ทัวร์ยุโรป DREAMY EUROPE เยอรมัน – เช็ก – สโลวัค – ออสเตรีย
รหัสทัวร์
     EUCPW4_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป DREAMY EUROPE เยอรมัน – เช็ก – สโลวัค – ออสเตรีย
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     102,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ประเทศเยอรมัน – สนามบินนานาชาติมิวนิก – เมืองพัสเซา – ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ – สาธารณรัฐเชก – ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ  - เมืองครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก –  อาคารโคโลนาเต้ -  กรุงปราก(เมืองมรดกโลก) – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เดินชมย่านช่างทองโบราณ – ชมพระราชวังหลวง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –  สะพานชาร์ลส์ –  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – เมืองบราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวาวัค) – ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (45 นาที)  - ปราสาทบราติสลาวา(ผ่านชม) – กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ - กรุงเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - Parndorf เอาท์เล็ท – เวียนนา - กรุงเวียนนา - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง – เมืองฮัลล์ชตัทท์ - ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) - เมืองฮัลล์ชตัทท์ – เมืองซาลส์บวร์ก(มรดกโลก) – สวนมิราเบลล์ - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) – โอเปร่าเฮ้าส์ - มาเรียนพลาสท์ – นครมิวนิค

กำหนดการ
วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่22:00 น.คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 พบเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์
 
****หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที

สนามบินนานาชาติกรุงมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) – เมืองพัสเซา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ


เดินทาง00:50 น.ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG924
 
สถานที่07:05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มิวนิค ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพัสเซา” (PASSAU 200 KM.) เมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่สวยงาม เพราะแม่น้ำดานูบ แม่น้ำอินน์และแม่น้ำอิลซ์มาประจบกันที่นี่ ด้วยความงามทางธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองเก่า ติดแม่น้ำที่โรแมนติกและมีถนนที่อลังการ... จากนั้นนำท่านชม “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์” (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตา ลักษณะที่โดดเด่น คือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี และภายในวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย....
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
     
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง “เมืองเชสกี้ครุมลอฟ” (Cesky Krumlov 119 km.) ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลังที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ผู้คนรู้จัก บูเดโจวิซดีเนื่องจากมีเบียร์ดังระดับโลก คือ บัดไวเซอร์ (Budweiser) ซึ่งมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาภายนอก “ปราสาทเชสกี้คลุมลอฟ” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทกรุงปราก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย

อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 


เมืองเชสกี้ครุมลอฟ – เมืองคาร์โลวีวารี สาธารณรัฐเชก –  อาคารโคโลนาเต้ -  กรุงปราก(เมืองมรดกโลก)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวีวารี” (Karlovy Vary 249 km.) เมืองนี้ตั้งท่ามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำเทปลา ที่เป็นสายเลือดใหญ่ไวไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งเมือง และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเช็ก ตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ทรงพบแหล่งน้ำแร่นี้โดยบังเอิญในปีค.ศ. 1358 เมื่อครั้งเสด็จฯ ออกล่าสัตว์แล้วสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งตกลงไปในน้ำพุร้อน นับแต่นั้นเมืองก็มีชื่อเป็นต้นมา ในเมืองมีน้ำพุน้ำแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42-72 องศาเซลเซียสทั้งหมด 12 แห่ง น้ำพุร้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด คือ วาริดโด (Vridlo) เนื่องจากเป็นน้ำพุที่ร้อนที่สุด อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
         
สถานที่บ่ายนำท่านชม “อาคารโคโลนาเต้” The Hot Spring Colonnade อาคารที่มีความเก่าแก่กว่า 100 ปี ภายในอาคารมีบ่อน้ำพุร้อนพุ่งสูง ความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส และพุ่งขึ้นสูงถึง 12 เมตร อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองและชิมน้ำแร่ตามอัธยาศัย... นำคณะออกเดินทางสู่ “กรุงปราก”เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 อีกทั้งยังได้รับสมญานาม “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ทั้งเป็นหัวใจแห่งยุโรป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ชมทิวทัศน์ระหว่างทางที่งดงามของทุ่งชนบทสลับกับเขตอุตสาหกรรม 

อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมือง พร้อมฟังดนตรีพื้นบ้าน

ที่พักMAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า

กรุงปราก(เมืองมรดกโลก) – ปราสาทแห่งกรุงปราก – เดินชมย่านช่างทองโบราณ – ชมพระราชวังหลวง - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ –  สะพานชาร์ลส์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า
 ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม “ปราสาทแห่งกรุงปราก” ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาในอดีตเป็นที่ตั้งของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล องค์ปราสาทเริ่มสร้างตั้งแต่คริสต์ ศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท และโบสถ์เซนต์วิตุสที่เด่นเป็นสง่า แต่ละลานกว้างประดับประดาไปด้วยน้ำพุ รูปปั้นนักบุญโบสถ์เซนต์จอร์จที่จะทำให้ท่านย้อนไปถึงความยิ่งใหญ่ของโบฮีเมียในอดีต เดินชม ย่านช่างทองโบราณ” (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดเป็นร้านขายของที่ระลึก ชม “พระราชวังหลวง” (Royal Palace) เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
     
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินชมเมืองเก่าของกรุงปราก อาทิ “หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ” ณ ศาลากลางเมืองซึ่งอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก ในทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ หากมีเวลาให้คณะได้เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็คและโบฮีเมียน เช่น เครื่องแก้วเจียรนัยสีต่างๆ, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก ,งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ นำท่านเดินข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่ “สะพานชาร์ลส์” ตามพระนามของพระเจ้าชาร์ล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูปซึ่งมีความงดงามและไม่ซ้ำแบบ... นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วยอาหารไทย 

ที่พักMAJESTIC PLAZA HOTEL PRAGUE หรือเทียบเท่า


กรุงปราก – เมืองบราติสลาวา (สาธารณรัฐสโลวัค) – ล่องเรือชมเมืองบราติสลาวา –  ปราสาทบราติสลาวา(ผ่านชม) – กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบราติสลาวา” (Bratislava 329 km.) เคยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัคและฮังการี เมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ นั่นคือ ประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี เมืองบราติสลาวามีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเมืองเก่าของบราติสลาวานั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆมากมาย....
     
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ”ล่องเรือชมเมืองบราติสลาวา” บนแม่น้ำดานูบ (ประมาณ 45 นาที) ให้ท่านเพลินเพลิดไปกับทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามและชมสถานที่สำคัญของเมืองบราติสลาวา นำท่านผ่านชม “ปราสาทบราติสลาวา” ปราสาทเก่าแก่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่เหนือแม่น้ำดานูบบนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์จากนั้นเดินทางสู่ ”กรุงเวียนนา 67 กม.” (ประเทศออสเตรีย) เมืองหลวงที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของกรุงเวียนนาซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งกลางกรุง ที่มีทั้งร้านค้าสินค้าแบรนด์ดัง ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี่ โบสถ์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และศิลปินเปิดหมวกถนนคนเดินที่มีความสามารถมาหลากหลาย.... อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านการค้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีห้างสรรพสินค้าและสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Hermes ฯลฯ และยังเป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์สตีเฟ่น โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเวียนนา
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ที่พักCOURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า
 

กรุงเวียนนา  – พระราชวังเชินบรุนน์ – Parndorf Outlet

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบได้อย่างลงตัว ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา.... นำท่านเดินทางสู่ Parndorf Outlet  (49 กม.)
     
