ทัวร์ยุโรป เนเธอแลนด์ – เยอรมันนี – ออสเตรีย – เชค
รหัสทัวร์
     EUAA2_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป เนเธอแลนด์ – เยอรมันนี – ออสเตรีย – เชค
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     85,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
อัมสเตอร์ดัม – สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
โรงงานทำเนยและรองเท้าไม้ - ล่องเรือหลังคากระจก โรงงานเจียระนัยเพชร
เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ - ช้อปปิ้ง Hohestrasse – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – ผาหินโลเรอไลย์

เอาท์เล็ท WertheimVillage – เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี – กรุงปราก
เขตจัตุรัสเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – ปราสาทปราก
สะพานชาร์ลส์ - เมืองมรดกโลก เชสกี้  ครุมลอฟ

ปราสาทครุมลอฟ – กรุงเวียนนา - สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก - พระราชวังเชิงบรุนน์ – โบสถ์สเตฟาน
 ช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ทเนอร์ - หมู่บ้านซังคท์ ไวล์ฟกัง - หมู่บ้านฮัลสตัท – เมืองซาลส์บวร์ก
สวนดอกไม้ มิราเบล - บ้านเลขที่ 9 ของโมสาร์ท - ถนน GETREIDE GASSE
 มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ถนนแม็กซิมิเลียน
กำหนดการ
วันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmark


วันแรก    (สนามบินสุวรรณภูมิ)

สถานที่23.00 น.พบเจ้าหน้าที่บริษัทเอ แอนด์ เอฯ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก อาคารชั้น 4 ประตูที่ 9  เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เพื่อตรวจสอบรายชื่อ เช็คสัมภาระรับเอกสารการเดินทางพาสปอร์ตและบัตรที่นั่ง (กรุณาสังเกตป้ายจุดนัดพบ)

***ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองหรือPower bank ใส่กระเป๋าใหญ่โหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน ท่านสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ดังนี้
-          ความจุต่ำกว่า 29,000 mAh พกได้ตามปรกติ ไม่เกิน 3 ก้อน
-          ความจุเกิน 29,000 mAh พกขึ้นเครื่องไม่ได้
            ***ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารถือของเหลว อาทิ น้ำดื่ม น้ำหอมครีมล้างหน้า ฯลฯที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า 100 ml. ขึ้นเครื่องบิน และหากจะนำของเหลวขึ้นเครื่องต้องนำขวดใส่ในถุงพลาสติกใสที่เห็นได้ชัดจำนวนไม่เกิน 1 ถุงเท่านั้นยกเว้นสินค้าที่ซื้อจาก ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินและต้องบรรจุอยู่ในถุงของร้านค้าโดยไม่มีการแกะออก
            *** ห้ามนำของมีคมหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดติดตัวขึ้นเครื่องบิน อาทิ กรรไกรตัดเล็บที่มีตะไบเล็บอยู่ด้วย ตะกรุดที่มีรูปร่างคล้ายหรือทำจากลูกปืน ฯลฯ
            *** ปัจจุบันการนำสินค้าเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกาฯลฯเข้าประเทศในกลุ่มสมาคมยุโรป ถือเป็นความผิดตามกฏหมายอาจถูกจับหรือปรับเป็นเงินจำนวนมาก

วันที่สอง     (อัมสเตอร์ดัม – เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ)

เดินทาง02.20 น.ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK 371 สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

สถานที่05.35 น.เดินทางถึงสนามบินดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ แวะพักผ่อนอริยาบทเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบิน (กรุณานำสัมภาระติดตัวทุกชิ้นลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฏด้านความปลอดภัย)

เดินทาง08.05 น.ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบินที่ EK 147  สู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ถึงสนามบินสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  มัคคุเทศก์นำผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองลิซเซ (Lisse) ศูนย์กลางการค้าดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งออกหัวทิวลิปมากที่สุดในโลก   นำเข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิปหลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม

อาหารค่ำอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสดัมสแควร์ แหล่งช้อปปิ้งกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ที่ครึกครื้นทั้งกลางวันและกลางคืนศูนย์กลางของเมืองที่มี อนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่สาม     (หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – โรงงานทำเนยและรองเท้าไม้ – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระนัยเพชร เมืองโคโลญประเทศเยอรมันนี – มหาวิหารโคโลญ – ย่านเมืองเก่า ถนนช้อปปิ้งHohestrasse)

อาหาร06.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
 นำท่านชม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก แล้ว นำท่านล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์   นำท่านเข้าชมโรงงานเจียระนัยเพชร ซึ่งกรุงอัมสเตอร์ดัมนี้เป็นแหล่งผลิตและเจียระนัยเพชรที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของทวีปยุโรบ ที่นี่จะทำให้ท่านทราบว่าทำไมคนทั่วโลกต้องมาซื้อเพชรที่อัมสเตอร์ดัม

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารจีน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) ระยะทาง 262 ก.ม. ประมาณ 3 ช.ม. เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 อันลือชื่อ   นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ เข้าชม มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี   อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าใน ย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น้ำหอมออดิโคโลญ 4711 เป็นต้น

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
 
วันที่สี่     (ล่องเรือชมแม่น้ำไรน์ – ผาหินโลเรอไลย์ - ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท WertheimVillage)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Bobpard ระยะทาง 122 ก.ม. ประมาณ 1.30 ช.ม. แห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนกลาง แหล่งตากอากาศที่มีชื่อเสียงของชาวเยอรมัน  นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ แม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของยุโรป มีความยาวทั้งหมด 1,320 กิโลเมตร มีความยาวเป็นอันดับสามของทวีปยุโรปชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำ ชื่นชมกับบรรยากาศสวยแสนโรแมนติกของปราสาทเก่าแก่แห่งยุคสมัยกลาง อายุกว่า 600 ปี ผ่านแหล่งปลูกองุ่นที่ผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของโบราณ และอาคารบ้านเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีที่เรียงรายอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ ผ่านบริเวณผาหินโลเรอไลย์ (Loreley rock) ซึ่งมีตำนานเรื่องเล่าที่ลึกลับของเสียงสะท้อนของนางเงือกที่เกิดขึ้นบริเวณนั้น และขึ้นฝั่งที่ ท่าเรือบิงเก้น (Bingen)

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท WertheimVillage ระยะทาง 150 ก.ม. ประมาณ 1.30 ช.ม. หนึ่งใน Chic Outlet Shopping (R) Villages 9 สาขาในยุโรปของบริษัท แวลู รีเทล (Value Retail) แหล่งช้อปปิ้งChic Outlet Shopping สินค้าสุดหรูที่ไม่เหมือนใครรวมบูติค แฟชั่นและสินค้าตกแต่งบ้านกว่า 110 ร้านใน Wertheim Village นำเสนอสินค้าโดดเด่น ประจำฤดูกาลก่อนๆของแบรนด์สัญชาติเยอรมันและแบรนด์ดังทั่วโลกด้วยราคาที่ประหยัด สูงสุดถึง60% จากราคาขายปลีกปกติ โดยจะเปิดให้บริการ 6 วันต่อสัปดาห์ ตลอดทั้งปี แบรนด์ Escada , Longchamp, Bally และ Furla เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแบรนด์ดังระดับ โลกในแหล่งช็อปปิ้งแห่งนี้ และยังมีร้านค้าของดีไซเนอร์ชาวเยอรมันอีกหลายร้าน อาทิเช่น  Bogner, Birkenstock, Roeckl, Aigner เป็นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Wurzburg ระยะทาง 35 ก.ม. ประมาณ 30 นาที

