ทัวร์ยุโรป Europe Lovely village italy
รหัสทัวร์
     EUGG14_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Europe Lovely village italy
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
     119,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) / กรุงโรม / หุบเขาวาดอร์เซีย / หมู่บ้านปีเอนซ่า / SAN QUIRICO D’ORCIA / เมืองเซียน่า / เมืองซาน / จิมิยาโน่ / ชิมไวน์ / เมืองลุคกา เมืองปิซ่า / หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร / เมืองปิซ่า / หอเอนปิซ่า / เมืองฟลอเรนซ์ / เวนิส เมสเตร้ / หมู่เกาะบูราโน่ / เกาะเวนิส / เวนิสเมสเตร้ / อุทยานโดโลไมท์ / เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ /ทะเลสาบ มิซูลิน่า / เมืองออร์ติเซ่ / ขึ้นกระเช้า SECEDA / ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI / เมืองเวโรน่า / เมืองมิลาน / ดูโอโม่ / ช้อปปิ้งมิลาน / เมืองมิลาน / สนามบินกรุงเทพ ฯ
กำหนดการ
วันที่ 19 - 29 มิถุนายน 2561
วันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2561
วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 4 - 14 กันยายน 2561
วันที่ 11 - 21 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark


วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) 
สถานที่23.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)  
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
วันที่ 2 กรุงโรม - หุบเขาวาดอร์เซีย - หมู่บ้านปีเอนซ่า - SAN QUIRICO D’ORCIA - เมืองเซียน่า 
เดินทาง00.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 
 
สถานที่07.40 น.เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาวาดอร์เซีย (Val D’ Orcia) แคว้นทัสคานี (Tuscany)(ระยะทางประมาณ 185 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
 
เส้นทางที่สวยที่สุดในแคว้นทัสคานี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับท้องทุ่ง บ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) ให้เป็น World Cultural Landscape ซึ่งหลายๆ ทิวทัศน์แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของ Hollywood
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านปิเอนซ่า (PIENZA) หรือเพียนซา (ระยะทางประมาณ 8 กม. / ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หมู่บ้านเล็กที่สวยงามยุคเรอเนสซองซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (SIENA)(ระยะทางประมาณ 60 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

โดยเดินทางผ่านหมู่บ้าน San Quirico d’Orcia จนถึงเมืองเซียน่า ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองข้างทางจนถึงเมืองเซียน่า เมืองเซียน่านี้ยังได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก
นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสเดลคัมโป (Piazza delCampo) บ่อบอกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่าได้อย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
นำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเซียน่า (Duomo di Siena) สร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและได้รับการยอมรับว่าเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
นำท่านชม เมืองเก่าเซียน่า (Siena Old Town) ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์และพิพิธภัณฑ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995
นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ปาลาซโซพับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 ด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่ากีที่ถูกสร้งขึ้นในปี ค.ศ. 1338 

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ PETRIO SPA RESORT***
 
 วันที่ 3 เมืองเซียน่า - เมืองซาน จิมิยาโน่ - ชิมไวน์ - เมืองลุคกา - เมืองปิซ่า
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (SAN GIMIGNANO) (ระยะทางประมาณ 98 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 
เมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาลีที่สามารถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วนจนได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ San Gimignano Duomo โบสถ์ประจำเมืองตั้งอยู่ในจัตุรัสดูโอโม (Piazza Del Duomo) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมภายนอก พระราชวังโปโปโล (Popolo Palace) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศัตวรรษที่ 14
พิเศษ แถมฟรี !! ให้ท่านลิ้มลองไอศครีม Gelato ร้านดัง Gelateria di Piazza" ไอศครีมที่ชนะการประกวดได้แชมป์ของอิตาลีติดต่อกันหลายครั้ง และยังเคยได้แชมป์ World ‘s Best Ice-Creams of the year มาแล้วและเป็นที่ยอมรับว่าร้านนี้คือร้านไอศกรีมที่อร่อยที่สุดในโลก
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ แหล่งผลิตไวน์ ชื่อดังของแคว้นทัสคานี ท่านจะได้ลิ้มลองไวน์ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไวน์ที่มีรสชาติดีที่สุดของโลก ได้ดูวิธีการบ่มเพาะไวน์และยังสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุคกา (LUCCA) (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองโบราณเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000ปี โดยมีกำแพงเมืองโอบรอบที่สร้างขึ้นอายุกว่า 400 ปี เพื่อป้องกันข้าศึกเข้ามาลุกลาน
นำท่านชม โบสถ์ ซาน มิเคเล่ (San Michele in Foro) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่สร้างด้วยหินสีเทา เขีย ชมพู ผสมผสานกันอย่างลงตัว รังสรรค์ผลงานโดยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ปุชชินี่ (Giacomo Puccini)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (ระยะทางประมาณ 18 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30  นาที)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่ GRAND DUOMO PISA HOTEL ***
 