อาหารเที่ยงอิสระอาหารกลางวัน ภายในเอาท์เล็ท (รับเงินค่าอาหารจากมัคคุเทศก์ท่านละ EUR15) 
 
สถานที่บ่ายให้เวลาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจใน Parndorf  เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีสินค้าแบรนด์เนมและพบกับโปรโมชั่นส่วนลดให้เลือกมากมาย เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน (เอาท์เล็ทปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดธนาคาร รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)…
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
ที่พักCOURTYARD MARRIOTT HOTEL VIENNA MESSE หรือเทียบเท่า


กรุงเวียนนา - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง –  เมืองฮัลล์ชตัทท์ - ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก)

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเซนต์วูล์ฟกัง” พาชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง (St. Wolfgang 281 km.) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาชาร์ฟเบิร์ก (Schafberg) ริมทะเลสาบวูลฟ์กัง (Wolfgangsee) ชมบ้านเรือนริมทะเลสาบแสนโรแมนติคและเยี่ยมชมโบสถ์โกธิคนักบุญวูล์ฟกังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของน่ารักๆ รอบเมือง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้เซนต์วูล์ฟกังยังมีสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมอย่างมากของนักสกีในช่วงฤดูหนาว
     
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 
สถานที่บ่ายนำท่านเดินทางสู่ “เมืองฮัลล์ชตัทท์ 35 กม.” หมู่บ้านมรดกโลกอันงดงาม อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ พื้นที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาดดั่งขอบฟ้าจรดน้ำสะท้อนสีฟ้าเขียวมรกต เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดของออสเตรีย เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาพักผ่อน และชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูง…ให้ท่านชื่นชมความงาม
“ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์” (Lake Hallstatt) ทะเลสาบในเขตภูมิภาค ซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ท่านจะสัมผัส เมืองชนบท ที่อากาศแสนบริสุทธิ์ เหมาะที่จะเดินทางมาพักผ่อน
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก 
(เนื่องจากเมืองฮัลล์ชตัทท์เป็นเมืองท่องเที่ยว โรงแรมที่พักมีจำนวนจำกัด หากห้องพักมีไม่เพียงพอ ทางบริษัทฯ ขอจัดโรงแรมที่พักในเมืองใกล้เคียงกันให้กับคณะ)


ที่พักHERITAGE HOTEL HALLSTATT หรือเทียบเท่า
 

เมืองฮัลล์ชตัทท์ – เมืองซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบลล์ - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – เมืองมิวนิค (ประเทศเยอรมัน)  - โอเปร่าเฮ้าส์ - จัตุรัสมาเรียน – มิวนิค

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางโดยรถบัสเดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (Salzburg) เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก.... จากนั้นนำท่านชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The sound of music” มีพระราชวังมิราเบลล์ตั้งอยู่ (Schloss Mirabell) ปัจจุบันเป็นสำนักงานส่วนราชการ ทางด้านหน้าของพระราชวังก็จะพบกับน้ำพุปีกาซุส ชมสวนรูปปั้นคนแคระ สวนพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฉากประกอบหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้….นำท่านชม “บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์” บ้านเกิดโมสาร์ท เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอกพร้อมทั้งสัมผัส รูปปั้นโมสาร์ทอย่างใกล้ชิด…
     
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมิวนิค 144 กม.” เมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน... นำท่านผ่านชม “โอเปร่าเฮ้าส์” 
โรงละครบาวาเรียในมิวนิกสถาปัตยกรรมบาวาเรีย ที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสมาเรียน” (MARIEN PLATZ)  ศูนย์กลางของการผสมผสานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมกันได้อย่างลงตัวระหว่างยุคเก่าและยุคปัจจุบัน บริเวณโดยรอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในเมืองมิวนิคที่โดดเด่น เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอม…
 
อาหารค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอก บริการเครื่องดื่ม ได้แก่ ไวน์, เบียร์หรือซอฟดริ้งค์ (ท่านละ 1 แก้ว)

ที่พักSHERATON ARABELLAPARK HOTEL MUNICH หรือเทียบเท่า
 

เมืองมิวนิค – สนามบินนานาชาติมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - ทำ Tax Refund และเช็คอินรอขึ้นเครื่อง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund

เดินทาง14:25 น.เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 925
 

เมืองมิวนิค – สนามบินนานาชาติมิวนิค (ประเทศเยอรมัน) - ทำ Tax Refund และเช็คอินรอขึ้นเครื่อง

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อทำการเช็คอินและให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund

เดินทาง14:25 น.เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 925
 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top