ทัวร์ยุโรป BLOSSOM IN BENELUX
รหัสทัวร์
     EULGEU_BR/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป BLOSSOM IN BENELUX
สายการบิน
     EVA Air (BR)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     49,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
#หนึ่งปีมีครั้ง ชมเทศกาลดอกทิวลิป ที่สวนเคอเคนฮอฟ 
# ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ "ขาหมูเยอรมัน"
# บินตรงกรุงเทพฯ สู่อัมสเตอร์ดัม
กำหนดการ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2561
วันที่ 7 - 13 เมษายน 2561
วันที่ 14 - 20 เมษายน 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark


วันแรก         กรุงเทพ ฯ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด)

สถานที่09.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIRS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

เดินทาง12.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR075 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

สถานที่19.30 น.เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮล กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Amstel เป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก DORINT AIRPORT HOTEL, AMSTARDAM หรือเทียบเท่า

 
วันที่สอง       อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ –  DESIGNER OUTLET ROERMOND – เมืองโคโลญ (เยอรมัน)

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GUESS, SUPERDRY ,NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK, DESIGUAL, KIPLING, LEVI’S, ฯลฯ

 *** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง ***
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ

นำคณะเข้าสู่ที่พัก LEONARDO AIRPORT HOTEL , COLOGNE หรือเทียบเท่า
วันที่สาม       โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ถนน ZEIL

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี (ไม่รวมโซน Chamber&Tower)

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้แฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของเยอรมณีและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วยนำท่านแวะชม นำท่านแวะถ่ายรูป ณ จตุรัสโรเมอร์ (Romerberg)ซึ่งหมายถึงคำว่าโรมันในภาษาเยอรมัน บ้านที่ซื้อโดยสภาเมืองใน1405 จากครอบครัวพ่อค้าเศรษฐี บ้านหลังกลางกลายเป็นศาลากลางจังหวัดในเวลาต่อมาและมีการเชื่อมต่อในภายหลังกับอาคารข้างเคียงรวมจำนวน 9 หลังเป็นย่านตลาดเก่าหรือComplex ของนครแฟรงก์เฟิร์ต โดยในอดีต Complex แห่งนี้ถูกทำลายพินาศย่อยยับโดยระเบิดในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ได้ถูกฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดีดั่งเดิม นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมาย อิสะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำตามอัธยาศัย
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
วันที่สี่           แฟรงก์เฟิร์ต - ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ปลาซ

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเที่ยวสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรปอีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATOอีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102เมตร ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่น ในปี ค.ศ.1958นำท่านเข้าสู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussel) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ใน ค.ศ.1995 อาคารในจัตุรัส กรองด์ ปลาซ ถูกทหารฝรั่งเศสยิงระเบิดเข้าทำลายเพื่อแก้แค้นที่ฝรั่งเศสเคยแพ้สงครามในเบลเยี่ยมตอนใต้ชาวเมืองบรัสเซลร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบูรณะอาคารกระทั่งกลับมาดูดีอย่างเดิม หลังจากนั้นมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งจนดูสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะแมนิเกนพิส (Manneken Pis) สัญลักษณ์ของเมืองนี้ และน้ำจากน้ำพุนี้ชาวเมืองและชาวต่างชาตินิยมดื่มกันเมื่อมาถึงกรุงบรัสเซลส์

อาหารค่ำรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นำคณะเข้าสู่ที่พัก IBIS HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า         บรัสเซลส์ – ลิสส์ –  ชมงานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 – อัมสเตอร์ดัม – จตุรัสดัมสแควร์  

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลิสส์ Lisse ซึ่งเป็นหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง นำท่านเข้าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซึ่งในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดให้เข้าชมเพียงปีละหนึ่งครั้ง ภายในประกอบไปด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นำท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

อาหารค่ำรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำคณะเข้าสู่ที่พัก VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
วันที่หก        อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – HEINEKEN EXPERIENCE - สนามบินอัมสเตอร์ดัม

อาหารเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือหลังคากระจก (Love Boat) ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500หลัง ต่อด้วยการชมเขตเมืองเก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอร์ดัม จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก และมีชื่อเสียงและฝีมือระดับเจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร์” ของสมเด็จพระราชินี อลิซาเบธแห่งอังกฤษ      

อาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำทุกท่านสู่ HEINEKEN EXPERIENCE เบียร์ไฮเนเก้น เชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์นี่เอง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก เป็นเบียร์ที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุด การันตีด้วยรางวัลมากมาย ต่อมา โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้นได้ปิดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัติตั้งแต่ก่อตั้งโรงเบียร์แห่งนี้ขึ้นมา ขั้นตอนการผลิตเบียร์และยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองรสชาติของเบียร์ได้อีกด้วย

 สถานที่17.00 น.นำคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

เดินทาง21.40 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR076 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง)
วันที่เจ็ด        เดินทางถึงกรุงเทพฯ 

สถานที่13.40 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top