ทัวร์ยุโรป The East Europe
รหัสทัวร์
     EUIAW13_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป The East Europe
สายการบิน
     การบินไทย Thai Airways_Asia Atlantic Airline (TG/HB)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     69,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - 61   เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - ถนนคาร์ทเนอร์ตราสเซ - เมืองเบอร์โน – โรงงานผลิตเบียร์ของเมืองเบอร์โน – กรุงปราก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ช้อปปื้งสินค้า้ที่ระลึกพื้นเมือง - เมืองคาโลวี่ วารี่ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ - เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - เมืองลินซ์ - เมืองฮาลล์ชทัตต์ – เมืองซาลสเบิรก์ - สวนมิราเบล  - ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลัทซ์  - เมืองมิวนิค - ท่าอากาศยานนานาชาติม – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmark

วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สถานที่22.00 น.คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้นที่ 4  ประตู 2 เคาน์เตอร์ C โดย สายการบินไทย (Thai Airwaysย) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
วันที่สอง  เวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิหารเซนต์สตีเฟน -ถนนคาร์ทเนอร์ตราสเซ
เดินทาง01.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936   

สถานที่07.15 น.เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  เพื่อผ่านพิธีกาีรตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง (Great Hall) สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย ปัจจุบันนี้ถือเป็นอาคารที่สำคัญของเมืองเป็นอย่างมาก บริเวณพระราชวังประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ สวนและจตุรัส สิ่งที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวในพระคลังสมบัติหลวง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ โดยส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรียอีกด้วย

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่ายนำท่านเข้าสู่ ริงสตราเซ่ ถนนการค้าใจกลางเมืองเวียนนาที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกับจตุรัสสเตฟาน ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ อาทิ โรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ และยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและโอเปร่าตลอดปี อาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล์ นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นอิสสระให้ท่านท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยมบน ถนนคาร์ทเนอร์ตราสเซ อาทิเช่น Rolex, Louis Vitton  รวมทั้ง คริสตัลสวารอฟสกี้ ของสะสม ของที่ระลึกอีกมากมาย อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว หรือเพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบกาแฟต้นตำรับแท้ๆ และซัคเกอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา
**ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เมื่อซื้อสินค้าครั้งละไม่ต่ำกว่า 75 ยูโร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING**

อาหารค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซี่โครงหมูบาบีคิว

ที่พัก
วันที่สาม เมืองเบอร์โน – โรงงานผลิตเบียร์ของเมืองเบอร์โน – กรุงปราก - จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ช้อปปื้งสินค้า้ที่ระลึกพื้นเมือง
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสาธารณรัฐเชคตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เข้าชม โรงงานผลิตเบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเบอร์โน ที่เป็นส่วนหนึ่งของคอนแวนด์สร้างในปี 1325 ภายใต้ยี่ห้อ Starobrno โรงเบียร์แห่งนี้ถูกเผาหลายครั้งในอดีตแต่ก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้ง ปัจจุบันสามารถผลิตได้ปีละหลายสิบล้านขวดและได้รวมควบกิจการกับบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ของประเทศเนเธอแลนด์ภายใต้ยี่ห้อไฮนีเก้นที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงานผลิตเบียร์เมืองเบอร์โน

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค เพื่อเที่ยวชมบริเวณ “จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต” สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นพร้อมชม “อนุสาวรีย์ยานฮุส” ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีตถูกเผาทั้งเป็นโดยผู้ปกครองของฝ่ายคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิคและ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์” ที่ทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบน หอคอยจนครบ 12 องค์ มีเวลาให้คณะได้เดินเล่น ช้อปปื้งสินค้า้ที่ระลึกพื้นเมืองไตล์เ์ช็ค และโบฮีเมียน อาทิ เช่นเครื่องแก้วสีต่างๆ , ตุ๊กตาหุ่นกระบอก , งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลกต่างรูปแบบ

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ดอบสไตล์โบฮีเมียน

พักที่่ (เมืองปราก)     
วันที่สี่ กรุงปราก - เมืองคาโลวี่ วารี่ – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
นำชม ปราสาทปราก ซึ่งเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็คในอดีต ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี ชมความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของ มหาวิหารเซ้นต์วิตัส โบสถ์สไตล์กอธิคที่ประดับประดาด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินบนหลังคา  แวะถ่ายภาพกับ สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่สร้างตั้งแต่ปี 1357 แล้วเสร็จในศตวรรษที่ 15 จุดเด่นของสะพานนี้คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างสะพาน 30 องค์ สะพานที่สวยงามแห่งนี้เคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องเจมส์บอน 007 และละครทีวีชื่อดังของช่อง 3 กลรักลวงใจ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคาลวี่ วารี่ 

อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ Grand Pupp Hotel

บ่ายนำท่านชมรอบๆเมืองตากอากาศ ที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขา เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องน้ำพุร้อนมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลให้ท่านได้เดินชมรอบๆเมืองและชิมน้ำแร่ธรรมชาติ 3 จุด ที่มีระดับความเข้มข้นแตกต่างกันด้วยแก้วทรงพิเศษ ถ่ายภาพกับอาคารทิสนีโคโลนาด อาคารรูปแบบวิคตอเรียนที่แปลกตา และ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าท้องถิ่น เช่น แก้วพอร์ซเลน เหล้าเบเชอลอฟก้า เป็นต้น จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับกรุงปราค โดยแวะช้อปปิ้งที่ Fashion Arena Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

พักที่ (เมืองปราก)
วันที่ห้า เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - เมืองลินซ์
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมรอฟ นำท่านผ่านชมภายนอก ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทงดงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย แต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทเอาไว้ ภายในปราสาทแห่งนี้ประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 40 ห้อง ลานปราสาท 5 แห่ง และอุทยานอีก 1  แห่ง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน บ้านเรือน หลังเล็ก หลังน้อย หลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆเหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่ง  

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ เมืองอุตสาหกรรมสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย  มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านแบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่ง เป็นเมืองที่ฮิตเลอร์เคยมาพักถึง 9 ปีเพื่อคิดแผนการสร้างเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดินาซีบนลุ่มน้ำดานูบ เป็นเมืองท่าที่ทันสมัยที่สุดของออสเตรีย ปัจจุบันเมืองลินซ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป นำชมรอบๆเมืองลินซ์ ชมจัตุรัสกลาง เมืองเฮาพท์พัลซ์ และอิสสระให้ท่านเดินเล่นหรือหาซื้อสินค้าตามอัธยาศรัย  

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
           
พักที่  (เมืองลินซ์)
วันที่หก เมืองฮาลล์ชทัตต์ – เมืองซาลสเบิรก์
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลล์ชทัตต์ เมืองทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ประเภท Historic Cultural Landscape  เมื่อ เดือนธันวาคม 1997  ซึ่งจัดเป็นประเภทของชุมชนที่มีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของภูมิประเทศที่สวยงามกับวัฒนธรรมที่ีเก่าแก่ สัมผัสกับเมืองชนบทเล็กๆที่มีอากาศแสนจะบริสุทธิ์ อิสสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศที่สวยงามของเมือง หรือจะนั่งจิบกาแฟริมทะเลสาบ หรือเดินช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามตรอกซอกซอยของฮาลล์ชทัตต์

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่ายท่านเดินทางสู่ เมืองซาลสเบิรก์ เมืองแห่งศิลปินเพลงที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของออสเตรีย นอกจากนี้ซาลสเบิร์กยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกชื่อดังของโลก วูฟกัง โมสาร์ท อมาดิอุส ที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี  ในปี 2006  ที่ผ่านมา เมืองนี้ยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music นำท่านเดินข้าม แม่น้ำซาลสซัคช์ ชมเมืองเก่าของงซาลสเบิรก์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ป็นมรดกโลกในปี 2540 ชมอนุสาวรีย์โมสาร์ต  มหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ถนนสายช้อปปิ้งเล็กๆที่เชื่อมต่อกันเป็นตรอกซอกซอยด้วยอิฐคอบเบิลมีร้านรวงที่สร้างขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยเรียงรายไปตามแนวยาวของถนนให้ท่านได้เดินเล่นหรือซื้อหาสินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

พักที่ (เมืองซาลสเบิรก์)
วันที่เจ็ด สวนมิราเบล  - ช้อปปิ้งจตุรัสมาเรียนพลัทซ์  - เมืองมิวนิค
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
จากนั้นนำท่านชม สวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย

อาหารกลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่ายจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ตั้งอยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว) ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ๆ ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ หอระฆัง Glockenspiel  ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อนอีกด้วย 
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิวนิค เมืองเอกแห่งแคว้นบาวาเรีย มหานครตอนใต้ของเยอรมัน และยังเป็นดินแดนส่วนเดียวในเยอรมันนี ที่อยู่แนบชิดเทือกเขาแอลป์  

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูสไตล์เยอรมัน 

พักที่
วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติม – กรุงเทพฯ
อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMWละเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นำท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

สถานที่10.45 น.ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค
มีเวลาให้ท่านได้ทำ  TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 

เดินทาง14.25 น.เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันที่เก้า กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
สถานที่06.05 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top