รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

bookmark

 วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมุมไบ – สนามบินนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน 
สถานที่02.50 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โซน P ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน Jet Airways (9W) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 
เดินทาง05.55 น.เดินทางสู่สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดีย เที่ยวบินที่ 9W61
 
สถานที่08.55 น.ถึงสนามบินมุมไบรอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 
เดินทาง09.55 น.นำท่านเดินทางสู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ 9W116
 
สถานที่15.00 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางเพื่อไปรับประทานอาหารเย็น

 
อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) อาหารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
ที่พักพัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 

 วันที่สอง เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหิน สโตนเฮนจ์ - เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
 
จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองเมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury)เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชม  ทัศนียภาพของชนบทอังกฤษ ทั้งทุ่งหญ้ากว้าง ป่าละเมาะ ลำธาร ที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน นำท่านชมกองหินประหลาดสโตนเฮนจ์(Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford)
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) อาหารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford)เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ถ่ายรูปมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ที่นี่บางห้องเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ เป็นต้น นำท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจำเมือง จัตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการประจำเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้าจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ลอนดอน

อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีนหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ที่พักที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
 
 
 วันที่สาม   ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ - ลอนดอน 
 อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่5)
 
นำท่านเดินทางสู่สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon)เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) อาหารจีน
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่บิซส์เตอร์เอ้าท์เลทวิลเลจ (Bicester village shopping Centre)ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Clarks, D&G, DKNY, Fendi,  Gucci, Guess, Hugo Boss, Jigsaw, Kipling, L’Occitane, Levi’s, Max Mara, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith, POLO, Samsonite, Timberland, Versace, Yves Saint Laurent ฯลฯ

อาหารค่ำอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

ที่พักที่พัก: Premier Inn London Heathrow Bath Road หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

 
 วันที่สี่ ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ - ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - สนามบินฮีทโธวร์  
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)
 
นำท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน (Tower of London)(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50ปอนด์)สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย นำท่านชมหอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN)ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิ  ช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิท  ยุ BBC ลอนดอน  ในการถ่ายทอดเสียงกา  รตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปวิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey)เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) นำท่านชม มหานครลอนดอน และให้ท่านได้บันทึกภาพกับลอนดอนอาย (London Eye)ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี นำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace)ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ นำท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square)เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ ในวันคริสต์มาสจะมีการประดับไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National  Gallery) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดบุคคลแห่งชาติ (National Portrait Gallery) ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 800 ปี แล้วเข้าสู่ ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน , บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street)เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟเฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) อาหารท้องถิ่น
 
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

เดินทาง17.10 น.เหินฟ้าสู่สนามบินมุมไบ ประเทศอินเดียโดยเที่ยวบินที่ 9W115


 วันที่ห้า สนามบินมุมไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่06.50 น.ถึงสนามบินมุมไบรอเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เดินทาง08.10 น.เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ 9W70

สถานที่14.10 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top