ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASY SCENIC EAST EUROPE
รหัสทัวร์
     EUCU1_QR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรปตะวันออก EASY SCENIC EAST EUROPE
สายการบิน
     Qatar Airways (QR)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     42,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวคุ้ม 3 ประเทศ
- สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี ️บิน QR 7 วัน 4 คืน
- เที่ยวครบเก็บทุกไฮไลท์ 
- คาร์โลวี วารี เมืองสปาเก่าแก่ 
- กรุงปราก เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด
- เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย 
- สัมผัสความโรแมนติก ณ ฮัลล์สตัทท์ 
- ชมพระราชวังเชินบรุนน์ อัญมณีแห่งเวียนนา
- ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ณ Parndorf Outlet  
- บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
- ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 3,800 บาท
กำหนดการ
วันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2561
วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
วันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

bookmark


วันที่ 1       กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา

สถานที่17.30 น.คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เดินทาง20.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยเที่ยวบินที่ QR833

สถานที่23.40 น.ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เดินทาง02.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินที่ QR289 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
วันที่ 2       กรุงโดฮา – กรุงปราก – คาร์โลวี วารี – ชมเมือง – กรุงปราก – สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์

สถานที่07.40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานวาตสลัฟ ฮาเวล กรุงปราก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง  ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นเมืองสปาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งโบฮีเมีย ทรงพบแหล่งน้ำแร่ที่เมืองนี้โดยบังเอิญ ในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุร้อน ทำให้เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นต้นมา ปัจจุบันทั้งเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง แล้วนำท่าน ชมเมืองแห่งสปา ที่มีชื่อเสียงระดับโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ โดยมีระดับเจ้านายหลายพระองค์เคยเสด็จฯ มาเยี่ยมเยือน อาทิ จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซาแห่งออสเตรีย, พระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย และพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 แห่งปรัสเซีย เป็นต้น นอกจากนี้คาร์โลวี วารียังได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปินชื่อดังด้วย ไม่ว่าจะเป็น เกอเธ่, บาค,บีโธเฟน และวากเนอร์ เป็นต้น ล้วนเคยมาเยี่ยมเยือน ให้ท่านชมเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตกรรมที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบ สีสันสดใสดุจบ้านตุ๊กตา และสปารีสอร์ตสุขภาพระดับโลก
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของ สะพานชาลส์ (Charles Bridge) เหนือแม่น้ำวัลตาวา ลักษณะเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ มีรูปปั้นนักบุญและบุคคลสำคัญทางศาสนากว่า 30 รูป ประดิษฐานบนสองฝั่งของสะพาน จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Old Town Square and The Astronomical Clock) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1410 โดยท่านสามารถชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ โดยจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซู 12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆชั่วโมง  อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศของจัตุรัสกรุงเก่า ที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอคโคโคที่สวยงาม โดยจัตุรัสกรุงเก่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เปรียบดั่งเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของปราก โดยท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวและชาวปรากจำนวนมากนั่งดื่มกาแฟหรือเบียร์ตามคาเฟ่หลายแห่งบนย่านแห่งนี้ โดยท่านสามารถเดินชมความงดงามของโบสถ์แม่พระ หรือท่านอาจจะเช่ารถม้า ชมความสวยงามของปราก
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พักพักค้างแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Prague หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 3        กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ –  ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ ปราสาทปราก (Prague Castle) (ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไกด์ประจําปราสาท นําชมและบรรยาย ซึ่งท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือตัวเมือง บนเนินเขาฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ปราสาทนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 870 โดยเจ้าชายบริโวจแห่งราชวงศ์เปรมิสลิด ในปัจจุบันเป็นที่ทำการของรัฐบาล และที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็กและชมด้านหน้า มหาวิหาร เซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเช็ก สร้างด้วยสไตล์โกธิคที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ก่อสร้างมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 จากนั้นนำท่านชม โกลเด้นเลน หรือตรอกทองคำ (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยู่ภายในปราสาทปราก เดิมเป็นที่พำนักของยามรักษาการณ์พระราชวัง แต่ต่อมาพวกช่างทองได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่แทน จึงกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนช่างทอง บ้านพักในบริเวณนี้จะมีขนาดเล็กและทาสีสันสะดุดตา ปัจจุบันเป็นร้านขายหนังสือ และของที่ระลึกต่างๆ
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ ครุมลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง  เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก เหมือนดั่งเมืองในเทพนิยาย ที่ได้รับสมญานามว่า “เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย”  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวฤตาว่า นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศภายในตัวเมืองที่มีความโดดเด่นด้วยอาคารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice)

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พักพักค้างแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 4        เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเหมืองเกลือ และธรรมชาติที่งดงาม 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมเมือง ดื่มด่ำบรรยากาศความโรแมนติคของเมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เวียนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองของประเทศ อีกทั้งเวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พักพักค้างแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 5        เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนวงแหวน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์ 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
หลังอาหาร นำท่านเข้าชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace)  (ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมไกด์ประจําพระราชวัง นําชมและบรรยาย ซึ่งท่านจะได้รับความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชวังที่มีชื่อเสียงของโลกแห่งนี้)  พระราชวังแห่งนี้เปรียบดั่งอัญมณีแห่งกรุงเวียนนา เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ (Rococo) ที่มีความหรูหรา ใหญ่โต อลังการ ภายในมีห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่ละห้องสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ ของราชวงศ์ และขนบประเพณีออสเตรีย ด้านหลังของพระราชวัง เป็นอุทยานขนาดใหญ่ ปัจจุบันองค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้พระราชวังเชินบรุนน์ เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนั้น สถานที่แห่งนี้ยังมีสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้น นำท่านชม ถนนวงแหวน (Ring Strasse) ผ่านชม โรงอุปรากร, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ “By The Beautiful Blue Danube” และมีเวลาให้ท่านถ่ายภาพบริเวณด้านหน้า พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) พระราชวังฤดูหนาวกลางเมืองเวียนนา อดีตที่ประทับและที่ว่าราชการของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮับส์บวร์กตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย เป็นเวลายาวนานกว่า 600 ปีได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังต่างๆ อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) 

ที่พักพักค้างแรม ณ โรงแรม ACHAT Premium Budapest หรือในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 6    บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – อาคารรัฐสภาฮังการี –ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (11)
หลังอาหาร นำท่านผ่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero square) ลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษตั้งอยู่กลางลาน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล และรอบเสาเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์บุคคลสำคัญของฮังการีแล้วนำท่านชมภายนอก ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตจากการรุกรานของมองโกล และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองและถ่ายภาพกับ โบสถ์เเมตเทียส (Matthias Church) โบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสำหรับกษัตริย์ฮังการี หนึ่งในสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์ จากนั้น นำท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับ อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament Building) ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยงามที่สุดในโลกได้เวลาสมควร นำท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 
อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ (Budapest Ferenc Liszt Airport) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

เดินทาง17.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR200

สถานที่23.55 น.เดินทางถึง กรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เดินทาง01.40 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
 
วันที่ 7        กรุงเทพฯ

สถานที่12.40 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top