รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
วันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

bookmark

 วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
สถานที่15.30 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 
เดินทาง18.05 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 
 
สถานที่22.00 น.เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
 วันที่สอง อาบูดาบี-เอดินเบิร์ก-ปราสาทเอดินเบิร์ก 
เดินทาง02.10 น.ออกเดินทางสู่เอดินเบิร์ก ด้วยเที่ยวบินที่ EY027
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง)
 
สถานที่06.45 น.ถึงสนามบินเอดินเบิร์ก  ประเทศสก๊อตแลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 
นำท่านเข้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของ สก๊อตแลนด์ (Scotland) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก๊อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
บ่าย แล้วนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก๊อต
        
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
ที่พักนำคณะเข้าสู่ที่พัก PREMIER INN HOTEL EDINBURGH หรือเทียบเท่า
 
 วันที่สาม เอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร์ 

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทาง 241 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษ ที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนส ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทาง 136 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้    
    
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
ที่พักนำคณะเข้าสู่ที่พัก MERCURE MANCHESTER HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 วันที่สี่ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล 
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium)  ของสโมสร  แมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษเพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษที่ ยูฟ่า รับรองเป็นสนาม 5 ดาว (ไม่รวมบัตรเข้า Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ ไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET
 
อาหารกลางวันอิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
 
บ่าย ให้เวลาท่านอิสระที่ CHESHIRE OAKS DESIGNER OUTLET เพื่อซื้อสินค้าที่ลดราคาแบบสุดๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่า 140 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Gap,  Diesel, French Connection,Polo Ralph lauren, Hugo , Boss, Samsonite, Burbury,  Superdry, Calvin Klein, Next, Mulburry, M&S Outlet ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ลิเวอร์พูล (Liverpool) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ได้รับการ ยกย่องให้เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยัง เป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่ เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล 
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
ที่พักนำคณะเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL หรือเทียบเท่า
 
 วันที่ห้า ลิเวอร์พูล-สเตรทฟอร์ด  อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์ 
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านแวะถ่ายรูปสนามแอนฟิลด์ สนามเหย้าของทีมลิเวอร์พูล ยอดทีมแห่งถิ่นเมอซี่ไซด์ เดินทางต่อสู่ เมือง  
สเตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) (ระยะทาง 215 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน  อันเป็นบ้านเกิดของ  วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  นำท่านเที่ยว ชมเมืองสเตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ  นำ ชมบ้านเช็คสเปียร์ (ด้านนอก)และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ำเอวอนอันเงียบ สงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก จากร้านค้ามากมาย             
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (Cardiff) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (Wales) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิฟฟ์ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นผ่านชมศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
และแวะถ่ายรูปปราสาทคาร์ดิฟฟ์
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
ที่พักนำคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่า
 
 วันที่หก คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน  
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
ออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ (Bath) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่น ฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และ ยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987 นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (TheSacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้ นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำและส่วนที่เป็น Turkish Bath  
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) (ระยะทาง 64 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามี อิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรป อีกด้วย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (FISH&CHIPS)
 
ที่พักนำคณะเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON หรือเทียบเท่า

 วันที่เจ็ด ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN  – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์ 
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (Piccadilly Circus) เดิมเป็นวง เวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่าน ชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafalgar Square) ที่รายล้อม ไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของมหาวิหารเวสท์ มินส์เตอร์ (Westminster Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยัง เป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (Big ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต  ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำ เทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดใน ยุโรป  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (Buckingham  Palace) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน  
  
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป็ดย่าง โฟร์ซีซั่น
 
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมี ถนนสโลน(Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta  Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ
 
สถานที่17.00 น.นำคณะเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
 
เดินทาง20.45 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง)
 
 
 วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 
สถานที่07.05 น.เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
เดินทาง10.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY404
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
 
สถานที่20.05 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top