ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY BERLIN
รหัสทัวร์
     EUGG13_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY BERLIN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเยอรมัน เมืองแสนสวย กรุงเบอร์ลิน
กำหนดการ
วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561
วันที่ 7 - 15 กันยายน 2561
วันที่ 20 - 28 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 มิ.ย. 61 

bookmark
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 
สถานที่21.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2 เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG)  
วันที่สอง  เมืองมิวนิค - หมู่บ้านพรีม  อัม คีมซี - ปราสาทแฮริมคิมเซ่ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน 
เดินทาง00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 
สถานที่07.05 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee)(ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) (ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)

หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden)(ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรือเทียบเท่า***
 
วันที่สาม  เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน - เมืองพัสเซา - เมืองนูเรมเบิร์ก 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau)(ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)

พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ ( Inn) และแม่น้ำอิลซ์ ( Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง13.30 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.)

อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น นำท่าน ชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่ HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่า***
 
วันที่สี่  เมืองนูเรมเบิร์ก - เมืองเดรสเดน - กรุงเบอร์ลิน 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) (ระยะทางประมาณ 322 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.10 ชม.) เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
13.30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนและถ่ายรูปกับ โบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) โบสถ์เก่าแก่ ในยุคพระเจ้าออกัสตัสทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อก พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อกบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นมากมาย โบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิ้นส่วนเล็กๆ ของไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ ผ่านชม โบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche) , พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum)
 
เดินทางนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

***พักที่ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่า***
 
วันที่ห้า  กรุงเบอร์ลิน - เมืองพอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ -  กำแพงเบอร์ลิน - ช้อปปิ้งคูดัม 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอสต์ดัม (Potsdam) (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเบอร์ลิน เป็นเมืองที่จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิปรัสเซียนำท่านเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ (Sanssouci) ที่ประทับของจักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วย  พระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมัน 

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin)(ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา เที่ยวชม เช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์

***อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจ*** 

อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่า***
 
วันที่หก  กรุงเบอร์ลิน - เมืองไลป์ซิก - เมืองบัมบิร์ก - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เดินทาง08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองไลป์ซิก (Leipzig) (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

นำท่าน ชมบ้านเรือน อาคารสถาปัตยกรรม ที่ยังคงสภาพเดิมของยุคกลางมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าจะเต็มไปด้วยโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมของยุคกลาง ณ ที่จัตุรัสของเมือง ชม ศาลาว่าการเมืองเก่า  สร้างตั้งแต่ปี 1556  ด้วยศิลปะแบบเรเนอซองส์ และนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยขนาดที่ยาวเกือบ 100 เมตรและหอคอยสูง
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทาง13.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg)(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ  ยูเนสโกเมื่อปี 1993 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทางประมาณ 136 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่า***
 
วันที่เจ็ด  เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก -  ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเที่ยวชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ เมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮดลแบร์ก (Heidelberg)(ระยะทางประมาณ 164 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 
13.00 น. นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก
นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อยๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt)(ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

***พักที่ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่า***
 
วันที่แปด  เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - เมืองซังค์กัวร์ - สนามบินแฟรงเฟิร์ต 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทาง08.00 น.นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD)(ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 
เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี
นำท่านล่อง แม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่ เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR) นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
เดินทาง14.00 น.นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt)(ระยะทางประมาณ 117 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
 
นำท่านเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
 
เดินทาง17.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 
 
สถานที่20.40 น.ออกเดินทางกลับสุ่ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923
วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่12.30 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top