ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVENIA- CROATIA-MONTENEGRO
รหัสทัวร์
     PM4_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY-AUSTRIA-SLOVENIA- CROATIA-MONTENEGRO
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
     104,000 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ - เมืองกราซ (ออสเตรีย)  – ปราสาทโชลสแบร์ก – เขตเมืองเก่า - เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ถ้ำโพสทอยน่า – กรุงลูบบิยานา - เมืองลูบลิยานา – กรุงซาเกรบ (โครเอเชีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน – เมืองสปริตร – วังดิโอคลีเธียน - เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ - เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า – นั่งเครื่องบินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ช้อปปิ้งถนนเกอเร่ 
 
กำหนดการ
วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

bookmark


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
21.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

วันที่สอง
เมืองมิวนิค – หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี – พระราชวังแฮร์เรนคิมเซ – เมืองกราซ (ออสเตรีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพรีม อัม คีมซี (Prien am Chiemsee) (ระยะทางประมาณ 94 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทางประมาณ 340 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของรัฐสติเรีย (STYRIA) และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1999 และได้รับเลือกจากสหภาพยุโรปให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 ที่เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆทั้ง โกธิก เรอเนสซองส์ และบาร็อก
นำท่านชม เขตเมืองเก่ากราซ (Old Town) ที่มีอาคารเก่าแก่มากมายกว่า 1,000 หลัง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองและเก็บภาพเป้นที่ระลึก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก AUSTRIATREND HOTEL EUROPA GRAZ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เมืองกราซ – เมืองเบลด (สโลเวเนีย) – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ถ้ำโพสทอยน่า – กรุงลูบลิยานา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการโรงแรม
08.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) (ระยะทางประมาณ 221 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเบลด (Lake Bled) ที่งดงามและแวดล้อมด้วยธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์ ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain ทำให้เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์” 
นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเบลด ทะเลสาบที่เกิดจาการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง เรือล่องผ่านปราสาทเบลด (Bled Cadtle) ที่ตั้งอยู่ริมผาติดทะเลสาบ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในสโลเวเนีย 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยน่า (Postojna Caverns) (ระยะทางประมาณ 105 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) เปิดให้เข้าชมมากกว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป ภายในถ้ำเชื่อมต่อถึงกันเป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เข้าชมภายในถ้ำโดยขบวนรถรางไฟฟ้า อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซี่ยส ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) (ระยะทางประมาณ 54 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก RADISSON BLU PLAZA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ เมืองลูบลิยานา – กรุงซาเกรบ(โครเอเชีย) – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb)  (ระยะทางประมาณ 143 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี ซึ่งซาเกรปเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น.
นำท่านเที่ยว ชมย่านเมืองเก่ากรุงซาเกรป ที่ถูกจัดเป็น 2 ส่วนอย่างลงตัว คือ Lower Town & Upper Town ชมโรงละครแห่งชาติโครเอเชีย (Croatian National Theatre)  ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 สถาปัตยกรรมสไตล์นีโอบาร็อก มีลักษณะเป็นรูปตัวรูปตัวยูและรายรอบไปด้วยสวนสวยสาธารณะจนได้รับสมญานามว่า The Green House Shoe   นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของชนชาติโครแอตที่ได้รับเอกราชจากยูโกสลาเวียเมื่อปี ค.ศ. 1991 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สเตฟาน (St.Stephen’s Cathedral) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ในสไตล์นีโอโกธิก 
นำท่านชม กำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความงามอัศจรรย์ของภาพพระแม่มาเรียที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสันลวดลายตราหมากรุกแดงขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย
นำท่านสู่ จุตุรัสเยลาซิค เป็นย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก ARISTOS ZAGREB หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า กรุงซาเกรบ – เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่  – เมืองซาดาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice)  (ระยะทางประมาณ 130 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าในส่วน Lower lake ที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแหง่ยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่าสุดมีความสูง 503 เมตร
**หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 31 มีนาคมของทุกปี ทางอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะงดให้บริการเรือล่องทะเลสาบและรถไฟ Panoramic Train**
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ระยะทางประมาณ 118 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองแห่งนี้มีอายุประมาณ 2,800 ปี ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญของย่านทะเลเอเดรียติก ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก  FALKENSTEINER HOTEL&SPA IADERA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิก – พรีโมสทีน - เมืองสปริต – วังดิโอคลีเธียน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  เมืองซีบีนิก (Sibenik) (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางของประเทศโครเอเชีย ที่อยู่ทางฝั่งทะเลแอนเดรียติค ที่มีพื้นที่เว้าเข้ามาและมีแม่น้ำครึกค่า (Krka) ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดในโครเอเชียไหลผ่านให้ท่านได้ถ่ายรูปของหมู่บ้านพรีโมสทีน (Premosten) ที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลอาเดรียติก
นำท่านชมสถานที่สาคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathredral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลีและทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่านได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่ และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารสร้างด้วยหินทั้งหมดโดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปริต (Split) (ระยะทางประมาณ 89 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)  เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเมเชียนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสุนัขพันธ์ดัลเมเชียน เมืองแห่งนี้มีความเก่าแก่มาก เรียกว่าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้า การท่องเที่ยว ของโครเอเชีย
นำท่านเข้าชม พระราชวังดิโอเคลเธียน (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอเคลเธี่ยนแห่งโรมัน เมื่อราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14  ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 นำท่านชม ห้องโถงกลาง ซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ถ่ายรูปกับ วิหารจูปิเตอร์ (Catacombes) ถัดไปเป็น Peristyle ลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ยอดระฆังแห่งวิหาร (The Cathedral Belfry) และ แท่นบูชาของเซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหาร นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น โบสถ์แห่งเทพวีนัส วิหารดอมนิอุส มหาวิหารเซนต์ดูช ซึ่งมีหอระฆังที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสปริตแห่งนี้อีกด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก RADISSON BLU RESORT SPLIT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน   

