ทัวร์อเมริกาตะวันตก
รหัสทัวร์
     AMWC1_CX/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อเมริกาตะวันตก
สายการบิน
     Cathay Pacific (CX)
ประเทศ
     อเมริกา
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     89,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ซาน ฟรานซิสโก - ซีวิค เซ็นเตอร์ - ยอดเขาทวินพีค - สะพานโกลเดนเกรท - ล่องเรือชมอ่าว - โมเดสโต - อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน - ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน - ลาสเวกัส - ชิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์ ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
กำหนดการ
วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 22 - 30 กันยายน 2561
วันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - ซาน ฟรานซิสโก 
สถานที่15.50 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 
 
เดินทาง18.50 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX702
 
สถานที่22.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง 
เดินทาง00.30 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ CX872
 
****************** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล*******************
สถานที่22.05 น. ถึง เมืองซานฟรานซิสโก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ซานฟรานซิสโก

ที่พักพักที่ : Best Western PLUS EI Rancho Inn / Aloft San Francisco Airport หรือที่พักระดับใกล้เคียง   
 
วันที่ 2  ซาน ฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าว - ซีวิค เซ็นเตอร์  - ยอดเขาทวินพีค - สะพานโกลเดนเกรท - โมเดสโต 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำท่านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของอ่าว ซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซ ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้  Fisherman’s Wharf ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าว ซานฟรานซิ  สโก และสะพาน Golden Gate ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันกับ San Francisco Pler 39 คือ Cannery  และ Ghirardelli Square ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

อาหารเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (Lombard Street) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์(Hyde) กับถนนลีเวนเวิร์ท (Leavenworth0 โดยไต่ลงมา) ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก  หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมซีวิคเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว Panorama จากนำท่านสู่เมืองโมเดสโต (Modesto) (ระยะทาง 147 กม.) เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็นเทือกเขาหิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซึ่งอาจจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียวขจีบางส่วนด้วย เดินทางถึงเมืองโมเดสโต 

อาหารค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักพักที่: Holiday Inn Express & Suites Modesto – Salida Hotel  Spring Hill Suites by Marriott Modesto Hotel หรือระดับใกล้เคียง         
 
วันที่ 3 โมเดสโต - โยเซมิติ - เฟรสโน่ 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 
นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลก (ระยะทาง179 กม.) เต็มไปด้วยหน้าผาแบบหินแกรนิต ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน และหินครึ่งวงกลม (Half Dome)  ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปครึ่งภูเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว สูงถึง 8,842 ฟุต จากฐานถึงยอด ยังเป็นที่ถกเถียงว่าครึ่งโดมนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเต็มโดมหรือไม่ เสมือนหนึ่งว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็นสองซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว นำท่านชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น้ำตก Bridalveil Fall น้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ตั้งชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะ เจ้าสาวในพิธีแต่งงาน และ น้ำตกโยเซมิติ (Yosemite Fall) เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน้ำตกสองชั้น มีความสูงรวมกันถึง 739 เมตร (2,425 ฟุต) ภูเขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาก
 
อาหารเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ “เมืองเฟรสโน”(ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อันดับ 8 ของมลรัฐแค ลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นศูนย์การธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สุดและบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ก็ไม่บดบังตึกแถวส่วนอาคารสูงก็มีความสูงแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบท
 
อาหารค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
ที่พักพักที่: Radisson Hotel Fresno Conference Center หรือที่พักระดับใกล้เคียง      
 
วันที่ 4 เฟรสโน - ลาส เวกัส - ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอ้าเลท - อิสระชมเมือง ชมไฟยามค่ำคืน 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกัส” (ระยะทาง 629 กม.) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส

อาหารเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย หลังจากนั้นนำ นำท่านเข้าสู่ Las Vegas premium outlets (ระยะทาง 7 กม.) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดใน Las Vegas มีแบรนด์เนมมากมาย อาทิ  Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin Klein หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย

*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

ที่พักพักที่ Flamingo Las Vegas Hotel & Casino หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 
วันที่ 5 เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติ แกรนด์คนยอน - ลาส เวกัส 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด้ ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า 

อาหารเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (ปิกนิค)

บ่าย ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม.) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นำท่านเข้าชมด้าน West Rim ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (Sky Walk) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส 

อาหารค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
 
กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย (ท่านสามารถซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ที่พักพักที่ Flamingo Las Vegas Hotel & Casino หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6  ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส - ซิทาเดล เอาท์เลท 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ลอสแองเจลีส หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย

อาหารเที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บ่าย ท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์(Citadel Outlet) (ระยะทาง 14 กม.)ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30% - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
 
*** อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

ที่พักพักที่ :  HOLIDAY INN LA MIRADA หรือที่พักระดับใกล้เคียง     

วันที่ 7  ลอสแองเจลิส - ชมเมือง - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - กรุงเทพฯ 
อาหารเช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำท่านชมมหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios Hollywood) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชม 
เบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลี วู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ซีรีย์ชื่อดัง, Fast & Furious Supercharged ภาพยนตร์ชื่อดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc. 
                                     
(อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น เชิญท่านได้อิสระและสนุกสนามกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย)

อาหารค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันที่ 8 ลอส แองเจลลิส - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
เดินทาง00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาร์เธ่ย์ แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เที่ยวบินที่ CX881
*** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
สถานที่06.45 น. เดินทางถึงเมืองฮ่องกง  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

เดินทาง08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 
 CX705
 
สถานที่10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top