ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส
รหัสทัวร์
     EUGL01_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสฯ ฝรั่งเศส
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์

โรม  หอเอนปิซ่า  ฟลอเร้นซ์  นครเวนิส ลูเซิร์น  
อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค ดิจอง รถไฟด่วน TGV ปารีส  
ล่องแม่น้ำแซน  พระราชวังแวร์ซายส์  ช้อปปิ้ง กลับไฟลท์ดึกจากปารีส

กำหนดการ
วันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2561
วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 มิ.ย. 61 

bookmark


วันแรก                   กรุงเทพฯ - กรุงโรม  

สถานที่06.30.คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9  ROW : T  สายการบินอิมิเรตส์  แอร์ไลน์  (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

เดินทาง09.55น.เดินทางสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่  EK 375/095  (0955-1300/1555-2005) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ

สถานที่20.05.ถึง ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมิชิโน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ท่าอากาศยานฟิอูมิชิโน เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี   นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL THE BRAND  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง       สนามกีฬาโคลอสเซียม - วาติกัน –  น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

อาหารเช้ารับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครวาติกัน ศูนย์กลางคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิค ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเต็มไปด้วยงามประติมากรรมจากฝีมือศิลปินชื่อดัง  ปิเอต้า”  ผลงานสลักหินอ่อนของไมเคิล แองเจลโล บัลลังค์เหนือหีบพระศพของเซนต์ปีเตอร์ ผลงานอันวิจิตรของเบอร์นินี่ ชม ที่ประทับสันตะปาปา และ สวิสการ์ด ในเครื่องแบบสไตล์เรเนซองต์ ที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจลโล จากนั้น นำท่านชม อาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ ชม สนามกีฬาโคลอสเซียม(ถ่ายรูปภายนอก) อันโด่งดัง, สนามกรีฑาม้าศึกเบนเฮอร์, โรมันฟอรั่ม ลานประชุมของเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ท่านชม น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นน้ำพุที่โด่งดังที่สุดแห่งกรุงโรม ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบารอกซึ่งสร้างขึ้นในปี 1732 ผลงานการออกแบบโดย นิโคลา ซัลวี และยังเป็นที่มาของเพลงอมตะ “Three coins in the fountain” จุดอธิษฐานในการกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นเดินทางสู่ย่าน บันไดสเปน อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังมากมายสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองพราโต้

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL CHARME  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส

อาหารเช้ารับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อัญมณีเม็ดงามแห่งการท่องเที่ยวของแคว้นทัสคานี (Tuscany)  นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli)ที่ ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์นำท่านชม หอเอนปิซ่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1174 เป็นสิ่งก่อสร้างที่ติดอันดับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ใกล้ๆมี หอสวดมนต์ Baptistery และมหาวิหารปิซ่า Duomo ที่สร้างในสไตล์โรมาเนสก์เชิญท่านบันทึกภาพเป็นที่ระลึก พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟท้องถิ่นให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยสารรถไฟอิตาลีเพื่อเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟใจกลาง เมืองฟลอเร้นซ์ เมืองที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางศิลปะ ชมตัวเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โนลอันสวยงาม นำชมมหาวิหารฟลอเร้นซ์ , จตุรัสซินยอเรีย แหล่งรวมรวมผลงานประติมากรรม และสะพานเวคคิโอที่เก่าแก่ทอดตัวข้ามแม่น้ำอาร์โนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส เมืองหลวงของแคว้น Veneto ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

อาหารค่ำบริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร จีน

พักค้างคืน ณ  HOTEL RUSSOTT  หรือเทียบเท่าวันที่สี่                     เวนิส เกาะเซนต์มาร์ค - ลูเซิร์น 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงเรือล่องสู่ เกาะเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติคประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400แห่ง และเมืองแห่งนี้ใช้คลองแทนถนนแห่งเดียวในโลก  นำท่านชมศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสเซนต์มาร์คและโบสถ์เซนต์มาร์ค ศิลปะแบบไบเชนไทน์อันงดงาม ผ่านชมพระราชวัง ดอร์จ อดีตวังของเจ้าผู้ครองนครเวนิสนำทานชม สะพานที่สวยที่สุดและโด่งดังที่สุดชื่อสะพานรีอัลโต้ (Ponte di Rialto)  จากนั้นอิสระให้ได้เลือกซื้อเครื่องแก้วมูราโน่ ซึ่งเป็นงานฝีมือมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีชื่อเสียงมาก , หน้ากากสำหรับสวมใส่ใน เทศกาลคาร์นิวัลเมืองเวนิส หรือจะเลือกขิบกาแฟในร้านCAFÉ FLORIAN  ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 มีชื่อเสียงของเวนิส  *** หากท่านอยากสัมผัสความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เรือสามารถนั่งได้ลำละ 6 ท่าน  และจะล่องไปตามคลองน้อยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ***

