ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส – สเปน
รหัสทัวร์
     EUAA1_TK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส – สเปน
สายการบิน
     Turkish Airlines (TK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     69,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
มหาวิหารเจอโรนิโม – หอคอยเบเล็ม – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ - ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade  แหลมโรกา – พระราชวังพีนา - โบสถ์แม่พระฟาติมา  – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา – ย่านอเดียรโตส
สถานรีถไฟ São Bento - โบสถ์ Sé de Porto - พลาซ่า มายอร์ – รางส่งน้ำโรมัน
Las Rozas Village Outlet - ชมโชว์ระบำฟลามิงโก – พระราชวังหลวง
สนามซานเตียโก เบร์นาเบว – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส
จัตุรัสรัสซิเบเลส – ประตูชัยอาคาล่า
 ปลาซาเดเอสปาญา - อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ - ประตูเมือง ปูเอร์ตา เด บิซากรา
หาวิหารแห่งโทเลโด – ป้อมอัลกาซาร์ - พลาซ่า มายอร์
รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่
กำหนดการ
วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     23 มี.ค. 61 

bookmark


วันแรก     (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

สถานที่20.00 น.พบเจ้าหน้าที่บริษัทเอแอนด์เอฯที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาท์เตอร์U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เพื่อตรวจสอบรายชื่อเช็คสัมภาระรับเอกสารการเดินทางพาสปอร์ตและบัตรที่นั่ง (กรุณาสังเกตป้ายจุดนัดพบ)

***ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองหรือPower bank ใส่กระเป๋าใหญ่โหลดลงใต้ท้องเครื่องบิน ท่านสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ดังนี้
  • ความจุต่ำกว่า 20,000 mAhพกได้ตามปรกติ ไม่จำกัดจำนวน
  • ความจุระหว่าง 20,000 – 32,000 mAhพกได้ไม่เกิน 2 ก้อน
  • ความจุเกิน 32,000 mAhพกขึ้นเครื่องไม่ได้
***ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารถือของเหลว อาทิ น้ำดื่ม น้ำหอมครีมล้างหน้า ฯลฯที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า 100 ml. ขึ้นเครื่องบิน และหากจะนำของเหลวขึ้นเครื่องต้องนำขวดใส่ในถุงพลาสติกใสที่เห็นได้ชัดจำนวนไม่เกิน 1 ถุงเท่านั้นยกเว้นสินค้าที่ซื้อจาก ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบินและต้องบรรจุอยู่ในถุงของร้านค้าโดยไม่มีการแกะออก
 *** ห้ามนำของมีคมหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดติดตัวขึ้นเครื่องบิน อาทิ กรรไกรตัดเล็บที่มีตะไบเล็บอยู่ด้วย ตะกรุดที่มีรูปร่างคล้ายหรือทำจากลูกปืน ฯลฯ
*** ปัจจุบันการนำสินค้าเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกาฯลฯเข้าประเทศในกลุ่มสมาคมยุโรป ถือเป็นความผิดตามกฏหมายอาจถูกจับหรือปรับเป็นเงินจำนวนมาก
 
เดินทาง23.00 น.ออกเดินทางโดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 069 สู่ กรุงลิสบอน โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล
วันที่สอง    (อิสตันบูล – กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส – มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบ เล็ม - อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ ช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade )


สถานที่05.20 น.ถึงสนามบินอิสตันบูล  แวะพักผ่อนอริยาบทเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบิน ผู้โดยสารทุกท่านต้องนำสัมภาระลงไปผ่านพิธีการรักษาความปลอดภัย ตามกฏของสายการบิน

เดินทาง07.35 น.ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบินที่ TK1755 สู่กรุงลิสบอน

สถานที่10.30 น.(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินลิสบอน ประเทศโปรตุเกส มัคคุเทศก์นำ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม  กรุงลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส (Portugal) ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตโย “Tejo” ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี   ผ่านชมอดีตพระราชวังหลวงอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ผสม ผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและมัวร์อย่างสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี เข้าชมมหาวิหารเจอโรนิโม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา และการเดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็น World Heritage Site ภายในประกอบไปด้วย อาคารสำคัญต่างๆ ชมหอคอยเบเล็ม (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงาม บันทึกภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ และยกย่องนักเดินเรือสำรวจรอบโลก      อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นถนนที่เชื่อมจากเขตเมืองเก่าผ่าใจกลางเมืองไปสุดทางที่จัตุรัสมาร์ เกส เดอ ปอมบาล ที่มีอนุสาวรีย์ของมาร์เกส เดอ ปอมบาล ยืนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาสูง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, ETC. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
นำเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่สาม    (แหลมโรกา – เมืองซินทรา – พระราชวังพีนา – เมืองฟาติมา – โบสถ์แม่พระฟาติมา - เมืองโกอิมบรา – มหาวิทยาลัยโกอิมบรา)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหลมโรกา (Capo Da Roca )จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่านสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร(Certificate)เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้   จากนั้นเดินทางสู่เมืองซินทรา (Sintra) อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. 1995 ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส  เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโรแมนตกิ ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาอันงดงาม เป็นที่ตั้งของพระราชวังมากมาย  และเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสยุโรปก็ทรงเสด็จมาที่เมืองนี้ด้วย   นำท่านเข้าสู่ย่านเมืองเก่า เข้าชมพระราชวังพีนา (Pena National Palace) พระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมือง โดยพระราชวังแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดจองโปรตุเกสเลยทีเดียว ปัจจุบันเป็นพระราชวังที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากเป็นอันดับต้นๆของโปรตุเกสเลยทีเดียว ในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ภายในตกแต่งอย่างงดงามโดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในโปรตุเกสเลยทีเดียว

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟาติมา (Fatima) ระยะทาง 140 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.  ซึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของคริสต์ศาสนิกชน นำท่านชมโบสถ์แม่พระฟาติมา (The Lady of Fatima Basilica)ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ก่อสร้างในปี 1928 – 1953 ชมรูปปั้นพระแม่มารี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งในหลายเส้นทางของคริสต์ศาสนิกชนในการแสวงบุญ ที่มีความเชื่อว่าพระแม่มารีได้เคยปรากฏตัวให้เด็กน้อย 3 คนได้เห็นเป็นครั้งแรกที่แอบหลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และได้บอกกับเด็กทั้งสามคนถึงเหตุผลที่พระองค์ลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้ลูเซีย ได้บันทึกไว้ถึงคำทำนายและคำสอนของพระแม่มารี ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ลูเซียได้บันทึกไว้ก็ล้วนเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาภายหลัง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโกอิมบรา (Coimbra) ระยะทาง 80 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.  อีกเมืองหนึ่งที่สำคัญของโปรตุเกส ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำมอนเดโก (Mondego)ซึ่งสมัยถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันได้รับการเรียกขานว่า เอมีเนียม และได้ถูกยึดครองโดยชาวแขกมัวร์ ในปี ค.ศ.711
และเป็นเมืองที่เชื่อมการค้าระหว่างชาวคริสต์ทางเหนือและชาวมุสลิมทางใต้ จนในปี ค.ศ.1064 กษัตริย์เฟอร์ดินัลที่ 1 แห่งลีออน ได้รบชนะแขกมัวร์และปลดปล่อยเมืองโกอิมบรา นำท่านสู่ มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (Coimbra University)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อตั้งในปี ค.ศ.1290 แต่ถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังหลวง (Coimbra Royal Palace) โดยกษัตริย์จอห์นที่ 3 ในปี ค.ศ.1537 ซึ่งยังคงศิลปะสไตล์บาร็อคที่สวยงาม

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
 แล้วนำเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 


วันที่สี่     (เมืองปอร์โต – ย่านอเดียรโตส - สถานรีถไฟ São Bento - โบสถ์ Sé de Porto – เมืองซาลามังกา ประเทศสเปน) 

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โต (Porto) ระยะทาง 120 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตูร์โรทางเหนือ ของโปรตุเกส หนึ่งในเมืองสำคัญศูนย์กลางของยุโรปในอดีตและ มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตไวน์รสชาติดี อีกทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1996 อีกด้วย  นำท่านชมย่านอเดียรโตสหรือ Praça dos Liberdade  จตุรัสสำคัญใจกลางเมืองที่ตั้งของธุรกิจการเงินการธนาคาร  โรงแรมหรู ศาลาว่าการเมือง (City hall) เป็นจตุรัสที่รวมของสถาปัตยกรรมยุคเก่า จากนั้นนำท่านชม สถานรีถไฟ São Bento ซึ่งเป็นอาคารสถานรีถไฟ โบราณ ภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องสีสวยบอกเล่าเรื่องราวของชาวโปรตุเกส นำท่านแวะชมโบสถ์หลักที่เก่าแก่ที่สุดของ โบสถ์ Sé de Porto ที่มีอายุกว่าพันปี  เคยใช้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของกษัตรยิ์ João ที1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี นักเดินเรืออันยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส สร้างอยู่บนเนินที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมือง

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองซาลามังกา (Salamanca) ระยะทาง 350 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 4 ช.ม. ในแคว้นคาสตีลและเลออน ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมสเป็นเมืองที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยโรมันเรืองอำนาจ ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1988 