วันที่เจ็ด เมืองสปริต – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโบราณ – กำแพงเมืองเก่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik)
(ระยะทางประมาณ 229 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก” ซึ่งท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมความสวยงามสดใสของบ้านเรือนที่มุงด้วยหลังคากระเบื้องสีแสดตามแนวชายฝั่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่าน ขึ้นกระเช้า (Cable Car) เข้าชม วิหารฟรานซิส (Franciscan Monastery) วิหารเก่าแก่ของเมืองที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกผสมโรมาเนสก์ที่สวยงามภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าทางศาสนาไว้มากมายและมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 มีเวลาให้ท่านได้ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมในเมือง รวมถึงให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column) และเดินชม หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่มีหน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆใต้หน้าปัดจะแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน
นำท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มี กำแพงเมืองโบราณ ความยาวกว่า 1,940 เมตรล้อมรอบอยู่ บนกำแพงมีหอคอยและป้อมปราการที่ใช้ป้องกันการรุกรานจากพวกเซิร์บ และอาหรับ จากนั้นนำท่านเดินลอด ประตูเมือง (Pile Gate) ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 7 มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเขตเมืองเก่า นำท่านชม  น้ำพุออนฟริโอ (Onfrio fountain)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ NH SHERATON DUBROVNIK RIVIERA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    

วันที่แปด
เมืองดูบรอฟนิก – เมืองโคทอร์ (มอนเตเนโกร) – เมืองบุดวา – เมืองพอดกอร์ริซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคทอร์ (Kotor) (ระยะทางประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ำเอาไว้เหมืองเช่นฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์
นำท่านชม เมืองโคทอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง แบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
14.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบุควา (Budva) (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่มีชื่อเสียงของมอนเตเนโกร สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5  นำท่านชมความงามภายในตัวเมืองเก่า Stari Grad (Old Town) นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์จอหน์ (Church of Saint John) ให้ท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงพอดกอร์ริซ่า (Podgorica) (ระยะทางประมาณ 23 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ RAMADA HOTEL PODGORICA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    

วันที่เก้า เมืองพอดกอร์ริซ่า – บินสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ช้อปปิ้งถนนเกอเร่ –สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติพอดกอร์ริซ่า เพื่อนำท่านเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
10.40 น. ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินมอนเตเนโกร แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ YM160
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
15.30 น. นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งบนถนนไซล์ ว็อลคกิ้งสตรีทหรือช้อปปิ้งบนถนน Goethestrabe กับสินค้าแบรนด์เนมอาทิ Louis Vuitton, Chanel, Prada
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทำ Tax refund
20.40 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ
12.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top