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารจีน 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่ห้า     (สาธารณรัฐเชค - เมืองคาร์โลวี วารี – กรุงปราก – เขตจัตุรัสเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) ระยะทาง 255 กม. ประมาณ 3.30 ชั่วโมง หรือคาร์ล ในภาษาอังกฤษว่าชาร์ลส์ ชื่อของกษัตริย์ผู้ปกครองเชค และวารี แปลว่าบ่อน้ำร้อน แปลรวมกันก็เป็นบ่อน้ำพุของคาร์ล เป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ด้วยความเชื่อในการดื่มน้ำแร่รักษาตัว และบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร เมื่อคนในสังคมมารวมตัวที่นี่กันเพื่อกินน้ำรักษาตัว เมืองคาร์โลวี วารีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการแสดงดนตรีไปด้วย นักดนตรีฝีมือเยี่ยม และผู้สร้างละครหลายต่อหลายคนมาเปิดการแสดง
 
อาหาร11.30 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่าน ชมเมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) เมืองหนึ่งที่รอดพ้นจากการทำลายโดยพวกนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คาร์โลวี วารี มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 34 – 73 องศาเซลเซียส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ นำเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญท่านทดลองดื่มน้ำแร่ ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามจนท่านต้องตะลึง นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 127 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จนกระทั่งเข้าสู่ เขตจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอโคโคที่อลังการ จัตุรัสเมืองเก่าเป็นอีกย่านที่น่านั่ง มีคาเฟ่หลายร้านให้เลือก คุณอาจจะเช่าม้าหรือรถม้านั่ง เดินสำรวจตลาด หรือแม้แต่ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ และได้สัมผัสกับบรรยากาศของยุโรปย้อนไปเมื่อสมัย 700 ปี ก่อนโดยบริเวณจัตุรัสศูนย์กลางสำคัญของกรุงปราก อดีตเคยเป็นตลาดค้าขายตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 12  จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ที่อยู่บนหอคอยเมืองเก่า อันมีกลไกพิเศษที่ถูกสร้างขึ้น มาเมื่อ 600 ปีก่อน ทุกๆชั่วโมง ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึงสามทุ่ม เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา หน้าต่างเล็กๆ สองบานด้านบนจะเปิดออก และจะมีรูปปั้นตุ๊กตาลาวาของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนออกมาให้เราได้เห็นกัน

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
วันที่หก      (ชมเมือง ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เมืองมรดกโลก เชสกี้  ครุมลอฟ  - ปราสาทครุมลอฟ)

อาหาร08.00 น.นำท่านเที่ยว ชมกรุงปราก เริ่มจากปราสาทปรากที่งดงาม ซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี โดยความพิเศษอยู่ที่ความงดงามสูงตระหง่านยิ่งใหญ่ และเก่าแก่นับพันปี จน Guinness Book of World Records ถึงกับต้องบันทึกไว้ว่า ปราสาทปราก เป็นปราสาทคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 70,000 ตร.ม. โดยถนนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการก่อสร้างป้อมปราสาททางด้านทิศเหนือของประสาทในปลายศตวรรษที่ 15 ในปี 1597 นำท่านชมความสวยงามของกรุงปราก โดยการเดินข้ามสะพานชาร์ลส์ สิ่งก่อสร้างถาวรที่สร้างในสมัยพระเจ้าชารัลส์ที่ 4 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1357 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1402 และยังถือเป็นสะพานหิน ปัจจุบันสะพานชาร์ลส์เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง สวยโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ทัศนียภาพของสะพานนี้จะสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่และยามตะวันตกดิน       

 
อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้  ครุมลอฟ (CESKY  KRUMLOV) ระยะทาง 170 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 13 ที่บริเวณคุ้งแม่น้ำวัลตาวาของดินแดนโบฮีเมียโบราณ มีป้อมปราการ กำแพงเมืองปราสาทใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ (สร้าง ค.ศ. 1250 ) และหมู่อาคารเก่าแก่มากกว่า 300 หลัง ที่สร้างในสถาปัตยกรรมยุคโกธิค เรอเนซองส์ และ บาร๊อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างยอดเยี่ยมล้ำค่า  จึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกในปี  ค.ศ. 1992    นำเข้าชม ปราสาทครุมลอฟ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในสาธารณรัฐเชค ที่ตั้งอยู่บนโขดหินเหนือเนินเขา ซึ่งมีแม่น้ำโวลตาว่าไหลวนอยู่โดยรอบ  เข้าชมภายในห้อง การประดับตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ของเก่าดั้งเดิมที่มีอายุหลายร้อย ชมทิวทัศน์โรแมนติกเหนือเชิงเทินบนปราสาท แล้วให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าและ
ช้อปปิ้งของที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบฮีเมียโบราณ

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่โรงแรม อาหารท้องถิ่น

แล้วนำเข้าที่พักโรงแรม
วันที่เจ็ด     (กรุงเวียนนา – สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก – พระราชวังเชิงบรุนน์ – โบสถ์สเตฟาน  - ช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ทเนอร์)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (ระยะทาง 210 กม. ประมาณ 2.30 ชั่วโมง)   ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย เดินทางถึงกรุงเวียนนา   นำชมกรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรียที่ได้ชื่อว่าเป็น นครแห่งดนตรีคลาสสิคของโลก ถิ่นกำเนิดนักดนตรีชื่อดัง ได้แก่ โมสาร์ท ไฮเดน บีโธเฟน บราห์ม โยฮันสเตราท์ ผู้คนในเมืองนี้รักดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ และเมืองนี้ยินดีต้อนรับดนตรีทุกแนว ทุกเช้าวันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนาจะมีนักดนตรีชื่อดังร้องประสานเสียงในโบสถ์บวร์กคาเพลเลอร์ (Burg Kapelle) นอกจากนี้เวียนนายังนิยมเพลงวอลซ์ของโยฮันสเตราท์และฟรานซ์เลฮาร์ มากเป็นพิเศษ ในช่วงเทศกาลคาร์นิวัลจะมีงานบอลหรูโต้รุ่ง ถนนในเวียนนามีร่องรอยของคีตกวีทั้งไฮเดน ชูเบิร์ท โมสาร์ท มาร์เลอร์ บรูคเนอร์ ปรากฏอยู่ทั่วกรุง   นำท่านชมสวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ก (STADTPAPK) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โบฮันสเคราท์ ซึ่งฤดูร้อนมีดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวนแห่งนี้และถ่ายภาพกับโบสถ์สเตฟาน ซึ่งเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียนนา

 
อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารไทย
นำท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับเบิร์กที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1665  และปรับปรุงเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1700  ในสมัยของจักรพรรดินีมาเรียเทเรซ่า  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์  ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวนและน้ำพุ อย่างสวยงามอันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ซึ่งแปลว่า น้ำพุสวยในอดีตพระราชินีฝรั่งเศส มารี อังตัวเนต ได้ใช้ชีวิตสมัยเด็กในพระราชวังแห่งนี้  อีกทั้งโมสาร์ท ได้เคยมาแสดงดนตรีที่นี่  จักรพรรดินโปเลียนได้เคยประทับอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1850  กับพระราชโอรส  ชมภายในพระราชวังที่มีห้องต่างๆ ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น   ห้องบรรทม  ห้องจัดเลี้ยงห้องทรงงาน  ห้องบอลรูม  ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรีซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นครั้งคราวนำท่านชม โบสถ์สเตฟาน โบสถ์ใหญ่ใจกลางเมืองสร้างด้วยศิลปกรรมแบบกอธิค สร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1137 แต่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็น Walking Street กลางกรุงเวียนนา มีร้านค้านำสมัยตั้งเรียงรายตลอดทาง อาทิ ร้านนาฬิกาดังโรเล็กซ์ ที่ราคาถูกกว่าประเทศอื่น (เนื่องจากเป็นประเทศที่ให้ส่วนลดภาษี นักท่องเที่ยวมากกว่าที่อื่นและลดมากขึ้นเมื่อจ่ายด้วยเงินสด) อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

