ทัวร์ยุโรป GOAL EUROPE GERMANY - BERLIN
รหัสทัวร์
     EUGG2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป GOAL EUROPE GERMANY - BERLIN
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองมิวนิค - เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่
เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพัสเซา – เมืองนูเรมเบิร์ก
เมืองเดรสเดน – กรุงเบอร์ลิน – เมืองพอสต์ดัม
พระราชวังซองซูวีส์ – กำแพงเบอร์ลิน – ช้อปปิ้งคูดัม
กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต 
เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – สนามบินแฟรงเฟิร์ต 
 
กำหนดการ
วันที่ 27 - 5 เมษายน 2561
วันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2561
วันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2561
วันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2561
วันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2561
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2561
วันที่ 7 - 15 กันยายน 2561
วันที่ 20 - 28 กันยายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     24 เม.ย. 61 

bookmark


วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )

สถานที่21.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น  ประตู 2   เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
วันที่สอง            เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
 
เดินทาง00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924

สถานที่07.05 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee) (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศสนำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
 
อาหาร12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) (ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) (ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ  AMBER HOTEL BAD REICHENHALL   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม             เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพัสเซา – เมืองนูเรมเบิร์ก
 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (Passau) (ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ ( Inn) และแม่น้ำอิลซ์ ( Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชมชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลีชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)  (ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.)อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น นำท่านชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ 
ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ  HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สี่                เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน – กรุงเบอร์ลิน
 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden)  (ระยะทางประมาณ 322 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.10 ชม.) เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี

อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนและถ่ายรูปกับโบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) โบสถ์เก่าแก่ ในยุคพระเจ้าออกัสตัสทรงโปรดให้สร้างเมืองในสไตล์แบบบาร็อก พระราชวังสวิงเกอร์ ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อกบนฝั่งแม่น้ำเอลเบ้ บริเวณลานได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยน้ำพุและรูปปั้นมากมายโบสถ์ครอยซ์ ที่เก่าแก่ของเมืองกล่าวกันว่า มีชิ้นส่วนเล็กๆ ของไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุเอาไว้ผ่านชมโบสถ์แห่งราชสำนัก (Hofkirche)พิพิธภัณฑ์ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum)นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักค้างคืน ณ KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า              กรุงเบอร์ลิน – เมืองพอสต์ดัม – พระราชวังซองซูซีส์ – กำแพงเบอร์ลิน – ช้อปปิ้งคูดัม
 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอสต์ดัม (Potsdam) (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงเบอร์ลิน เป็นเมืองที่จักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช ประทับอยู่เมื่อครั้งเบอร์ลินและพอสต์ดัมอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิ์ปรัสเซียนำท่านเข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ (Sanssouci) ที่ประทับของจักรพรรดิ์เฟรดเดอริกมหาราช และยังเป็นที่ฝังพระศพของพระองค์อีกด้วยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแวร์ซายน์ของเยอรมัน 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) นำท่านเที่ยวชมกรุงเบอร์ลิน เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอรี่ ที่ทิ้งร่องรอยของกำแพงเบอร์ลิน กำแพงที่มีความยาวกว่า 100 ไมล์ สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน บนซากกำแพงกว่า 1,200 หลา เที่ยวชม เช็คพอยท์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) ซึ่งเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรัสเซีย  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เบอร์ลินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชมจัตุรัสโพสต์แดมเมอร์อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนช้อปปิ้งและย่านธุรกิจ 
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ  KEMPINSKI BRISTOL BERLIN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก             กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมบิร์ก –เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  เมืองไลป์ซิก (Leipzig) (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านชมบ้านเรือน อาคารสถาปัตยกรรม ที่ยังคงสภาพเดิมของยุคกลางมาได้จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าจะเต็มไปด้วยโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมของยุคกลาง ณ ที่จัตุรัสของเมืองชม ศาลาว่าการเมืองเก่า  สร้างตั้งแต่ปี 1556  ด้วยศิลปะแบบเรเนอซองส์ และนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน ที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยขนาดที่ยาวเกือบ 100 เมตรและหอคอยสูง
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ  ยูเนสโกเมื่อปี 1993 ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้องนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)(ระยะทางประมาณ 136 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    

วันที่เจ็ด            เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - เมืองแฟรงเฟิร์ต
 
อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์  เมืองโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮดลแบร์ก (Heidelberg) (ระยะทางประมาณ 164 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
 
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว  ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน  สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกินนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
 
อาหาร19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่แปด            เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – สนามบินแฟรงเฟิร์ต

อาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD) (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี นำท่านล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR)
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต
 
อาหาร12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 117 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์

สถานที่17.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 

เดินทาง20.40 น.ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่เก้า             สนามบินสุวรรณภูมิ

สถานที่12.30 น.เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top