เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 14 ปี 4 เดือน 14 วัน

ทัวร์เกาหลี

Dancing like a 'K-pop' star

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE210002 Dancing like a 'K-pop' star
Dancing like a 'K-pop' star
 • เรียนเต้น K-pop, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป,
1 วัน / เริ่ม 1,179 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE210002
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
2 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
7 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
9 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
28 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
4 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
6 ส.ค. 64 - 6 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
7 ส.ค. 64 - 7 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
11 ส.ค. 64 - 11 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
13 ส.ค. 64 - 13 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
14 ส.ค. 64 - 14 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
18 ส.ค. 64 - 18 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
20 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
21 ส.ค. 64 - 21 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
25 ส.ค. 64 - 25 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
27 ส.ค. 64 - 27 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
28 ส.ค. 64 - 28 ส.ค. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15
29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64 1,179 1,179 แสดง - 15

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – การยกเลิก
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    Dancing like a 'K-pop' star
    Dancing like a 'K-pop' star
    ราคาเริ่มต้น 1,179
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน