ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING
รหัสทัวร์
     KRCU_LJ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เกาหลี EASY LANLA SPRING
สายการบิน
     Jin air (LJ)
ประเทศ
     เกาหลี
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
 • หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
 • Hyundai Premium Outlet  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายร้านค้า
 • Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล
 • ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก
 • ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
 • สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด
 • คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
 • ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
 • พระราชวังชางเคียงกุง เคยเป็น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ซุกจงแห่งราชวงศ์โครยอ
 • ชม ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่ง ณ เกาะยออิโด
 • ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
 • ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
 • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
กำหนดการ
วันที่ 1 - 5 เมษายน 2561
วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561
วันที่ 5 - 9 เมษายน 2561
วันที่ 8 - 12 เมษายน 2561
วันที่ 9 - 13 เมษายน 2561
วันที่ 12 - 16 เมษายน 2561
วันที่ 13 - 17 เมษายน 2561
วันที่ 16 - 20 เมษายน 2561
วันที่ 17 - 21 เมษายน 2561
วันที่ 20 - 24 เมษายน 2561
วันที่ 21 - 25 เมษายน 2561
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2561
วันที่ 25 - 29 เมษายน 2561
วันที่ 29 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
วันที่ 30 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark


วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    

สถานที่21.30 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง     อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet  - Seoullo 7017  

เดินทาง01.00 น.เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)

สถานที่08.00 น.เที่ยวบิน LJ002 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน สำหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้   

อาหารกลางวันรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส นำท่านเดินทางสู่เมือง กิมโป ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet  เป็นช้อบปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันร้านค้า หลังจากนั้นนำท่านสู่ Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า ปัจุบันได้กลายมาเป็น สถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการ บูเดชิเก หรือ Budae jjigae ใส่กิมจิ แป้งต็อก รามยอน เนื้อสัตว์ แฮม ไส้กรอก เบคอน ผักและเห็ด มีรสชาติจัดจ้านเล็ก น้อยๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่สาม       COSMETIC SHOP – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ – ทงแดมุน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ลอตเต้ อควาเรียม (Lotte World Aquarium) รวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี้เป็นของสัตว์ที่อยู่ในน้ำจืดตามแม่น้ำ ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสัตว์ในเขตร้อนเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมีปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่น่าหลงใหลของโซนนี้คือสิงโตทะเลที่ว่ายน้ำไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็นเหมือนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น้ำตามแนวประการังให้ได้ดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได้สัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้าย คือ Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรู้เกี่ยวกับเพนกวิน ท่านจะได้เพลินเพลินกันไปโลกใต้ท้องทะเล นำท่านเข้าชม ลอตเต้เวิลด์ ทาวเวอร์ (Lotte World Tower ) ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์  เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นลำดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั้งหมด 123 ชั้น ด้านบนทาวเวอร์ประกอบด้วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้รับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก   ลิฟต์ Sky Shuttle เป็นลิฟต์โดยสารคู่ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที  และ Sky Shuttle ยังเป็นลิฟท์ที่ใช้งานในระยะทางที่ยาวนานที่สุด*** ราคานี้ไม่รวมค่าลิฟต์ ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหน้าทัวร์ (ค่าลิฟต์ 27,000 วอน ) หากท่านใดที่ไม่สนใจ สามารถเดิน      ช็อปปิ้งตามอธัยาศัย ที่ ลอตเต้เวิล์ดมอลล์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำที่มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของกรุงโซล ตั้งอยู่ติดกับทาวเวอร์ เต็มไปด้วยร้านหรูหรา และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ***

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการ บุลโกกิ (Bulgoki) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่ง เป็นเนื้อสัตว์ซอสบาร์บีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม นำมาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะร้อน พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากินให้กินกับผัก กระเทียม และพริก ห่อเป็นคำแล้วจิ้มน้ำจิ้ม
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ (Lotte World) รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู (Seokchonhosu Lake) อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เครื่องเล่นที่น่าสนใจ ได้แก่ Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, เครื่องเล่นที่เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด, Flume Ride เรือยาวโต้คลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นต้น หลังจากที่สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว์ ก็พลาดไม่ได้ที่จะลองเล่นไอซ์สเก็ตในร่ม(เปิดบริการ 10:30-22:30) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี

อาหารเย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบูชาบู พร้อมข้าวสวยเสริ์ฟ พร้อม ข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริง    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอ เชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า แอนด์ พาร์ค ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE GARDEN ให้ได้ชมกันด้วย กับดอกกุหลาบที่ติดไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
วันที่สี่             ศูนย์โสมรัฐบาล–ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – พระราชวังชางเคียงกุง –DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์- ช้อปปิ้งเมียงดง 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลี    ฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ  

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ) นำท่านชม พระราชวังชางเคียงกุง (The Palace of Bright Rejoicing) ครั้งหนึ่งเคยเป็น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์ซุกจงแห่งราชวงศ์โครยอ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมักจะมาเดินชมสวนและความอลังการของสถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 15 พระราชวังชางเคียงกุงคล้ายคลึงกับพระราชวังใหญ่อื่นๆ ในโซล ตรงที่มีบรรยากาศเงียบสงบแต่แฝงไปด้วยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่อลหม่านอยู่พอควร ในสมัยศตวรรษที่ 16 พระราชวังแห่งนี้เคยถูกทำลายโดยพวกญี่ปุ่น และในตอนต้นของสมัยศตวรรษที่ 19 ก็เคยมีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่นี่ อาคารโดยส่วนมากที่คุณเห็นทุกวันนี้มีอายุต่ำกว่า 200 ปี แต่ถ้าอยากเห็นอาคารที่ดูเก่าแก่มากกว่านี้ ต้องไปที่โถง Myeongjeongjeon ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 1616 และนับเป็นโถงเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่ในโซลทุกวันนี้ ทัวร์พระราชวังชางเคียงกุงมีให้บริการเป็นประจำตลอดวัน ตามช่วงเวลาที่กำหนด แจ้งความประสงค์รับบริการทัวร์ได้ที่นี่ เพื่อศึกษาความเป็นมาอันน่าตื่นเต้นในอดีตของพระราชวัง แต่ถ้าคุณอยากจะเดินสำรวจเอง ต้องไม่พลาดแวะชม Gyeongchunjeon เพราะเชื่อกันว่าที่นี่เป็นสถานที่ประสูติของกษัตริย์ชั้นแนวหน้าหลายพระองค์ เรือนกระจก หรือ Daeonsil เป็นห้องกระจกสไตล์วิคตอเรียนที่สร้างในสมัยตอนต้นของศตวรรษที่ 20 เป็นพื้นที่แห่งความเงียบสงบที่จะทำให้คุณเดินชมพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของเกาหลีได้อย่างสบายใจ ตรงศูนย์กลางของ Daeonsil คุณจะพบน้ำพุสไตล์เรเนซองส์ และสังเกตใต้ผิวน้ำข้างล่างนั้นจะมีเต่าหินอยู่ด้วย  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่อั้น
นำท่านสู่ หอคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง

วันที่ห้า  เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออิโด”  - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - ช้อปปิ้งย่านฮงแด –ถ่ายภาพ  3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
(หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงการบานของซากุระเท่านั้น ทั้งนี้การบานของดอกซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและองค์ประกอบอื่นๆ ทางบริษัทไม่สามารถกำหนดการบานของดอกซากุระที่แน่นอนได้ ดังนั้นทางบริษัทจึงขออภัย ถ้าในวันที่ท่านเดินทาง อาจจะไม่ได้พบการบานของดอกซากุระ ที่สวยงามเต็มที่ได้ จึงเรียนแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า) จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู (Hergaenamu) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด  อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นนำท่าทั้งชม ถ่ายภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum) เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  (Ice Museum) ปะติมากรรมน้ำแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ จากนั้น แวะซื้อของ ร้านละลายเงินวอน อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทาง19.55 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินที่ LJ 001 

สถานที่23.35 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……..
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top