ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY-BAVARIA 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
     PM1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE GERMANY-BAVARIA 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองมิวนิค
 
กำหนดการ
วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

bookmark


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
20.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

 

วันที่สอง
เมืองแฟรงเฟิร์ต – เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟิร์ต - เมืองบอบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองซังค์กัวร์ – เมืองแฟรงเฟิร์ต
06.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ 
นำท่านเที่ยวชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบพาร์ด (BOPPARD) (ระยะทางประมาณ 125 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบอบพาร์ด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน สลับกับไร่องุ่นบนลาดเขา ที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ขาวอันเลื่องชื่อ และเป็นดินแดนแห่งปราสาทเก่าแก่อายุนับร้อยๆ ปี
นำท่าน ล่องแม่น้ำไรน์ (Rhine River) สู่เมืองซังค์กัวร์ (SANKT GOAR) นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต
18.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก NH COLLECTION FRANKFURT CITY หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม เมืองแฟรงเฟิร์ค - เมืองไมนซ์ – มหาวิหารไมนซ์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการโรงแรม
08.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ) (ระยะทางประมาณ 44 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองไมนซ์ เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) รัฐที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางเทือกเขาซีเฟอร์เกเบียร์เก อีกหนึ่งดินแดนของเยอรมนีที่ถูกห้อมล้อมด้วยนิยายปรัมปราอันน่าหลงใหล  ปัจจุบันไมนซ์ถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่  สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี
นำท่านชม มหาวิหารไมนซ์ (Mainz Cathedral) สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองไมนซ์เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ของยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบนฝั่งแม่น้ำไรน์
นำท่านชม ไอรอน ทาวเวอร์ (Iron Tower) หอคอยจากยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นหนึ่งในสามหอคอยที่เหลือจากกำแพงเมืองของเมืองไมนซ์
นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองไฮเดลเบิร์ก หรือ เมืองไฮเดลแบร์ก (HEIDELBERG) (ระยะทางประมาณ 96 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่อายุกว่าพันปีและเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น. นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดิน Hauptstrasse ถนนนี้เป็นถนนสายหลักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยว ของเมืองส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ตามสองข้างทางของเมืองให้ดูกันไปเรื่อย ๆ แน่นอนว่าเมื่อเป็นถนน  สายหลัก สองข้างทางก็ต้องเต็มไปด้วยแหล่ง Shopping และของกิน
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่
เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ในเยอรมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค ในฤดูใบไม้ผลิมีสีสันสวยงามมาก เมื่อมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น้ำเนคการ์ สะพาน Karl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ประดับด้วยรูปปั้นของเหล่านักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี 1300 ด้วยหินทรายสีแดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก-บารอก ถูกทำลายตอนที่ฝรั่งเศลยึดเมืองได้และต่อมาได้รับการบูรณะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น.
เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (ROTHENBURG OB DER TAUBER) (ระยะทางประมาณ 166 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
เมืองนี้เป็นโบราณจากยุคกลางแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่ยังคงความสมบูรณ์แบบมาถึงยุคปัจจุบัน ด้วยป้อมกำแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ล้อมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบ้านเรือนที่ถูกสร้างในรูปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ตั้งแต่โบราณ ชมอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง ที่ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคายอดแหลมสีส้ม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เมืองเวิร์ซบวร์ก – เมืองบัมแบร์ก – เมืองนูเรมเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg) (ระยะทางประมาณ 62 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองบนเนินเขาแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีด้วยลักษณะของเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารและบ้านเรือนในสไตล์บาโร้ก ชมป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวเคลท์ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 13 ก็ได้สร้างเพิ่มเติมบนพื้นที่เดิมของโบสถ์มาเรียนเคียเชอร์ 
มสะพานอัลเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าข้ามแม่น้ำไมน์ จุดเด่นที่สุดคือรูปปั้นของนักบุญทั้งหลายที่ตั้งเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างสะพาน ซึ่งสะพานหินแห่งนี้ตามประวัติคือสร้างในปี 1473-1543
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบบเบิร์ก (BAMBERG) (ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ด้วยเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ  ยูเนสโกเมื่อปี 1993 
ชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ตั้งอยู่กลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น้ำเร็กนิทซ์ ซึ่งปัจจุบันที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg ไปแล้ว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์คอลเลกชันพอร์ซเลนหรือพิพิธภัณฑ์เครื่องกระเบื้อง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)  (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) อีกหนึ่งเมืองจากแคว้นบาวาเรียที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้น 
นำท่านชม วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen)
ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ด้านนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อมปราการ 
ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลมของโบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมันก็คือ เมื่อเวลาเที่ยงตรงปุ๊บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเต้นระบำให้เราชม นอกจากนั้นก็ยังมีหุ่นจักรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขับกล่อมอยู่ข้างๆ ด้วย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก  HOLIDAY INN NURNBERG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองพัสเซา – เคลสไตน์เฮ้าส์ - เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพัสเซา (PASSAU) (ระยะทางประมาณ 224 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) พัสเซาเป็นเมืองเก่านับ ๑๐๐๐ ปีซึ่งตั้งอยู่บนตำแหน่งที่แม่น้ำอินน์ (Inn) และแม่น้ำอิลซ์ (Ilz) ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีโบสถ์บาร็อคและบ้านขุนนางสง่างามมากมายให้ชื่นชม ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมที่สะดุดตามากที่สุดของเมือง คุณลักษณะที่โดดเด่นคือหอแฝดและโดมแปดเหลี่ยมกลางโบสถ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถ์อ้างอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี ชมศาลากลาง (Rathaus) ที่มีอายุราว 800 ปี ผนังของอาคารตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เคลสไตน์เฮ้าส์ (Kehlsteinhaus) (ระยะทางประมาณ 155 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า รังอินทรีย์ (Eagle's Nest) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ โดย เคลสไตน์เฮ้าส์ นั้นตั้งอยู่บนอยู่บนยอดเขาเคห์ลสไตน์ (Kehlstein) ยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 1,834 เมตร (6,017 ฟุต) เคลสไตน์เฮ้าส์ หรือ รังอินทรีย์ เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ ชาเล่ต์ (chalet -style) เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ 50 ปีให้กับฮิตเลอร์ในปี 1939 โดยมาร์ติน บอร์มันน์ (Martin Bormann) หนึ่งในคนสนิทของฮิตเลอร์ เป็นที่พักสุดโปรดฮิตเลอร์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) (ระยะทางประมาณ 11 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นหนึ่งในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของเส้นทางท่องเที่ยวของเยอรมนี ที่เรียกขานกันว่าเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด ในอดีตเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต้อีกด้วย นอกจากนี้เมืองเบิร์ชเทสการ์เดนยังเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งจากเหมืองเกลือ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 1517
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก ALPENHOTEL KRONPRINZ   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    

