ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
     ER3_WE/WRT
ทัวร์
     ทัวร์อินเดีย รัฐราชาสถาน 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Thai Smile (WE)
ประเทศ
     อินเดีย
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     39,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ดินแดนมหาราชา ดินแดนฟ้าจรดทราย
เที่ยว 8 เมือง จัยปูร์ จัยแชลเมียร์
จ๊อดปูร์ อุไดปูร์ รานัคปูร์ พุชกาปูร์
มันดาวา บิคาเนอร์
กำหนดการ
วันที่ 20 - 28 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2560
วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2560
วันที่ 10 - 18 ธันวาคม 2560
วันที่ 15 - 23 ธันวาคม 2560
วันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2560
วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     18 พ.ย. 60 

bookmark 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – จัยปูร์
19.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ประตูที่ 4-5  เคาน์เตอร์ D สายการไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินเอกสารและสัมภาระ
22.05 น.  โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่  WE337 (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 50 นาที) 


วันที่สอง
จัยปูร์ – มันดาวา – บิคาเนอร์
01.15 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติจัยปูร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองมันดาวาเป็นที่ตั้งของฮาเวลีที่ตกแต่งด้วยภาพเขียนสีที่งดงามของราชสถานและคฤหาสน์หลายแห่งอยู่ในสภาพสมบรูณ์แต่ละหลังมีเอกลักษณ์ที่งดงามด้วยการแกะสลักด้วยความอ่อนช้อย  (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ชั่วโมง) 
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านชม ป้อม Mandawa เป็นป้อมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน Mandawa ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขา Aravalli ในรัฐราชสถาน ป้อมของ Mandawa เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากช่วยเผยให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของสถานที่พร้อมกับเผยให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม Rajasthani จากนั้นนำท่านชม ฮาเวลี Haveli ตั้งอยู่ในเขต เสขาวาตี เป็นที่รู้จักในภาพสีเฟรสโก้จึงถูกขนานนามเรียกว่าเป็นหอศิลป์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก  เพราะสถาปัตยกรรมที่มีชื่อของเขตนี้เรียกว่า ฮาเวลี (Haveli) เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ที่มีกระจายทั่วทั้งเขตมีจำนวนรวมกันเป็นหมื่นๆ หลังแต่ละหลังมีภาพจิตกรรมทั้งด้านในและด้านนอก วาดด้วยสีสันและลวดลายที่งดงามมาก ทั้งยังตกแต่งด้วยงานปูนปั้น งานแกะสลักหินและไม้
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิคาเนอร์ (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองบิคาเนอร์สมัยอดีตยังไม่มีเมืองบิคาเนอร์ บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าตามเส้นทางสายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมา จึงมีโจรหลายก๊ก ยึดครองพื้นที่หย่อมเล็กหย่อมน้อย และยังไม่มีใครครอบครองดินแดนแห่ง เจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ (จ๊อดปูร์) เกิดความน้อยใจในคำพูดพระบิดาจึงตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางก่อนลงหลักปักฐานต่อสู้กั  บพวกโจร นำความร่มเย็นเข้ามาสู่ดินแดนแห่งความตาย จนชาวบ้านท้องถิ่นเข้าร่วมในการต่อสู้กับพวกโจรจนท้ายสุดเมืองบิคาเนอร์ถูกตั้งขึ้น นำท่าน ชม ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ หรือ ป้อมจูนนาการ์ (Junagarh Fort) คือ วังมหาราชาที่อยู่ในสภาพดีสุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1588 ถูกสร้างขึ้นโดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กับชนพื้นเมือง จนสามารถตั้งถิ่นฐาน แม้ผ่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ทะเลทรายที่อยู่รอบด้าน รวมทั้งความกล้าหาญของนักรบ ช่วยให้เมืองอยู่รอดเสมอมา ภายในป้อมใหญ่ แบ่งเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal (ตำหนักจันทรา) Hawa Mahal (ตำหนักวายุ) เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ใกล้ประตูสุริยา (Sun gate) ณ ป้อมปราการ Junagarh ท่านจะพบฝ่ามือจารึก บ่งบอกถึงหญิงผู้สมัครใจทำพิธี “สตี” 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ MAHARAJA GANGA MAHAL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
