classic Northern Europe
รหัสทัวร์
     EUSRT1_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Classic Northern Europe
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     79,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ -  กรุงเทพ ฯ -  ดูไบ - ปราก - ปราสาทปราก - ชมเมืองเก่า - มาเรียนสกี ลาสนี - คาโลวี วารี - เดรสเด้น - ไมส์เซน - เบอร์ลิน -  พอตสดัม - เบรเมน - ฮัมบูร์ก - ดูไบ 
กำหนดการ
วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2561
วันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2561
วันที่ 14 - 22 กันยายน 2561
วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2561
วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2561
วันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmarkวันที่ 1 นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่นัดหมาย คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T ชั้น 4 (ประตู 9) โดยมีเจ้าหน้าที่สิริ ทัวร์เซ็นตอร์คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2  กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - ปราก 
เดินทาง02.40 น. เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินระดับโลกอย่าง “เอมิเรตส์ แอร์ไลน์” โดยเที่ยวบินที่ EK419

สถานที่06.05 น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รอต่อเครื่องที่ดูไบเพื่อเดินทาง 
เดินทาง09.05 น. พาท่านเดินทาง ไปยังเมือง “ปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินที่
 EK139 
สถานที่13.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศสาธารณรัฐเช็ก) เดินทางถึงกรุงปราก เมืองหลวงแห่งประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและเมื่อได้สัมภาระเรียบร้อย นำคณะเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่เมืองปราก 
เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก เพื่อชมนาฬิกาดาราศาสตร์ชื่อก้องโลก โดยเมื่อเวลาครบทุก ๆ ชั่วโมง จะมีเสียงบรรเลงและตุ๊กตาออกมาเริงระบำสวยงาม อิสระช้อปปิ้งย่านเมืองเก่า อาทิ ชวาลอฟสกี้ อัญมณี เครื่องพอร์ซเลนเป็นต้น

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักที่พัก
 Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 3 ปราก - ปราสาทปราก - ชมเมืองเก่า 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มต้นที่การเข้าชม “ปราสาทปราก” (Prague castle) เป็นพระราชวังหลวงและที่ว่าราชการของกษัตริย์แห่งโบฮีเมีย เริ่มสร้างปี ค.ศ.870 และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก นอกจากนี้ภายในปราสาทยังมีมหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลวงเก่าแก่ โดยเริ่มสร้างปี ค.ศ.930 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ภายในประดับด้วยกระจกสี (stain glass) อย่างงดงาม จากนั้นเดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ อาทิ ที่ทำการรัฐบาล ชุมชนเล่นแร่แปรธาตุ เป็นต้น และสุดท้ายเก็บภาพวิวทิวทัศน์ที่ล้ำค่าบนเนินปราสาทปราก

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกย่านเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งประกอบไปด้วย สะพานชาร์ล สะพานหินเก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำ “วัลตาวา” สะพานแห่งนี้เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นหนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรปและหยุดขอพรกับนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุข อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับสะพานที่สวยที่สุดแห่งนี้

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักที่พัก 
Hotel NH Prague City หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 4  ปราก - มาเรียนสกี ลาสนี - คาโลวี วารี 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังเมืองคาโลวี วารี (Karlovy vary) (127 ก.ม.) เมืองพักตากอากาศชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงเรื่องน้ำแร่และสปา โดยแวะเปลี่ยนอิริยาบถและเก็บภาพที่เมือง “มาเรียนสกี ลาสนี” (Mariensky Lazny) มีบรรยากาศที่สวยงาม และมีอาคารรูปแบบนีโอคลาสสิก เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินเยี่ยมชมเมืองคาโลวี วารี เพื่อชมความงดงามของเมืองแห่งการตากอากาศและการทำสปา เมืองแห่งน้ำแร่ที่ใหญ่สุดของประเทศเช็ก ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำเทปลา (Tepla River) ไหลอยู่รอบเมือง ปัจจุบันมีน้ำพุ น้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42–72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง นำท่านเดินสำรวจและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ถ่ายภาพกับอาคารทิสนีโคโลนาด อาคารรูปแบบวิคตอเรียนแปลกตา และอิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น เครื่องแก้วพอร์ซเลน เหล้าเบเชอลอฟก้า เป็นต้น 

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อาหารที่พัก 
Hotel Imperial Karlovy vary หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 5  คาโลวี วารี - เดรสเด้น – ไมส์เซน - เบอร์ลิน
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังเมืองเดรสเด้น (Dresden) ประเทศเยอรมนี (170 ก.ม.)เที่ยวชมเมืองอัญมณีแห่งลุ่มน้ำเอลเบอ เดรสเด้นได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอย่างมาก แต่ได้มีการบุรณะซ่อมแซมสร้างเลียนแบบของเดิมเกือบทั้งหมด แวะเก็บภาพกับเซมเพอร์โอเปร่าและพระราชวังสวิงเกอร์ จากนั้นไปที่โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของเมืองที่ถูกสร้างในรูปแบบบาโรก และเมื่อเวลาอันสมควรเดินทางต่อ

อาหารกลาวงวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไปยังตำบลไมส์เซน (Meissenเพื่อเก็บภาพกับปราสาทโบราณ “อัลเบรคสบูร์ก” (Albrechtsburg Castle) ริมแม่น้ำเอลเบอ (Elbe River) สร้างปี ค.ศ.929 โดยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 1 ถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี เยี่ยมชมศูนย์การแสดงสินค้าไมส์เซน เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เครื่องเคลือบพอร์ซเลน ซึ่งใช้เทคนิคการทำจากดินเหนียวแข็ง เพื่อความทนทานของเครื่องเคลือบ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดแห่งแรกของยุโรป จากนั้นเดินทางต่อไปยังกรุงเบอร์ลิน (Berlin) (195 กิโลเมตร) เพื่อเยี่ยมชมความงามของเมืองหลวงแห่งเยอรมนีในวันรุ่งขึ้น

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักที่พัก 
NH Berlin City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 6  พอตสดัม – เบอร์ลิน 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังตำบลพอตสดัม (Potsdam) เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่มรดกโลก คือ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นพิภพ “พระราชวังซ็องซูซี” (Sanssouci palace) ดำริสร้างโดยพระเจ้าเฟดเดอริกที่ 2 แห่งรัสเซีย สร้างในปี 1745 ในรูปแบบร็อคโคโค ภายในประดับตกแต่งด้วยชวาลอฟสกี้จากออสเตรียที่สวยงาม ตระการตา และชมสวนเล่นระดับด้านนอกถูกจัดวางในรูปแบบบาโรกที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เยี่ยมชมเบอร์ลิน เริ่มจากการเข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ตามรอยของกำแพงเบอร์ลินที่ยังหลงเหลือและเป็นจุดสนใจของกำแพงกว่า 1,200 หลา ที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพวาดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านชมเช็คพอยท์ชาร์ลี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกาและรัสเซีย จากนั้นไปเก็บภาพกับเบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี สร้างในรูปแบบอิตาเลียนเรเนซองส์ และถ่ายภาพกับประตูบรันเดนบวร์ก สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของเมือง รวมไปถึงสวนอนุเสาวรีย์รำลึกถึงคนยิวที่เสียชีวิตในสงครามโลก (Holocaust) สัญลักษณ์ที่ผู้คนทั่วโลกจดจำและเก็บภาพกับอาคารไรช์สตัคด์ (1884) อาคารรัฐสภาแห่งชาติเยอรมนี ที่เป็นศิลปะอิตาเลียนเรเนซองส์ที่สวยแปลกตา

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักพักที่  
NH Berlin City West หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 7  เบอร์ลิน - เบรเมน - ฮัมบูร์ก 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางต่อไปยังตอนเหนือของเยอรมนี เพื่อเยี่ยมชมเมืองเบรเมน (Bremen) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์มากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรปเหนือ มีบรรยากาศสวยงามอย่างมาก จนไม่อาจพลาดได้ด้วยประการทั้งปวง (400 ก.ม.)

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินเยี่ยมชมเมืองเบรเมน เริ่มที่จัตุรัสกลางเมือง (Market square) ซึ่งบริเวณโดยรอบจัตุรัสนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ๆ ของเมืองเบรเมน ที่ทั้งเก่าแก่ สวยงามและมีคุณค่าเป็นมรดกโลกอยู่ อาทิ ศาลาว่าการเบรเมน , รูปหินแกะสลักโลแลนนักรบคู่กายของกษัตริย์ชาร์ลเลอมาญ, รัฐสภาแคว้นเบรเมน , โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ที่มีเรื่องราวความเป็นมากว่า 1,200 ปี และรูปหล่อบรอนซ์ลานักดนตรี ที่หากใครแวะมาที่เบรเมน ก็ต้องมาลูบขาของเจ้าลาเพื่อขอพร  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบรเมนทั้งสิ้น และเมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อไปยัง เมืองท่าทางตอนเหนือที่ใหญ่ที่สุด และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเยอรมนีรองจากเบอร์ลิน นั่นคือ “เมืองฮัมบูร์ก” (Hamburg) (120 ก.ม.)

อาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักที่พัก NH Hamburg Mitte หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 
วันที่ 8  เยี่ยมชมฮัมบูร์ก - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
 
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางเยี่ยมชมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ได้แก่ “เมืองฮัมบูร์ก” มีแม่น้ำเอลเบอ (Elbe) ไหลผ่านกลางเมือง โดยเริ่มต้นเก็บภาพกับโบสถ์เซนต์ไมเคิล สร้างปี ค.ศ.1669 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และสิ่งก่อสร้างแห่งแรกทางฝั่งเมืองใหม่ จากนั้นผ่านชมอาคารชีลีเฮ้าส์ (Chilehuas) สร้างด้วยอิฐทั้งหลังในรูปแบบบลิก-เอ็กเพรสชั่นนิสต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกด้วย เดินทางต่อไปยังจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลางของเมืองฮัมบูร์ก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเขตเมืองเก่า เดินทางตรงต่อไปที่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งของแม่น้ำเอลเบอ โดยจะผ่านส่วนที่สำคัญ ได้แก่  “สไปเชอร์สตัต” (Speicherstadt) คือบริเวณส่วนที่เป็นโกดังริมน้ำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1883 ในรูปแบบนีโอคลาสสิค-โกธิก ในช่วงเวลาดังกล่าวที่นี่เคยมีโกดังสินค้าริมน้ำมากที่สุดในโลกจนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปัจจุบัน

อาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินนอยเออร์วอลและย่านทางเดินริมน้ำถนนยุงฟันชตีก (Jungfernstieg) ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกสรรมากมาย อาทิ Hermes, Chanel, Loui Vuitton, Dior, Watches ฯลฯ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าอากาศยานฮัมบูร์ก เพื่อทำการเช็คอินและคืนภาษีสำหรับการช้อปปิ้ง

เดินทาง21.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK062 

สถานที่05.45(+1) น. (ณ เวลาท้องถิ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 
วันที่ 9  ดูไบ - กรุงเทพมหานคร 
เดินทาง08.45 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK418  

สถานที่18.15 น. (ณ เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ “ขอขอบพระคุณสำหรับความสนใจ และความไว้วางใจในการร่วมเดินทางไปเปิดประสบการณ์กับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเดินทางในภาคต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top