ทัวร์ สะบายดี ลาวใต้ ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
รหัสทัวร์
     LAST02_QV/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ สะบายดี ลาวใต้ ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร
สายการบิน
     Lao Airline (QV)
ประเทศ
     ลาว
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้
จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก
ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุทยานดอกไม้และพืชเมืองหนาว ชิมกาแฟสดรสเลิศท่ามกลาง บรรยากาศอันเขียวขจี  
สีทันดร...เที่ยวน้ำตกที่ขึ้นชื่อน้ำตกหลี่ผีและน้ำตกคอนพะเพ็ง ไนท์แอ็งการ่าแห่งเอเชีย
กำหนดการ
วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561
วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2561
วันที่ 6 - 9 เมษายน 2561
วันที่ 13 - 16 เมษายน 2561
วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     19 ก.พ. 61 

bookmark
ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู 

สถานที่09.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับเรื่องของบัตรโดยสารแล้วสัมภาระแด่ท่าน

เดินทาง11.30 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV224

สถานที่13.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับหลังผ่านพิธีการประทับลงตราตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เชิญเก็บสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน รับประทานบ๊ะหมี่โบราณเจ้าดังของเมืองปากเซ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัว เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษฝรั่งเศสตั้งเมืองนี้เพื่อค้านอำนาจกับนครจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม  นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก  บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย  นั่งรถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซ ด้านหลังวัดติดสะพานที่พึงสร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุคฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ นับว่าสะพานสร้างใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่
นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดซึงถือว่าเป็นปราสาทขอมแห่งแรกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมเพื่อสักการะพระสิวะ ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ.2544 ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต คนลาวเรียกว่า ภูเก้า

อาหารเย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า

 
ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

อาหารเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เดินทาง07.00 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ความกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ชาวบ้านจะนำเครื่องดักจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ มาวางดักระหว่างซอกหินที่น้ำไหลผ่านเพื่อดักจับปลาในอดีตชาวบ้านมาวางหลี่ดักปลาไว้ในตอนเช้า ตกสายบ่ายคล้อยกลับมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ำติดกับหลี่ดักปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี
 
อาหารเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่างน้ำตกคอนพะเพ็งมีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) กระแสน้ำไหลเชี่ยว 9.7 กิโลเมตร (6.0 ไมล์) ปริมาณน้ำตกลงมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (390,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที) แม้ว่าปริมาณสูงสุดในบันทึกได้ถึงกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (1,700,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที)น้ำตกคอนพะเพ็งได้รับฉายาว่า “ไนแอการาแห่งเอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศลาวโดยคำว่า “คอน” หมายถึง “แก่ง” หรือ “เกาะ” “พะเพ็ง” หมายถึง “พระจันทร์วันเพ็ญ” นอกจากนี้แล้ว น้ำตกคอนพะเพ็งยังเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง ที่เป็นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านั้น และเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า” ในภาษาลาว โลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
 
อาหารเย็นรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร

พักที่ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า

 
ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า – น้ำตกตาดเยือง - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ 

สถานที่05.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ณ วัดหลวงอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
ปากเซเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา หลังจากนั้น  นำท่านชมสถาปัตย์กรรมสกุลช่างจำปาสักภายในบริเวณวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้น นำท่านสู่ตลาดเช้าเมืองปากเซ เพื่อชมวิถีชีวิตชาวเมืองพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าซิ่นไหม เครื่องเงิน ฝีมือปรานิต สินค้านำเข้าจากเมืองจีนอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา กระเป๋าหนัง ฯลฯ ราคาย่อมเยา
 
อาหารเช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำคณะมุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงโบโลเวน ( Bolaven Plateau ) เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของลาว โดยแถบนั้นจะมีน้ำตกเยอะมาก แต่ที่นิยมไปกัน มีหลาย แห่ง อาทิ ตาดผาส้วม ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดเลาะ ตาดสักการะ ตาดน้ำพาก ตาดตาเกด ตาดขมึด และตาดเสือ เป็นต้น ( ตาด แปลว่า น้ำตก ) คณะเราจะแวะที่น้ำตกตาดเยื้องซึ่งเป็นน้ำตกที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพเป็นที่ระลึก ระหว่างทางแวะให้ท่านชมทัศนีย์ภาพของไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศAEC อิสระเลือกชิมกาแฟสดรสเยี่ยมจากไร่ตามอัธยาศัย
 
อาหารเที่ยงบริการอาหารพื้นเมืองรสเยี่ยมแสนอร่อย ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นำท่านสู่สวนดอกไม้เมืองหนาวและสตอร์เบอร์รี่ ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เป็นพันไร่โดยเจ้าของผู้ประกอบการได้รับสัมประทานที่ดินจากรัฐบาลลาวเพื่อการพัฒนาไม้ดอกและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง เริ่มตั้งแต่บริเวนประตูทางเข้าเป็นไม้ดอกทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม มาถึงทุ่งดอกดาวกระดาย ปรับภูมีทัศน์เป็นสวนริมทะเลสาบและตบแต่งประดับประดาด้วยไหหินอันเป็นเอกลักษณ์ทางโบราณคดีของลาวคือทุ่งไหหินที่แขวงเซียงแขวงอยู่ทางภาคเหนือของลาว น่าดูชมยิ่ง หลังจากนั้นจะเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดก็คือ โซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็นแปลงมีสีสันสดใสปลูกสลับกันเป็นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตาน่าดูชมยิ่ง อีกทั้งสวนกุหลาบดอกโตหลากสีและไม้แขวนเช่นกล้วยไม้ป่า หรือตระกุลแวนดา แคทริยา หลากหลายละลานตา ตามด้วยสวนสตอเบอร์รี่ลูกโตที่ปลูกกันเป็นพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อป้อมตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่น่าดูชมยิ่ง

อาหารเย็นรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร 

พักที่ โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า


 
 
ปากเซ - กรุงเทพฯ 

อาหาร06.30 น.รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
สถานที่07.30 น.ได้เวลาอันสมควรส่งคณะที่สนามบินนานาชาติเมืองปากเซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
เดินทาง09.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223
 
สถานที่10.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ หากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image
Top