แล้วนำเข้าที่พักโรงแรม
วันที่แปด    (หมู่บ้านซังคท์ ไวล์ฟกัง - หมู่บ้านฮัลสตัท)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ระยะทาง 285 กม. ประมาณ 3.30 ช.ม. หมู่บ้านบ้านซังคท์ โวล์ฟกังหรือ เมืองซังคท์ โวล์ฟกัง อิม ซัลซ์คัมเมอร์กุท (St. Wolfgang im Salzkammergut ) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย ซึ่งอยากแนะนำให้คุณไปเยือนสักครั้งหนึ่งโดยเมืองซังคท์ โวล์ฟกัง อิม ซัลซ์คัมเมอร์กุท นั้นอยู่ในเขตรัฐอัปเปอร์ออสเตรียหรือ โอเบอร์เอิสเทอร์ไรช์ (Upper Austria; Oberosterreich) 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย เมืองซังคท์ โวล์ฟกัง มีชื่อมาจากเซนต์โวลฟ์กัง (heiligen Wolfgang) ชื่อของนักบุญโวลฟ์กัง ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 และได้แยกตัวออกมาอยู่บริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้และท่านได้สร้างโบสถ์เล็กๆ ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นโบสถ์ประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 
                        
อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศสุดแสนสวยงามของเมือง และช้อบปิ้งของที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) ระยะทาง 38 กม. ประมาณ 40 นาที หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ ตั้งอยู่ในเมือง Salzkammergut ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่พักตากอากาศที่ดีที่สุดในออสเตรีย ด้วยภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบทำให้ภาพเหล่านั้นกลายเป็นโปสการ์ดยอดนิยมที่พร้อมจะส่งต่อความสวยงามไปทั่วโลก ซึ่งในแต่ละฤดูกาลก็มีความสวยงามที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ไล่เฉดตั้งแต่เขียว เหลือง ส้ม แดง ไปทั่วทั้งภูเขาและหมู่บ้าน หรือจะเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมไปทั่ว จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

แล้วนำเข้าที่พักโรงแรม
วันที่เก้า      (เมืองซาลส์บวร์ก - สวนดอกไม้ มิราเบล - บ้านเลขที่ 9 ของโมสาร์ท - ถนน GETREIDE GASSE มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - ถนนแม็กซิมิเลียน)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  ระยะทาง 71 กม. ประมาณ 1.20 ช.ม.  เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน นำเข้า ชมสวนดอกไม้ “มิราเบล” ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านชม บ้านเลขที่ 9 ของโมสาร์ท  บ้านเกิดของโมสาร์ท (Mozarts Geburtshaus) ซึ่งอยู่ในตึกแถวสีเหลือง เลขที่ 9 บนถนนเส้นนี้ ตรงข้ามกับ Hagenauerplatz ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงข้างของเครื่องใช้ แสดงชีวิตความเป็นอยู่ ภาพครอบครัวและเครื่องดนตรีชิ้นแรกๆของโมสาร์ท   อิสระเดินชมเมืองเก่าบน ถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996  

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางกลับสู่มิวนิค (ระยะทาง 120 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.40 ช.ม.)  ชม จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ Marienplatz หรือ Mary's Square อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว)ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น " หัวใจ " ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่า  การเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมา  เต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5โมงเย็นในหน้าร้อน นาฬิกาชื่อดังมากมาย ต่างรวบรวมอยู่บนถนนแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ ถนนแม็กซิมิเลียน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย บนถนนแม็กซิมิเลียน ถนนแบรนด์เนมชื่อดังของเมืองมิวนิค ตลอดสองข้างถนนจะเต็มไปด้วยแบรนด์ดัง อาทิ CHANEL, LOUIS VUITTON, HERMES, DIOR 
 
อาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความต่อเนื่องในการช้อปปิ้ง


สถานที่18.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อผ่านพิธีการคืนภาษีซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก  

เดินทาง22.35 น.ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรส แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK 052 สู่ กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
วันที่สิบ     (ดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ)

สถานที่06.30 น.เดินทางถึงสนามบินดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับอิเมเรตส์ แวะพักผ่อนอริยาบทเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบิน (กรุณานำสัมภาระติดตัวทุกชิ้นลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามกฏด้านความปลอดภัย)

เดินทาง09.40 น.ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบินที่ EK 372 สู่ กรุงเทพฯ       

สถานที่18.55 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top