ทัวร์ยุโรป London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด
รหัสทัวร์
     EUIT16_EY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป London Surprise ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด
สายการบิน
     ETIHAD AIRWAYS (EY)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวสุดคุ้มในราคาพิเศษสุด!!!
 
เยือนมหานครลอนดอน - ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN - วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ - สะพาน Tower Bridge - เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา - ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter - ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก - ช้อปปิ้งแบรนเนมระดับโลก บิสเตอร์ เอ้าท์เลทวิลเลจช้อปปิ้งบนถนนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นชื่อดังกลางกรุงลอนดอน
เดินทางโดยเอทิฮัดแอร์เวย์ ETIHAD AIRWAYS (EY )
 
กำหนดการ
วันที่ 25 - 30 เมษายน 2561
วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2561
วันที่ 13 - 18 มิถุนายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

bookmark


  วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี  
สถานที่15.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโซน Q เคาน์เตอร์ สายการบิน เอทิฮัดแอร์เวย์ (EY)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารใบตม.และติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

 
เดินทาง18.08 น.ออกเดินทางสู่อาบูดาบีโดย สายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405 
 
สถานที่22.05 น.แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  วันที่ 2 กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหิน สโตนเฮนจ์ – อ๊อกฟอร์ด – ลอนดอน  
เดินทาง02.25 น.นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ EY011

 
สถานที่07.15 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญ้ากว้างที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน นำท่านชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด

 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
 
บ่าย ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน)ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี ไคร์ชเชิร์ทคอลเลจที่บางห้องใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นต้นนำท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจำเมืองจัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการประจำเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้า นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม
 
ที่พักที่พัก: Ibis Hotel Heathrow /Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 
 วันที่ 3 ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน– เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์– ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

 
นำท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50ปอนด์) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไปชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN)ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้ บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้าวิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar)
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
 
บ่าย นำผ่านชมจัตุรัสราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ และผ่านชม วงเวียนพิคคาดิลีเลสเตอร์สแควร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์  ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น “ชาร์ลี  แชปปลิน” ดาราตลกในยุคภาพยนตร์ขาวดำ กลางจัตุรัสมีน้ำพุเช็คสเปียร์สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในศูนย์กลางการละครแห่งนี้  ทางเดินรอบๆจัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลกนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street)เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟเฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น

อาหารค่ำอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

 
ที่พัก: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 
 วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

 
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเองเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้)ในกรุงลอนดอนหรือรอบนอกซึ่งสามารถเดินทางเที่ยวได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube, รถเมล์โดยใช้บัส Oyster ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรุงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองรวมหลายวิทยาลัยที่น่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมิวเซี่ยมสำคัญมากมาย ซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชม และ ไม่เสียค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริติชมิวเซียมNational Museum หรือขึ้นลอนดอนอาย ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป หรือนั่งเรือล่องแม่น้ำเทมส์ นั่งรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus londonชมเมือง เป็นต้น

(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

ที่พัก: Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 
 วันที่ 5 ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลทวิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์ 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

 
นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่บิสเตอร์ เอ้าท์เลทวิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi,  Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ ต้น จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
 
สถานที่20.00 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 018

 
 วันที่ 6 ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
สถานที่07.05 น.เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

 
เดินทาง10.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบิน EY404
 
สถานที่20.05 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top