ทัวร์ยุโรป Enjoy Italy-Swiss
รหัสทัวร์
     ISVTG1_WY/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Enjoy Italy-Swiss
สายการบิน
     Oman Air (WY)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
Enjoy Italy-Swiss
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง
ไม่ต้องลางานยาว ก็เที่ยวแบบสองประเทศได้

บินสู่มิลานกลับที่นครซูริค
เที่ยวมิลาน ช้อปปิ้งแกลเลอเรีย ชมทะเลสาบโคโม่
ช้อปปิ้ง
Fox Town Outlet
พักอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นและมีเวลาช้อปปิ้ง
ชมความงามแห่งขุนเขา ขึ้นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด
แวะกรุงเบิร์น เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
นอนลูเซิร์นเมืองตากอากาศชื่อดัง เดินทางแบบไม่เหนื่อย
แถมช้อปปิ้งเต็มอิ่ม และชมน้ำตกไรน์ก่อนกลับบ้าน
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     21 มิ.ย. 61 

bookmark


กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน)-มิลาน (อิตาลี) 

สถานที่06.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9  เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
 
เดินทาง09.10 น.ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดย สายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY818
 
สถานที่12.10 น.เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนั้นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
 
เดินทาง14.25 น.ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY143
 
สถานที่18.00 น.เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า กรุงมิลาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสัมภาระ และโดยสารรถโค้ชเพื่อเดินทางไปยังที่พัก 

พักที่  Bedbank NH Milan Branch หรือระดับเทียบเท่า

 
มิลาน  (อิตาลี)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะและขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นที่ตั้งของป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแหน่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซ้นต์แอมโบรจิโอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าที่สุดในเมืองมิลาน ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักบุญแอมบรอสแห่งมิลาน ตัวอาคารแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานและศิลปะอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เป็นตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบาร์ด โดยจะเห็นได้จากหอระฆัง 2 หลังที่เก่าแก่ที่สุด และต่อมาได้มีการบูรณะอาคารอย่างหนักปัจจุบันประกอบไปด้วยอาคาร 3 ชั้น ด้านข้างประกอบไปด้วยงานศิลปะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ หลังคาตกแต่งด้วยงานปูนปั้นและแท่นบูชาทองคำ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินกลับเข้าสู่ตัว เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milano ประเทศอิตาลี เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส  ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
 
สถานที่บ่ายนำท่านชมจัตุรัสสกาล่าและรูปปั้นดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกรเอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซ่า  จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่แกลเลอรี่นี้ กับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมากมาย   
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ Bedbank NH Milan Branch หรือระดับเทียบเท่า

 
มิลาน-โคโม่ (อิตาลี)-Fox Town Outlet-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ให้ท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์สถานทหารของเมืองโคโม่ มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปด้วยเสาหินแกรนิตที่มีน้ำหนักถึง 40 ตันพร้อมกับการสลักชื่อของเหล่าทหารที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กว่า 650 นาย ใกล้กันนั้นเป็นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลท่า ได้รับการก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค ให้ท่านถ่ายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโคโม่ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็นอาคารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดินเล่นชมโบสถ์สำคัญต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา จึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย  จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 30 นาที เดินทางสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์เอ๊าท์เล็ต Fox Town Outlet ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโคโม่ในอิตาลี เป็นช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตที่รวมสินค้าแฟชั่น แบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆ ทั้ง Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มากมาย โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
(เพื่อควาสะดวกในการเลือกซิ้อสินค้าต่างๆ ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ City Oberland Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 
อินเทอร์ลาเก้น-แองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) 

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางสู่สถานีกระเช้า ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าโรแตร์ กระเช้าขนาดใหญ่และที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี พร้อมกับตามรอยละครเรื่องอย่าลืมฉัน ที่ได้ยกกองมาถ่ายทำบนยอดเขาแห่งนี้ ที่สะท้อนถึงความงดงามและแสนโรแมนติค และให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปกับทัศนียภาพงดงามอย่างเต็มอิ่มและเดินเล่นบนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป 

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางจากทิตลิสด้วยกระเช้าโรแตร์ และนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิมนำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 

อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

พักที่ Ibis Style Luzern City หรือระดับเทียบเท่า

 
ลูเซิร์น-เบิร์น-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน นำท่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์นอีกครั้ง และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากเมืองลูเซิร์น ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์ดังชั้นนำของสวิส ของที่ระลึกชนิดต่างๆ หรือสินค้าแบรนด์ดัง หรือเครื่องชงกาแฟเนสเปรสโซ่สำหรับท่านที่ชื่นชอบกาแฟ เป็นต้น
(เพื่อควาสะดวกในการเลือกซิ้อสินค้าต่างๆ ให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย) 

พักที่ Ibis Style Luzern City หรือระดับเทียบเท่า

 
ลูเซิร์น-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ซูริค-สนามบิน

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นที่ตั้งของน้ำตกไรน์อันโด่งดัง ชมวิว น้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำไรน์ และเนื่องจากกระแสน้ำมีกำลังแรงมากทำให้ปลาไม่สามารถว่ายข้ามน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และข้ามไปยังแม่น้ำไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่งดงามมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ท แต่งกวีถึงความงามอันเป็นอมตะของน้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821  

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

เดินทางโดยรถบัสบ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยเดินทางถึงเมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  นำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูงของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบ ณ ที่นี้ ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเพิ่มเติมก่อนกลับบ้าน

สถานที่17.00 น.ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนครซูริค และเผื่อเวลาให้ท่านทำคืนภาษีที่สนามบิน

เดินทาง21.55 น.นำท่านออกเดินทางจากลอนดอน โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY154

 
มัสกัต (โอมาน)-กรุงเทพฯ

สถานที่06.40 น.เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนั้นำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

เดินทาง08.55 น.ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815
 
สถานที่18.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ.. 

 

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ I ข้อตกลง และเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต I นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว I ความมั่นคง ปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 
 
             
 
            

   

          


Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel

offline Close

Image
Top