บิคาเนอร์ – แจสเมียร์ 
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ (ระยะทาง 340 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองจัยแซลเมียร์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูง กลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ดูโอฬาร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์อัสดงที่ไล้ลงบนพื้นผิวของหินเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตาและนี่คือที่มาของสมญา “นครสีทอง” ด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญส่งผลให้พ่อค้าวาณิชย์ในตระกูลดังหลายคนร่ำรวยกันอย่างมหาศาล กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี มีคฤหาสน์ที่ใหญ่โตมโหฬาร 
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายธาร์ ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 42 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังในจัยแซลเมียร์ให้ท่านสัมผัสกับการขี่อูฐสู่ทะเลทรายธาร์ ชม SamSandDunes เนินทรายแห่งนี้ เป็นที่ซึ่งโค้งขอบฟ้าจรดกับผืนแผ่นทรายได้อย่างงดงามเกินบรรยายจนได้ จนได้เวลาเดินทางกลับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ Golden Havali Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่
แจสเมียร์ ซิตตี้ทัวร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ ป้อม Jaisalmer เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างเต็มรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเมือง Jaisalmer ในรัฐราชสถานของอินเดีย เป็นมรดกโลก มันถูกสร้างขึ้นใน 1156 AD โดยผู้ปกครอง Rajput Rawal Jaisal จากที่มันมาชื่อของมัน ป้อมยืนอยู่ท่ามกลางผืนทรายของทะเลทราย Thar อันยิ่งใหญ่บนเนินเขา Trikuta ก่อนวันที่ราชวงศ์อังกฤษเมืองป้อมปราการเป็นที่หลบภัยและสถานีทางสำหรับคาราวานและนักเดินทางตามเส้นทางสายไหม กำแพงเมืองนี้เป็นฉากหลังสำหรับการสู้รบหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมาเมื่อเส้นทางสายไหมยังคงเป็นเส้นทางการค้าหลักระหว่างตะวันออกและตะวันตกกำแพงหินทรายสีเหลืองขนาดใหญ่ของฟอร์ตเป็นสีของสิงโตสีน้ำตาลในระหว่างวันจางหายไปเป็นสีทองผึ้งขณะที่พระอาทิตย์ตกดินซึ่งจะลวงพวงป้อมในทะเลทรายสีเหลือง ด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Sonar Quila หรือ Golde n Fort ป้อมตั้งอยู่ตามขอบด้านใต้ของเมืองที่มีชื่อของมันและอาจเป็นหนึ่งในอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นมากขึ้นในพื้นที่ที่ตั้งยอดเขาที่โดดเด่นทำให้หอคอยเหยียดยาวของป้อมปราการที่สามารถมองเห็นได้เป็นเวลาหลายไมล์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย 
นำท่านเดินทางสู่ Heritage Havelis เป็นแบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันในยุคต่างๆ สมัยโบราณเห็นวอิทธิพลเหนือสถาปัตยกรรมของราชบัทนาซึ่งเป็นช่วงยุคกลางที่เห็นถึงการหลอมรวมของราชบัลลังค์และสถาปัตยกรรมอิสลามแบบละเอียดอ่อนเป็นยุคที่เห็นการก่อสร้างส่วนใหญ่ของ Havelis นี้เป็นสถานที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่นรัฐมนตรีและเจ้าของบ้าน มักจะมีขนาดใหญ่มากและมีห้องพักจำนวนมากและพื้นที่เปิดโล่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Gadisar Lake ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของ Jaisalmer จุดปิกนิกที่มีชื่อเสียงนี้สัญญาว่าจะดูแลสายตาของผู้เข้าชมทุกรายด้วยสภาพแวดล้อมที่น่าทึ่ง ผู้เยี่ยมชมสามารถทำให้การเยี่ยมชมของพวกเขาน่าจดจำมากขึ้นด้วยการนั่งเรือที่ทะเลสาบ การพายเรือบนน่านน้ำเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเพิ่มความเงียบสงบของสถานที่และทำให้มีเสน่ห์มากขึ้น จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดพื้นเมืองของเมืองแจสเมียร์ เพื่อหาซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่
Golden Havali Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า