วันที่ 4 เมืองปิซ่า - หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - เมืองปิซ่า 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.นำท่านเดินทางสู่  เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) (ระยะทางประมาณ 100 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA, MANAROL, RIOMAGGIORE, CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
นำท่านชมหมู่บ้าน RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน (ส่วนอีก 2 หมู่บ้าน CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ และสภาพร่างกายของคนในคณะทัวร์)
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.30 น.นำท่านชมหมู่บ้านที่เหลืออย่างต่อเนื่อง

** หมายเหตุ : การเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรือไม่นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิดหรือเปิดเส้นทางของแต่ละหมู่บ้าน หรือสภาพร่างกายของคณะทัวร์เป็นสาคัญ แต่เราจะนาท่านเที่ยวหมู่บ้านที่สวยอยู่แล้วเช่น RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL **
 
17.45 น.นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองปิซ่า (PISA)(ระยะทางประมาณ 100 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่ GRAND DUOMO PISA HOTEL ***
 
วันที่ 5 หอเอนปิซ่า - เมืองฟลอเรนซ์ - เวนิส เมสเตร้ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ่มสร้างเมื่อค.ศ.1174 เสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อปี ค.ศ.1350 รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 176 ปี แต่ตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต สำหรับหอเอนปิซ่านี้ภายในมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุค ณ ที่หอเอนปิซ่าแห่งนี้เป็นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FlORENCE)(ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลี เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองส์เป็นยุคที่ศิลปะเฟื่องฟูที่สุด โดยที่นี้ยังเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอัจฉริยะของโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น ลีโอนาโด ดาวินชี่,ไมเคิลแองเจิลโล, กาลิเลโอ, ดังเต้ และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย จึงเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต เมืองที่ว่ากันว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในอิตาลี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย

อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านชม จตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจาลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่ม ที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอหรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำ อาร์โน แห่งแรกของเมือง พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (VENICE MESTRE)(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่ NOVOTEL MESTRE HOTEL*** 
 
วันที่ 6 หมู่เกาะบูราโน่ - เกาะเวนิส - เวนิสเมสเตร้ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
08.00 น. นำท่าเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางสู่ หมู่เกาะ บูราโน่ (Burano) หมู่เกาะเล็กๆ สีลูกกวาดหลากสีสัน   อยู่ห่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร  ท่ านจะตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรือนที่มีสีสันฉูดฉาด น่ารักๆ ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลังสร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมสเตร้
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารจีน

***พักที่ NOVOTEL MESTRE HOTEL*** 
 
วันที่ 7 เทือกเขาโดโลไมท์ - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - ทะเลสาบ มิซูลิน่า - ออร์ติเซ่
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่  เทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) (ระยะทางประมาณ 165 กม. / ใช้เวลาประมาณ  2.30 ชม.)
เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่ได้รับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดโลไมท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ มีลักษณะเป็นกรวยสูงตระหง่านยอดแหลมเหมือนฟันปลา เมื่อ 500 ล้านเคยเป็นแนวปะการังใต้ท้องทะเลมาก่อน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)(ระยะทางประมาณ 53 กม. / ใช้เวลาประมาณ  1.30 ชม.)
เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตเทือกเขาโดโลไมท์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เมืองนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูง ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองซื้อของที่ระลึกและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
อาหาร13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
14.00 น.นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูลิน่า (MISURINASEE)(ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้เวลาประมาณ  30 นาที) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์ 
16.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI)(ระยะทางประมาณ 110 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)      

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
    
 ***พักที่ ALPENHEIM CHARMING & SPA ***
 
วันที่ 8  ขึ้นกระเช้า SECEDA - ขึ้นกระเช้า ALPE DI SIUSI - เมืองเวโรน่า
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม
 
08.00 น.นำท่านสู่สถานีกระเช้า FUNIVIE SECEDA เพื่อขึ้นยอดเขาเหนือเมือง Seceda โดยจะต้องนั่งกระเช้า 2 ต่อ Ortisei-Furnes-seceda  ให้ท่านอิสระเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจ
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านสู่สถานีกระเช้า FUNIVIE ORTISEI เพื่อขึ้นสู่เนินเขา ALPE DI SIUSI ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าเลียบบนภูเขา ที่ได้ชื่อว่ากว้งใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นชม เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) 
 
เดินทาง16.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (VERONA)(ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) 

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL***
 
วันที่ 9  เมืองเวโรน่า - เมืองมิลาน - ช้อปปิ้ง 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

08.00 น. นำท่านถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต จากนิยายความรักโรแมนติคเรื่อง โรมิโอ&จูเลียต ของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเวโรน่า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN)(ระยะทางประมาณ 172 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เมืองสำคัญในภาคเหนือของอิตาลี ที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม (Duomo) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี จากนั้นอิสระเดินชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนมตามอัธยาศัย 

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ RADISSON BLU MILAN HOTEL***
 
วันที่10  เมืองมิลาน - สนามบิน 
อาหารเช้ารัับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทาง09.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำ TAX REFUND 

เดินทาง13.55 น.ออกเดินทางกลับสุ่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
 
วันที่11 สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่05.50 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top