ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
     PM2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE SOUTH ITALY AMALFI COAST 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     99,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – เมืองปอร์โตฟิโน – เมืองซานตา มาร์เกริตา - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี – นครฟลอเร้นซ์ – จตุรัสซินญอเรีย - เมืองฟลอเร้นซ์ – นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี – นั่งเรือสู่เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี) - เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – เมืองซอเรนโต้ – อะมัลฟี่โคสท์ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ – พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี – นาโปลี - เมืองนาโปลี – กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

 

กำหนดการ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560
วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 พ.ย. 60 

bookmark


วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
20.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

วันที่สอง เมืองมิลาน – เมืองเจนัว – เมืองปอร์โตฟิโน – เมืองซานตา มาร์เกริตา
23.00 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 940
07.10 น.
ะเดินทางถึง เมืองมิลาน  (Milan) ประเทศอิตาลี นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) (ระยะทางประมาณ 148 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี เมืองบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้บุกเบิกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรียบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี้ประดับประดาไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ตกแต่งด้วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดูมีมนต์ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี้เป็นดั่งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) (ระยะทางประมาณ 35 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สำหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ตั้งเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด
นำคณะเดินทางสู่ เมืองซานตา มาร์เกริตา (SANTA MARGHERITA) (ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL    หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี – นครฟลอเร้นซ์ – จตุรัสซินญอเรีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) (ระยะทางประมาณ 59 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA, MANAROL, RIOMAGGIORE, CORNIGLIA, MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO) 
นำท่านชม หมู่บ้าน RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน (ส่วนอีก 2 หมู่บ้าน CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพอากาศ และสภาพร่างกายของคนในคณะทัวร์)
** หมายเหตุ : การเดินเที่ยวชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร จะครบทั้ง 5 หมู่บ้านหรือไม่นั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น เวลา สภาพอากาศ จราจร การปิดหรือเปิดเส้นทางของแต่ละหมู่บ้าน หรือสภาพร่างกายของคณะทัวร์เป็นสาคัญ แต่เราจะนาท่านเที่ยวหมู่บ้านที่สวยอยู่แล้วเช่น RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MANAROL **
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของ นครฟลอเร้นซ์ (Florence) (ระยะทางประมาณ 178 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.20 ชม.) เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเรหรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในแกลลอเรีย อะเคเดมีผ่านชมพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่เวคคิโอ สะพานแห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จากนั้นรถโค้ชนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ณ จตุรัสไมเคิลแองเจโล
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 
เมืองฟลอเร้นซ์ – นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี – นั่งเรือสู่เกาะคาปรี(พักบนเกาะคาปรี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองฟลอเร้นซ์ และเดินทางสู่เมืองนาโปลีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองนาโปลีเพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆ ที่มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นสถานที่ตากอากาศของบุคคลสำคัญๆ มาช้านาน ซึ่งรายได้หลักของเกาะนี้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นำท่านเที่ยวชมชุมชนคาปรีอันเก่าแก่ตั้งรกรากมาแต่บรรพบุรุษ จนกลายเป็นศูนย์กลางของเกาะ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการท่องเที่ยวและตากอากาศ ร้านรวงเปิดให้บริการนักช้อปปิ้งได้เลือกสรร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก PRINZHOTEL ROTHENBURG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ – เมืองซอเรนโต้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กไปชม ถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก ถ้ำน้ำลอดที่มีการกระทบของแสงกับน้ำทะเลสีคราม ทำให้ภายในบริเวณถ้ำประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว (ทั้งนี้การเข้าชมภายในถ้ำขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวัน) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
ได้เวลานำคณะ ลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่ เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง ทิวทัศน์สวยงามเหล่านี้ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก CONTINENTAL SORRENTO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก  
เมืองซอเรนโต้ – อะมัลฟี่โคสท์ – เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ – พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี – นาโปลี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  เมืองอะมัลฟี (AMALFI) (ระยะทางประมาณ 32 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเส้นทางริมทะเลสวยนี้ได้รับการกล่าวขานและยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อะมัลฟี่โคสท์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี ค.ศ.1997 โดยชายฝั่งนี้โด่งดังจากฉากในนวนิยายที่นักเขียนอเมริกา จอห์น สไตน์แบ็ค เส้นทางจะลดเลี้ยว ไปตามหน้าผาสูงบ้าง ต่ำบ้าง ผ่านไร่มะนาว ไร่มะกอก และไร่ส้ม จนเข้าสู่เมืองอะมัลฟี่ อิสระให้เดินเล่นเพื่อชมบ้านเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEII) (ระยะทางประมาณ 38 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  นำท่านเข้าชมเขตเมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี (POMPEI) เมืองที่ถูกทับถมจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ชมสภาพของเมืองที่ขุดค้นขึ้นมา
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด
เมืองนาโปลี – กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) (ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านชมน้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลาส ซัลวี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
นำท่านเข้าสู่ จตุรัสบันไดสเปน แหล่งพบปะของหนุ่มสาวชาวอิตาเลียนยามว่าง จนกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเรียงรายไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง
พักที่ H10 ROMA CITTA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

วันที่แปด  กรุงโรม - กรุงเทพ ฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
13.50 น. ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
07.15 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top