แจสเมียร์ – จ๊อดปูย์ (นครสีฟ้า)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำเดินทางสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (ระยะทางประมาณ 295 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า หรือ เมืองโยธะปุระถือเป็นเมืองเก่าแก่ของพวกราชบุตรเป็นต้นกำเนิดของอีกหลายราชวงศ์เช่นราชาแห่งบิคาเนอร์ก็เคยเป็นเจ้าชายแห่งจ๊อดปูร์ความเก่าทำให้เมืองนี้มีมนต์ขลังเป็นศูนย์กลางของราชาสถานตั้งแต่อดีตกาลนานหลายร้อยปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำท่านชม นครสีฟ้า เมืองแห่งนักรบที่แกร่งกล้าจากหน้าประวัติศาสตร์ของชาวราชปุต ชม ป้อมเมห์รานการห์ ซึ่ง เป็นที่ตั้งขอพระราชวังมหาราชาแห่งจ๊อดปูร์ ตั้งอยู่บนเขาสูงจากพื้น 125 เมตร มีกำแพงล้อมรอบยาวกว่า 5 กม. นับเป็นป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดแห่  งหนึ่งในอินเดีย ชมพระราชวังที่มีการแกะสลักลวดลายอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเฉพาะช่องพระแกลแห่งวังชโรคาส อันอ่อนหวานงดงามด้วยลวดลายของพรรณพฤกษา จำหลักจากหินทราย ตำหนักมุกโมติมาฮาล  ตำหนักแก้ว ซีสมาฮาล อนุสรณ์สถานจาสวานต์ธาดาที่สร้างด้วยหินอ่อนหลังคาทรงปรางค์ปราสาทประดับโดยหินอ่อนขนาดเล็กที่เรียกว่าฉัตรีโดยรอบรำลึกถึงมหาราชาจาสวานต์ซิงห์ที่ 2 ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าข้าวของเครื่องใช้ของมหาราชาราชปุต นำท่าน สัมผัสนครสีฟ้า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน เลือกซื้อของพื้นเมืองของที่ระลึกในตลาดบาร์ซาร์โบราณ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนค้าขายของเหล่าขบวนคาราวานมาแต่อดีต ตั้งอยู่กลางใจเมืองจ๊อดปูร์ แหล่งศิลปะ หัตถกรรม เครื่องเงิน กำไล ผ้ามัดย้อมสีสด เครื่องหนังมากมาย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่
The Niky Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก
จ๊อดปูย์ – รานัคปูร์ – อุไดปูร์ (นครสีขาว)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุไดร์ปูร์  (ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชมเมืองรานัคปูร์ Ranakpur นำท่านชม วัดเชน เป็นวิหารของศาสนาเชน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แห่งอินเดีย สร้างโดยคหบดี Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงกว่า 24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง  1,144 ต้น เสาแต่ละต้นจะถูกแกะสลักลวดลายอย่างงดงามมาก คิดเป็นพื้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตรทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยม เมื่อสร้างวัดนี้ จำเป็นต้องสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น เมืองดังกล่าวตั้งชื่อว่า "รานัคปูร์" เพื่อเป็นเกียรติแด่ มหารานา แห่งราชาอาณาจักร ผู้อนุญาตให้สร้างวัด
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ่าย
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอุไดร์ปูร์ (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นราชาสถาน และตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที่สองของอาณาจักร Mewar อุไดปูร์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและเพียบพร้อม ไปด้วยความงามของทะเลสาบ พระราชวังและน้ำพุที่สวยงามเรียกขานกัน Jewel of Mewar, Udaipur ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมหาราชาใจสิงห์ในศตวรรษที่ 16  เมือง Udaipur รับรองสามทะเลสาบใหญ่ Pichhola, Fatehsagar และ Udaisagar  ราชาสถานอินเดีย  ในทะเลสาบ Pichhola ยืนที่ mandir เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงในยุคราชวงศ์  ถูกปกครองโดย Sisodias สำหรับปี 1200 Udaipur เป็นหนึ่งในที่สุดลังจากที่หาแหล่งท่องเที่ยวของราชาอินเดียจะเรียกว่า City of Lakes ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายภาษา ฮินดีได้ถูกยิงในสถานที่งดงามของ Udaipur India  ตั้งอยู่ท่ามกลาง Aravalli Hills ของราชาอินเดียและทะเลสาบสีฟ้าใสของ Udaipurให้ภาพที่สมบูรณ์แบบฉากหลัง นำท่านล่องเรือบนทะเลสาบ Pichola Lake ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบที่มีฉากเป็นมหาราชวังอย่างเช่น Lake Palace ในยามเย็นแสงอาทิตย์กระทบวังที่ทำด้วยหินอ่อนจับแสงแดยามเย็นเป็นสีทองและสะท้อนให้เกิดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม ชมพระรา  ชวังฤดูหนาวหรือCity Palace ซึ่งส่วนหนึ่งมีการดัดแปลงกลายเป็นพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อนภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสีนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถานปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูลและมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายให้ผู้คนเข้าชมนำท่านชมวัดจักดิศเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุไดปูร์และเป็นที่เคารพสักการะสำหรับชาวเมืองอุไดปูร์เป็นอย่างยิ่งสร้างขึ้นในค.ศ.1651 ให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณวัด 
