รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561
Update ครั้งล่าสุด
     17 ธ.ค. 60 

bookmark

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เคาน์เตอร์ G14-19
23.55 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS 026

วันที่ 2
เวียนนา – ฮอลสตัท -  ซาลสเบิร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ต – ชมเมืองเก่า -  เซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย) 
05.25 น.
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ช  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท (Hallstatt) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปี ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  จากนั้นนำท่าน เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเที่ยวชมเมือง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) จากนั้นนำท่านชมเมืองซาลล์เบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลง เมืองซึ่งเป็นสถานที่ของเด็กอัจฉริยะโมสาร์ตที่เพิ่งจะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมาและเมืองนี้ยังโด่งดังจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์”  หรือ The Sound of  Music นำท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็น สวนในพระราชวังเดิม บนถนนฝั่งขวาจะเป็นบ้านอีกหลังของคีตกวีชื่อดังก้องโลก (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้นำรถบัส นำนักท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมืองเก่า) เดินข้าม แม่น้ำซาลสอัคช์ เพื่อเดินเล่นชมเมืองเก่าของซาลสเบิร์ก สู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับ อนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางเมือง เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ย่านช้อปปิ้งที่มีบ้านเกิดของโมสาร์ต ที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยและ  ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเซนต์วูฟกัง เมืองรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่มีชื่อเสียงและที่พักราคาสูงที่สุดในประเทศออสเตรียและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรียโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณชายเขาชาร์ฟแบร์ก (Schafberg mountain) ริมทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgangsee) หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก SCALARIA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่ 3 เซนต์วูฟกัง –เบิร์ชเชสกาเด้น (เยอรมัน) - ล่องเรือ KONIGSEE - มิวนิค     
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางจากเซนต์วูฟกังสู่ เมืองเบิร์ชเชสกาเด้น(เยอรมัน) (ระยะทางจากเซนต์วูฟกัง (ออสเตรีย) -  เบิร์ชเชสกาเด้น (เยอรมัน) 86 กิโลเมตร)
นำท่านสู่ ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่าน ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
(หมายเหตุ : รายการล่องเรืออาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออำนวยหรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการล่องเรือ) 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านออกเดินทางจากเมืองเบิร์ชเชสกาเด้นสู่ เมืองมิวนิค (ระยะทางจาก เบิร์ชเชสกาเด้น-มิวนิค 153 กิโลเมตร) “เมืองมิวนิค” ตั้งอยู่บนแม่น้ำอีซาร์ ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์บาวาเรียน เมืองมิวนิค (ในภาษาเยอรมันออกเสียงว่า ‘มึนเชน’ Munchen) เป็นเมืองที่ผสมผสานความเป็นท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจกับความมีเสน่ห์น่าค้นหาแบบนานาชาติไว้ด้วยกัน มิวนิคได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1158 โดยดยุคเฮนรีเดอะไลอ้อน (Duke Henry the Lion) ภายในเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษเมืองได้กลายเป็นของราชวงศ์วิทเทลส์บาคซึ่งเป็นผู้ปกครองอาณาจักรบาวาเรียจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก MERCURE HOTEL MUNCHEN FREISING หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่ 4 ปราสาทนอยชวานสไตน์– เมืองมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โบสถ์หัวหอม – ศาลาว่ากลางเก่า- ช้อปปิ้ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางจากมิวนิคสู่ เขตเมืองฟุสเซ่น (ระยะทางจากมิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ 160 ก.ม.)
นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัท เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่งได้รับขนานนามว่า “นอยชวานสไตน์” หลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
( หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่าง ทั้งนี้หากปราสาทปิดทางบริษัทจะปรับเปลี่ยนเป็นการเข้าปราสาทอื่นแทน อาทิเช่น ปราสาทโฮเฮนชวานเกา)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ นครมิวนิค  นำท่านสู่ บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIENPLATZ หรือ MARY’S SQUARE) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองมิวนิค เป็นจัตุรัสกลางเมืองมิวนิคเดิมมีชื่อว่าชรันเน่น(SCHRANEN) ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อตามเสารูปปั้นพระแม่มารีทองคำ (MARIENSAULE) ที่สร้างขึ้นกลางจัตุรัสในปี ค.ศ.1632 เพื่อขอบคุณต่อพระแม่มารีที่เมืองรอดพ้นจากการรุกรานของสวีเดน นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และ วิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่  อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์เยอรมัน ท่านละ 1 แก้ว 
ที่พัก
MERCURE HOTEL MUNCHEN FREISING หรือระดับเทียบเท่า 