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง (เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ)
สมควรแก่เวลานำคณะนังเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น  เมืองโรแมนติคริมทะเลสาบ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นเวลานับศตวรรษและยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวพากันมาเยือนเมืองแห่งนี้มากมายเมืองแห่งนี้ยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL IBIS STYLES  หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า                  ลูเซิร์น -  อินเทอร์ลาเคน 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาที่สร้างเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าทหารผู้กล้าชาวสวิสที่เสียชีวิตในสงครามสมัยปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศสนำท่านชมทะเลสาปลูเซิร์นที่มีทิวทัศน์อันงดงาม และชมสัญลักษ์ณของเมือง คือ สะพานชาเปล ซึ่งเป็นสะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ำรุซซ์ REUSSและมีหอคอยกลางน้ำที่ตั้งเด่นอยู่ใจกลางเมืองมากว่า 800 ปี อิสระให้ท่านเลือกเลือกซื้อสินค้า สวิสฯนานาชนิด เช่น นาฬิกา มีดพับ ช๊อคโกเลต ฯลฯ หรือพักผ่อน เดินเล่นชมเมืองริมทะเลสาปสวย )สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาปเบรียนซ์ ทางตะวันออก (Lake Brienzและ ธุน (Lake Thun) ทางตะวันตกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 570 เมตร มีฉากหลังเป็นยอดเขาจุงเฟราและยังมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลันด์อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองซึ่งเมืองแห่งนี้เสมือนอยู่ในหุบเขาและถนนสายหลักมีร้านค้าเรียงราย อิสระให้ท่าน  เลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าสวิสฯ เช่น นาฬิกา มีดพับฯลฯ

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่หก                    ยอดเขาจุงเฟรา –  ดิจอง


อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ เมืองเล็กน่ารักท่ามกลางเขาสูงจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งในปี 2001 องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป  ให้ท่านได้โดยสารรถไฟ ขึ้นสู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ขึ้นสู่ “ยอดเขาจุงเฟรา”  ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร  หรือ 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างทางเส้นทางที่ขึ้นสู่ยอดเขานั้น รถไฟจะจอดแวะชม ธารน้ำแข็ง EISMEER อันเป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป  ถึงยอดเขาแล้วนำท่านขึ้นสู่ “สฟริ้งค์(SPHINX)“” หอชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ชมถ้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่อยู่ใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร สู่จุดชมวิวที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะสีขาวบริสุทธิ์ในลานกว้าง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  
 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยการนั่งรถไฟกลับลงสู่ เมืองเวงเก้น-เลาเทอร์บรุนเนน (โดยการกลับเส้นทางใหม่ ไม่ซ้ำเส้นทางเดิม)  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศสเดินทางผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แห่งเขตแค้วนเบอร์กันดี ที่มีการปลูกต้นมัสตาร์ด และเป็นแห่งผลิตไวน์ชั้นดี ของประเทศฝรั่งเศส อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่เมืองดิจอง

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL  NOVOTEL DIJON SUD หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด        ดิจอง - รถไฟด่วน TGV – ปารีส -  ช๊อปปิ้ง – ล่องแม่น้ำแซนต์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ถึงปารีส นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี เลือกซื้อน้ำหอม และสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ จากนั้นนำท่านลง เรือบอร์โตมุช ล่องแม่น้ำแซนต์ เพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมสองฝากฝั่งแม่น้ำในกรุงปารีสชมทัศนียภาพของนครปารีสที่ได้ว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมสถานที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และทำให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่แปด                ปารีส – แวร์ซายส์ – ซิตี้ทัวร์เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แวร์ซายส์ เป็นเมืองที่โด่งดังในฐานะที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซาย แวร์ซายเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ นับจาก ค.ศ. 1682 ถึง 1789 โดยปัจจุบันนี้เมืองแวร์ซายได้เป็นชานเมืองที่ร่ำรวยของกรุงปารีส และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและตุลาการที่
สำคัญ  เมืองนี้สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  นำท่านชมความโอ่อ่าและสวยงามของ แวร์ซายส์  พระราชวังที่สวยงามที่สุดในยุโรป ชมพลับพลาที่ประทับ, ท้องพระโรง , ห้องรับแขก, ห้องบรรทม, ห้องนโปเลียน และ ห้องต่างๆ ที่ออกแบบอย่างวิจิตรตระการตา

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จีน
นำท่านชมเมือง ปารีส มหานครอันยิ่งใหญ่ เลาะเลียบแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต้” ศูนย์กลางของกรุงปารีส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี ภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือสเตนแกลส ที่งดงามยิ่ง ผ่านชมจตุรัสคองคอร์ด, โรงละครโอเปร่า, ประตูชัย แห่งนโปเลียน เข้าสู่ถนนแฟชั่น ชองม์เซลิเซ่ อันทันสมัย แล้วนำท่านสู่ ทรอคาเดโล จุดชมวิวที่เห็น หอไอเฟล ชัดที่สุด เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า แพรงส์ตอง หรือ แกลารี่ ลาฟาแยตเป็นการส่งท้าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND ก่อนการเช็คอิน

เดินทาง21.50น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  EK076/372  (2150-0630/0940-1915) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ

วันที่เก้า                  กรุงเทพฯ


สถานที่19.15น.กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … และประทับใจ…ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top