ค่ำ 
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่ Singlivi ‘ s Haveli หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด
อุไดปูร์ – พุชการ์ – จัยปูร์  (นครสีชมพู)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
นำท่านชม Fateh Sagar Lake ทะเลสาบตั้งอยู่ในเมือง Udaipur ในรัฐราชสถานของอินเดีย เป็นทะเลสาบเทียมที่ตั้งชื่อตาม Maharana Fateh Singh แห่ง Udaipur และ Mewar สร้างขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Udaipur ไปทางตอนเหนือของทะเลสาบ Pichola ในทศวรรษที่ 1680 เป็น  หนึ่งในสี่ทะเลสาบของเมืองอูไดเปอร์ ภายในขอบเขตของทะเลสาบ Fatah Sagar มีเกาะเล็ก ๆ สามแห่ง ที่ใหญ่ที่สุดคือ Nehru Park ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย
นำท่านเดินทาไปยัง เมืองจัยปูร์ (ระยะทาง 393 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่าน เมืองพุชการ์ แวะระหว่างทางพักผ่อนดื่ม ชา กาแฟ ระหว่างทาง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองชัยปุระ หรือเมืองสีชมพู (ระยะทาง 145 กม. ประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐราชสถาน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด สิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะในบริเวณตัวเมืองเก่านั้นได้รับการทาสีให้เป็นสีชมพู แต่คนส่วนใหญ่เห็นมันเป็นสีส้มแดงมากกว่า สาเหตุที่เมืองนี้ถูกทาสีชมพู ในสมัยของมหาราชา Ram Singh อินเดียยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เพื่อต้อนรับกษัตริย์ Edward VII จากสหราชอาณาจักร (ในสมัยที่ดำรงพระยศเป็น Prince of Wales ) เมื่อปี ค.ศ.1853 จึงมีรับสั่งให้ราษฎรทาสีบ้านเรือนเป็นสีชมพู เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่กษัตริย์เจ้าอาณานิคม จัยปูร์ในอดีตถือเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากทั้งด้านวัตถุและวิทยาการสถาปัตยกรรมจะสังเกตได้จากวังและป้อมโบราณตลอดจนบ้านเรือนที่พักอาศัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
พักที่
BROADWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด
จัยปูร์ ซิตี้ทัวร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาล “พาเลซออฟวินด์” (Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799  โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้ และนั่นคือที่มาของคำว่า “ฮาวา” ซึ่งแปลว่าสายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์เมืองสีชมพู จากนั้นนำท่าน นั่งรถจี๊ปชมพระราชวัง แอม เบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ สร้างอยู่บนเนินเขาสูงตรงตำแหน่งเดิมที่เคยเป็นป้อมปราการเก่าในศตวรรษที่ 11 มาก่อน สร้างขึ้นโดยมหาราชาแมนสิงห์ ในปี ค.ศ. 1592 และเสร็จสิ้นลงในสมั  ยของมหาราชาใจสิงห์ ป้อมแห่งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบราชปุต Rajput เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่างแวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า 
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดลิง หรือ วัดหนุมาน Galtaji AKA Khole Ke Hanuman JI เป็นสถานที่แสวงบุญฮินดูโบราณในเมือง Khania-Balaji ห่างจาก Jaipur ประมาณ 10 กิโลเมตรในรัฐราชสถานของอินเดีย ไซต์ประกอบด้วยชุดของวัดที่สร้างขึ้นในรอยแยกที่แคบในวงแหวนของเนินเขาที่ล้อมรอบชัยปุระ ฤดูใบไม้ผลิตามธรรมชาติสูงขึ้นบนเนินเขาและไหลลงสู่ด้านล่างกรอกชุดของ kunds อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีผู้แสวงบุญอาบน้ำ ผู้มาเยือนหรือผู้แสวงบุญขึ้นสู่รอยแยกซึ่งกำลังเดินผ่านสระน้ำที่สูงที่สุดไปยังยอดเขาซึ่งเป็นทัศนียภาพอันงดงามของชัยปุระและป้อมปราการที่แผ่กระจายไปทั่วหุบเขา มีความเชื่อกันว่านักบุญชื่อ Galav อาศัยอยู่ที่นี่ทำสมาธิและทำบาป สร้างขึ้นภายในเนินเขาภายในเนิน Aravalli 10 กม. ทางตะวันออกของชัยปุระได้ Galta คือ Diwan Kriparam วัดดวงอาทิตย์อุทิศให้กับเทพดวงอาทิตย์พระเจ้าฮินดูและถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 นำท่านเลือกซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
จากนั้นนำท่านสู่สนามบินจัยปูร์

วันที่เก้า
จัยปูร์ – กรุงเทพฯ      
02.15 น. โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE338 เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
08.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...........

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top