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
แล้วนำเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า    (พลาซ่า มายอร์ – เมืองเซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – ช้อปปิ้ง Las Rozas VillageOutlet - กรุงมาดริด – อาหารค่ำพร้อมชมโชว์ระบำฟลามิงโก)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านชม พลาซ่า มายอร์ (La Plaza Mayor) ศูนย์กลางของ เมืองซาลามังกา  ที่สร้างโดยศิลปะสไตล์บาร็อค ที่เป็นเอกลักษณ์ของความร่ำรวยในยุคศตวรรษที่ 16 -18 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) ระยะทาง 170 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.40 ช.ม.  เมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของสเปน องค์การ UNESCO ยังได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 ชม รางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่ละก้อนแต่อย่างใด จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปน และยังมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของรางส่งน้ำนี้ เริ่มตั้งแต่นอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์หลักของเมือง นำท่านเดินเล่นในเขตเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดตลอดสองข้างทาง  

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
 นำท่านสู่ Las Rozas Village Outlet ระยะทาง 70 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 50 นาที  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้าอาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Furla, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Hugo Boss, Samsonite, Camper, Burbury, Superdry, Tag Heuer, Bvlgari, ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) ระยะทาง 20 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607เมืองมาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  

อาหาร19.00 น.อาหารค่ำแบบท้องถิ่น ลองลิ้มข้าวผัดปาเอย่าของชาวสเปน พร้อมชมโชว์ระบำฟลามิงโก อันเลื่องชิ่อ ไม่มีใครทราบประวัติการกำเนิดของระบำ ฟลามิงโกอย่างแน่ชัด แต่ที่แน่นอนที่สุด ระบำฟลามิงโกได้ถือกำเนิดขึ้นในแคว้น อันดาลูเซีย (Andalusia) ทางใต้ของประเทศสเปน ทฤษฏีกล่าวว่าระบำฟลามิงโก ได้ริเริ่มในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยชาวยิปซี ในแถบตอนใต้ของสเปนซึ่งถูกรัฐบาลใหม่ของกษัตริย์เฟอร์ดินาน (King Ferdinand) และพระราชินีอิสซาเบล (Queen Isabel) เข้าครอบครอง โดยยึดแคว้นกรานาดา (Granada) ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติมอร์ (Moorism) ถ้อยคำในเพลงเหล่านี้จึงแฝงความโศกเศร้าแสดงถึงความถูกกดขี่ข่มเหง และอารมณ์รันทด ต่อมาระบำฟลามิงโกก็ได้รับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวพื้นเมืองจากเชื้อชาติต่างๆ ทั้งพวกยิปซี แขกมอร์ ชาวอันดาลูเซีย และอื่นๆ จนกระทั่งตอนต้นของศตวรรษที่ 19 ระบำฟลามิงโกได้รับการต้อนรับเข้าสู่กลุ่มชนระดับสูง โดยถือเป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งในร้านกาแฟ 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
วันที่หก     (เมืองโทเลโด - ประตูเมือง ปูเอร์ตา เด บิซากรา – มหาวิหารแห่งโทเลโด - ป้อมอัลกาซาร์ - พลาซ่า มายอร์ – รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่) 

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) ระยะทาง 90 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1.20 ช.ม.  เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน เป็นเมืองหลักของจังหวัดโทเลโดและของแคว้นคาสตีล-ลามันชา ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโก Unesco ได้ประกาศให้เมืองโทเลโด้เป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกัน นอกจากนี้โทเลโด ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองโบราณที่สมบูรณ์แบบมาก เพราะตัวเมือง  ตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมอยู่ประดุจกำแพงธรรมชาติด้วยหุบผา 3 แห่ง และมีแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม  นำท่านชม ประตูเมือง “ปูเอร์ตา เด บิซากรา” เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า  ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่าน จะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค, มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์ นำคณะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเก่าท่านจะประทับใจกับความงดงามซึ่งเปรียบเสมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมชมสัญลักษณ์ของเมือง “ป้อมอัลกาซาร์”  ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บนส่วนที่สูงที่สุดของเมืองนี้มีชื่อเสียงในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในฐานะสถาบันวิชาทหารแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามกลางเมืองสเปนระเบิดขึ้นในปี ค.ศ. 1936 กองทหารในป้อมนี้ถูกล้อมโดยกองกำลังของฝ่ายนิยมสาธารณรัฐ  นำท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo athedral)  สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชแห่งสเปน  ใช้เวลาก่อสร้าง 270 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ สร้างขึ้นในสไตล์โกธิกที่ถือว่ายิ่ง ใหญ่และ สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมชาวมุสลิมใช้เป็นสุเหร่า ต่อมาได้ก่อสร้างรูปทรงแบบโกธิคในปี ค.ศ. 1226 และเพิ่มศิลปะแบบเมดูฆาร์ บาร็อค และนีโอคลาสสิค จนเสร็จสมบูรณ์ในอีก 300 ปีถัดมา ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มีงานศิลปะล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่ทำด้วยทองคำ เพชร พลอย และเงิน รวม 5,600 กว่าชิ้น มีน้ำหนักมากถึง 200 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สะสมภาพเขียนของจิตรกรมีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน เช่น เอล เกรโก, โกย่า และ เบลาสเกซ