วันที่ 5 มิวนิค – เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) – ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก   
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินออกเดินทางจากมิวนิคสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก) (ระยะทางจากมิวนิค –เชสกี้ครุมลอฟ260 ก.ม.) เชสกี้ครุมลอฟ เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเชค มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทคลุมลอฟ ซึ่งเขตเมืองเก่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย
นำท่านชม เมืองโบราณ ที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา อิสระทุกท่านชมเมืองตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางจากเมืองเชสกี้ครุมลอฟสู่ กรุงปราก (ระยะทางจากเชสกี้ครุมลอฟ-กรุงปราก 170ก.ม.) กรุงปราก เมืองหลวงของ นครหลวงแห่งสาธารณรัฐเชค ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนต่างๆ จนได้รับฉายาว่า นครแห่งปราสาทร้อยยอด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก โรงแรม VIENNA HOUSE  DIPLOMAT HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่าวันที่ 6 ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส – เมืองเก่า – เวียนนา (ออสเตรีย)  
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมด้านในของกลุ่ม ปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยาน ที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆมากมาย ก่อนผ่านชมเขต ของตัวปราสาท ที่มี มหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาส
อย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม  
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบริเวณ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง  จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางจากกรุงปรากสู่ กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) (ระยะทางจากปราก –เวียนนา 330 ก.ม.)
กรุงเวียนนาจักรพรรดินครอันแสนโรแมนติคในอดีตเป็นนครสำหรับชนชั้นขุนนางและบรรดาเจ้านายชั้นสูงเท่านั้นในยุคปัจจุบันเป็นนครที่มีความทันสมัยภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคที่ทรงคุณค่า  นำท่านผ่านชม “กรุงเวียนนา” เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียเวียนนาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรียเป็นศูนย์กลางทั้ง เศรษฐกิจและการปกครอง มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทเด่นที่สุดในประเทศ เวียนนาเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลกชื่อเสียงนี้เป็นผลมาจากนักประพันธ์บทเพลงวอลท์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่  เช่น โวล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟ่น เริ่มต้นจากเข้าสู่ “ถนนวงแหวน ” Ring Strasse ผ่านชม โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก , อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง หมู่บ้านพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการทำไวน์สด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ   ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พร้อมชิมไวน์พื้นเมือง ณ หมู่บ้านบ้านกรีนซิ่ง
ที่พัก โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT WIEN MESSE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7 กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  -พระราชวังเชิร์นบรุนน์ -วิหารเซนต์ สตีเฟ่น-ถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่  
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “ พระนางมาเรียเทเรซ่า ” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระไทว่า จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส  ด้านหลังของพระราชวังในอดีตเคยใช้เป็นที่ล่าสัตว์ปัจจุบันได้ตกแต่งเป็นสวน และ น้ำพุอย่างสวยงาม อันเป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก ณ พระราชวังแห่งนี้ และ โมสาร์ทยังเคยมา บรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
จากนั้นนำคณะเดิน ทางเข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย  เชิญท่านเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครื่องแก้วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรป พร้อมชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์นี้คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1433   วิวจากยอดหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นเวียนนาได้รอบด้าน
(อิสระอาหารเย็น ณ แหล่งช้อปปิ้ง)
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน
23.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ OS025

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
15.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       

     
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊

offline Close

Image
Top