ทัวร์ยุโรป PRO...EUROPE EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
     PM5_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป PRO...EUROPE EAST EUROPE 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     59,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองมิวนิค – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – กรุงปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ - กรุงปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ – กรุงเวียนนา – เที่ยวชมกรุงเวียนนา – ช้อปปิ้ง  Karntnerstrabe - กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิงบรุนน์ - เมืองฮัอล์สตัทท์ – เมืองซาลส์บวร์ก – เมืองมิวนิค – เที่ยวชมเมืองมิวนิค
 
กำหนดการ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

bookmark 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
21.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

วันที่สอง
เมืองมิวนิค – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – กรุงปราก – ชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
00.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทางประมาณ 280 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองมรดกโลก World Heritage ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 นำท่านชมอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ อิสระให้ท่านเดินชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทางประมาณ 170 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ประดับดัวยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์  นำท่านเดินทางเข้าสู่จัตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของวิหารตินส์ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุ่นออกมาเต้นรำให้นักท่องเที่ยวได้ชม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมใน Palladium Shopping Mall
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก INTERNATIONAL PRAUE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่สาม กรุงปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา (สโลวัค) – กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ชมโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นบริเวณ เดอะโกลเด้นเลน ซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักของช่างฝีมือในยุคสมัยก่อน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (Bratislava) (ระยะทางประมาณ 330 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของสโลวัค เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร
นำท่านขึ้นสู่ที่ตั้งของ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ชมภายนอก) ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทางประมาณ 200 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นครหลวงบูดาเปสท์ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูบ สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ” แม่น้ำสายโรแมนติกอย่างแม่น้ำดานูบที่แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และเปสต์ฝั่งที่ทันสมัยและหรูหรา จนได้ชื่อว่าปารีสตะวันออก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก DANUIS HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – เที่ยวชมกรุงเวียนนา – ช้อปปิ้ง Karntnerstrabe
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านขึ้นชม Castle Hill ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมือง Fisherman’s Bastion ป้อมปราการชาวประมง ชมบริเวณรอบนอกวิหารแมททิอัส (Matthias Church) นำท่านสู่ จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero Square) นำท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาที่ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมแบบนีโอกอธิค งดงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทางประมาณ 243 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครหลวงแห่งดนตรี เมืองหลวงอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน 
นำท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883 นำท่านสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe)ใจกลางกรุงเวียนนา ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ 
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก AUSTRIA TREND PYRAMIDE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
 
วันที่ห้า กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ – เมืองฮัอล์สตัทท์ – เมืองซาลล์บวร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์อัปสบูร์ก เข้าชมภายในกว่า 20 ห้องที่จัดแสดงไว้ ผ่านห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องรับรอง ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพในเขตพระราชอุทยานอันสวยงาม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ ฮัอล์สตัทท์  (Hallstatt) (ระยะทางประมาณ 288 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เดินเที่ยวชมเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลก UNESCO Cultural - Historical Heritage ท่านจะสัมผัสได้ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศแสนบริสุทธิ์
17.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลล์บวร์ก (Salzburg) (ระยะทางประมาณ 72 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่าง ๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” เมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย บ้านเกิดของคีตกวีเอกโมสาร์ต เมืองอนุรักษ์ที่ตั่งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก เมืองซาลส์เบิร์ก – เมืองมิวนิค – เที่ยวชมเมืองมิวนิค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม สวนมิราเบล ภายในพระราชวังเดิม ที่ตกแต่งพันธ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้ง เด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา ผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ต” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย นำท่านไป ชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ นำท่านสู่ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหรือชมเมืองตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
16.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก(Munich) (ระยะทางประมาณ 145 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ เรอเนซองส์ คลาสสสิคหรืทันสมัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW 
นำท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองเก่าของมิวนิก เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิการแม่พระโบสถ์ใหญ่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนมมากมาย อาทิ Luis Vutton, Gucci, Chanel, Zara, H&M, Rolex, Paneria, Patek Philippe เป็นต้น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษขาหมูเยอรมัน
ที่พัก HOLIDAY INN MUNCHEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

วันที่เจ็ด ชมเมืองมิวนิก – สนามบินมิวนิก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
10.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ
06.05 น. 
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top