อาหาร13.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ออกเดินทางกลับกรุงมาดริด  นำเดินทางสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุด นับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงแมดริด อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

อาหาร18.00 น.อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

แล้วนำเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด     (พระราชวังหลวง - สนามซานเตียโก เบร์นาเบว(ด้านนอก) – เที่ยวชมกรุงมาดดริด – อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส – จัตุรัสรัสซิเบเลส - ประตูชัยอาคาล่า มาดริด – ปลาซาเดเอสปาญา – อนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้  – ดูไบ)

อาหาร07.00 น.อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้อง  ต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ จากนั้นนำท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลแวะถ่ายรูปด้านนอก สนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงมาดริด สนามซานเตียโก เบร์นาเบว  (Santiago Bernabéu)  สนามเหย้าของราชันชุดขาว เรอัลมาดริด เจ้าของแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลล่าสุด (2016 - 2017) และเป็นเจ้าแห่งยุโรปถึง 12 สมัย มากที่สุดตลอดกาล  มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของทีมฟุตบอล (ในกรณีที่มีการแข่งขัน จะมีแฟนบอลเดินทางไปสนามฟุตบอลเป็นจำนวนมาก ไม่สะดวกกับการเที่ยว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นำคณะเดินทางไป)

อาหาร12.00 น.อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่าน เที่ยวชมกรุงมาดดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยเหตุนี้กรุงมาดริดจึงเป็นเมืองหลวงที่มากไปด้วยเสน่ห์สีสันอีกแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถานที่น่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายแห่ง ชม อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles)  ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  โดยบริเวณนี้ มีอาคารสวยงามและสำคัญ ประจำอยู่ทั้ง 4 มุมได้แก่ ธนาคารแห่งชาติสเปน,กองบัญชาการทหารบก,ที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์ ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกาโดยประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตั้งตระหง่านทางตะวันออกของใจกลางเมือง ชมปลาซาเดเอสปาญา (Plaza de espana)   แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้และซานโซ่ ปานซ่า (don quixote sculpture) ภาพของวีรบุรุษขี่ม้าขี้โรค ชื่อของมันคือ โรสินันเต้ เขาภูมิใจที่จะขี่มันไปทุกที่ เพื่อต่อสู้กับเหล่าอธรรม ข้างๆกัน รูปปั้น ซานโช่ ปานซ่า ชาวนาพุงพลุ้ยที่อ่านหนังสือไม่ออก แต่ยอมติดตามดอน กิโฮเต้ ด้วยหลงเชื่อว่าจะได้เป็นผู้ปกครองดินแดนที่มีน้ำล้อมรอบ ดอน กิโฮเต้ และ ซานโช่ เดินทางไปด้วยกันตลอด แม้โกรธเคืองกันสักกี่ครั้งกี่หนก็กลับมาคืนดีกันเสมอ เพราะเหตุที่ทั้งคู่มีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่มี นั่นคือ การเชื่อในกันและกัน และการเคารพยกย่องอีกฝ่ายอย่างจริงใจ หนึ่งในเพลงประกอบละครเรื่องนี้ คือ “The impossible dream” ที่ต่อมาท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค นำมาประพันธ์เป็นเพลงไทย ชื่อว่า “ความฝันอันสูงสุด” ที่สะท้อนถึงการต่อสู้กับเหล่าอธรรม แม้จะอยู่ท่ามกลางความยากแค้นขมขื่น

สถานที่15.00 น.นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาดอลโฟ ซัวเรซ มาดริด-บาราคัส (Adolfo Suárez Madrid Barajas Airport) ให้ท่านได้มีเวลาทำคืนภาษีและเช็คอิน

เดินทาง18.15 น.ออกเดินทางโดย สายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1860 สู่ กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล

สถานที่23.30 น.ถึงสนามบินอิสตันบูล แวะพักผ่อนอริยาบทเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องภายในสนามบิน ผู้โดยสารทุกท่านต้องนำสัมภาระลงไปผ่านพิธีการรักษาความปลอดภัย ตามกฏของสายการบิน
วันที่แปด     (อิสตันบูล  – สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เดินทาง01.25 น.ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบินที่ TK 068 สู่กรุงเทพฯ

สถานที่15.00 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top