ทัวร์ลาว ม่วนซื่น หลวงพระบาง
รหัสทัวร์
     LBHC1_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ลาว ม่วนซื่น หลวงพระบาง
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี - หลวงพระบาง  
กำหนดการ
     ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2561 (เลือกวันเดินทางได้ตามอัธยาศัย)
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark

วันแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง 
สถานที่07.30 น.เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R ลูกค้าทำการเช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส ด้วยตนเอง
 
เดินทาง10.20 น.ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV634
 
สถานที่12.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ที่จะคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง (Driver Come Guide) นำท่านเดินทางสู่โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง เคยเป็นเมืองหลวง โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมแว่นแคว้นต่าง ๆ ของชนเผ่าไท-ลาว ในเขตลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู  ก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง ณ ดินแดนริมน้ำโขง คือ หลวงพระบาง ปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้หลวงพระบางเป็นมรดกโลก  
 
อาหารกลางวันบริการอาหาร ณ ร้านอาหาร (เมนู เฝอ หรือ ข้าวเปียก หรือ ข้าวซอย)

อิสระพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โรงแรมเมืองทองตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางในเขตมรดกโลก ท่านสามารถเดินหรือเช่าจักรยานท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบางได้
 
อาหารเย็นอิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย 

***พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)***
 
วันที่สอง  ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี 

เช้ามืด เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดยามเช้าของชาวหลวงพระบาง  ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาว (ไม่รวมค่าข้าวเหนียว) 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านชม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) แต่เดิมเคยเป็นพระราชวังหลวงที่พำนักของเจ้ามหาชีวิต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2447 ในสมัยพระเจ้าสักกะริน และมาแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2452 ในสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะเป็นหมู่อาคารชั้นเดียว มีแผนผังเป็นรูปกากบาท และสร้างฐานซ้อนกันหลายชั้น หลังคามุงกระเบื้อง นับเป็นการผสมผสานความลงตัวของตัวอาคารแบบฝรั่งเศสกับศิลปะแบบล้านช้างในตัวพระราชวังได้อย่างลงตัว โดยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ประทับอยู่ที่พระราชวังหลวงพระบางจวบจนสิ้นพระชนม์ ต่อมาภายหลังเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศลาวเมื่อพ.ศ.2518 รัฐบาลลาวได้ใช้พระราชวังหลวงนี้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง และเปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519  จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังคาแอ่นโค้งลาดต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1 – 7 ช่อเท่านั้น ชม พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรในอูปมูง ด้างข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่านผนังทาสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถ ( โรง-เมี้ยนโกศ ) ออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ แกะสลักโดยช่างเพี้ยตัน ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาไว้จากวัดร้างต่าง ๆ ในหลวงพระบาง ผนังด้านนอกแกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่เดิมลงลักปิดทองไว้แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ได้มีการทาสีทองทับลงไป     

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 
จากนั้น ชมการทอผ้าทอมือแบบโบราณ ที่ หมู่บ้านผานม ที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก การทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกเป็นภูมิปัญญาของลาวในการทอผ้าเนื้อดี และเลือกซื้อเครื่องเงินแท้ๆ จากร้านเครื่องเงินคุณภาพสูง ซึ่งเจ้าของร้านเป็นทายาทของช่างตีเงินในราชสำนักล้านช้าง จากนั้นนำท่านสู่ วัดป่าโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติเจดีย์บนยอดเนิน สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ.2531 ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตั้งแต่สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก แม่น้ำคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ นำท่านขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับความกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์ธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ. 2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็น

***เย็น อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ตลาดค่ำ ติดกับเขาพูสีได้)***ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

***พักที่ โรงแรมเมืองทอง หลวงพระบาง (4 ดาว)***
 
วันที่สาม  หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ    
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักเช็คเอ้าท์ห้องพัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานหลวงพระบาง
 
เดินทาง07.40 น.เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633 
 
สถานที่09.20 น.กลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top