ทัวร์ยุโรป BEST OF SWISS 7 DAYS
รหัสทัวร์
     VTG2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป BEST OF SWISS 7 DAYS
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     57,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ซูริค-เวเว่ย์-ล่องเรือทะเลสาบ-มองเทรอซ์-ชมทัศนียภาพบน โรเชอร์ เด เนย์-ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9-โลซานน์-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส
กำหนดการ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

bookmark


วันแรก กรุงเทพฯ 
21.30 น.
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D7-12  เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง
ซูริค - โลซานน์
00.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 
07.50 น.
เดินทางถึงสนามบินซูริค นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดี เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ณ เมืองโลซานน์แห่งนี้เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล พร้อมด้วยพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ได้เสด็จมาประทับและทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาว์วัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่าของโลซานน์ นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ โรงเรียน  Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมของพระองค์ท่าน ซึ่งหลังจากสมเด็จพระบรมราชชนกทิวงคตในปี พ.ศ. 2472 ขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุไม่ถึงสองพรรษา ได้ทรงประทับอยู่เมืองไทย กระทั่งมีพระชนมายุ 5 พรรษา จึงทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ กระทั่งปี พ.ศ. 2476 จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ ก่อนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้  
จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับอาคาร Palais de Rumine ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาคารมหาวิทยาลัยโลซานน์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสำเร็จการศึกษาที่นี่ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองโลซานน์  
จากนั้นนำท่าน ชมสถานที่ที่ทรงประทับเมื่อสมัยที่ยังทรงพระเยาว์ บนถนนทิสโซต์ Tissot ซึ่งเป็นอพาร์ทเม้นท์หมายเลข 16 ที่ครอบครัวมหิดลเสด็จฯ ไปประทับเมื่อแรกไปถึง โดยทรงใช้เป็นที่ประทับในช่วงปี 2476-2478 โดยเป็นแฟล็ตห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงนิพนธ์ถึงแฟล็ตนี้ไว้ว่า “เป็นตึกขนาดใหญ่ มีแฟล็ตหลายชุด แม่เช่าที่ชั้นล่าง เพราะเกรงว่าลูกๆอาจรบกวนคนที่พักอยู่ข้างใต้ด้วยการวิ่งหรือกระโดด ใต้แฟล็ตของเรายังมีโรงรถอีก” ในอดีตด้านหลังเป็นสวนซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์โปรดที่จะมาเล่นและทรงหัดจักรยานที่นี่ด้วย ถัดไปเป็นถนนคือถนนอาวองต์ โพสต์ Avant Poste ที่ถนนแห่งนี้ คือแฟลตเลขที่ 19 ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จประทับตั้งแต่ปี 2493 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนีมีพระประสงค์ให้ทั้ง 2 พระองค์มีความเป็นส่วนตัว จึงทรงย้ายมาประทับที่นี่ สมเด็จย่าทรงเลือกที่นี่เพราะอยู่ใกล้สวนสาธารณะ และทรงเลือกอยู่ชั้นบนสุดเพื่อป้องกันการรบกวนและไม่ต้องการให้ใครอยู่บน  
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ “ศาลาไทย” แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี 2549 สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ 75 ปี กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เลือกเมืองโลซานเป็นสถานที่ตั้งศาลาไทย เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – สวิส ด้วยเป็นสถานที่ๆพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ประทับ พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงปี 2476-2494 เป็นเวลาถึง 18 ปี ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Novotel Bussigny Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม
โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทรอซ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส  ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต
นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ และทัศนียภาพอันงดงาม ก่อนนำท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่เมืองมองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านถ่ายรูปภายนอกกับ ปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ Savoy โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียง เย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย
นำท่าน ชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของเฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง we are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 
ที่พัก โรงแรม  Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ มองเทรอซ์-นั่งรถไฟขึ้นเขา Rochers de Naye
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟขึ้นเขา Rochers de Naye ยอดเขามีความสูง 2,042 เมตร อยู่ในเทือกเขาสวิสแอลป์ ให้ท่านได้ชมวิวของเมืองมองเทรอซ์ วิวของปราสาทชิลยองและทะเลสาบเจนีวาอยู่เบื้องล่างผ่านหน้าต่างของรถไฟที่ค่อยๆวิ่งไต่เขาจนกระทั่งถึงยอดเขาอิสระให้ท่านชื่นชมและถ่ายรูปกับความงดงามของเทือกเขาแอลป์ตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมองเทรอซ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินเล่นชม เมืองมองเทรอซ์ เมืองพักตากอากาศและศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมอันเลื่องชื่อและได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป รายล้อมด้วยภูเขาแอลป์และทะเลสาบเลอมังหรือเจนีวา มีชื่อเสียงด้านสปา อากาศไม่หนาวจัด มีต้นปาล์มและคาเมเลียขึ้นเป็นทิวแถวอยู่ริมถนนเลียบทะเลสาบ นอกจากนี้มองเทรอซ์ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่มีความรักในเสียงเพลง เพราะในทุกๆฤดูร้อนของทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมดนตรีที่มีความยิ่งใหญ่ระดับโลก Monteux Jazz Festival จนได้รับการเรียกขานว่าเป็นนครหลวงแห่งแจ็ซ ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนตามเขตเมืองเก่าซึ่งมีความงดงามไม่แพ้ส่วนอื่นๆของเมือง และอย่าพลาดไปชมวิวของทะเลสาบเจนีวาตอนพระอาทิตย์ตกดินซึ่งงดงามมากๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม  Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า มองเทรอซ์-แองเกิ้ลเบิร์ก-ขึ้นยอดเขาทิตลิส-ชาฟเฮาเซ่น-ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปพร้อมกับสูดอากาศบริสุทธิ์ของสวิสอย่างเต็มที่ ก่อนออกเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารไทย
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Zurich Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่หก ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
13.30 น.
ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

 

วันที่เจ็ด
กรุงเทพฯ
05.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

 


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top