 

วันที่เจ็ด
เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – เมืองพรีม  อัม คีมซี – ปราสาทแฮริมคิมเซ่ – เมืองมิวนิค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพรีม อัม คีมซี (PRIEN AM CHIEMSEE) (ระยะทางประมาณ 73 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภูมิภาคทะเลสาบคิมเซ่ นั่งเรือข้ามสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงที่มีชื่อเรียกเดียวกัน และถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพระราชวังที่งดงามที่สุดในโลกโดยมีต้นแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายน์ในประเทศฝรั่งเศส
นำท่านเข้าชม พระราชวัง แฮร์เรนคิมเซ (Royal palace of Herrenchiemsee) ตั้งอยู่ที่เกาะแฮร์เรนกลางทะเลสาบคิมเซ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทางประมาณ 85 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.)
นำท่านชม เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นแหล่งผลิตเบียร์ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW นำชม สนามกีฬาโอลิมปิก, บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ ต่อจากนั้นให้เริ่มต้นความสนุกสนานของการช้อปปิ้งได้ที่บริเวณจัตุรัสพลาตเซิล ในใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีถนนที่แยกออกไปได้อีกหลายๆ แห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน อย่างเช่นเหล่านักชิมทั้งหลายที่อยากลิ้มลองอาหารเยอรมันแท้ๆ ที่นี่ก็มีตลาดขนาดใหญ่ที่เปิดโล่งอย่าง Viktualienmarkt ที่ผมขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ส่วนใครที่อยากซื้อเสื้อผ้า หนังสือ เครื่องประดับและรองเท้า ที่อยู่ติดกับตลาดก็มี Kaufingerstraße ให้สามารถเดินช้อปได้ตลอดทางไปจนถึงประตูเมืองในยุคกลางอย่าง Karlstor และสุดท้ายสำหรับผู้ที่รักในงานฝีมือและศิลปะใกล้ๆ กันก็มีถนน Sendlingerstraße ให้ได้ช้อปกันอย่างเต็มอิ่ม
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
พักที่ MERCUER MUNCHEN CITY CENTER   หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่แปด เมืองมิวนิค - กรุงเทพ ฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ 
14.25 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

 

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
07.15 น. 
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top