เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน 15 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์ล่องเรือ สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง

WRTE192388 ทัวร์ล่องเรือ สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
ทัวร์ล่องเรือ สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
 • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการ เปิดตัวครั้งแรก Costa Firenze ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 3 ดาว
4 วัน 3 คืน / เริ่ม 17,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE192388
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 17,999 26,999 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  05.00

  สนามบินดอนเมืองพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

  07.00

   ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 359

  10.25

   เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

   

  05.00

  สนามบินดอนเมืองพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

  07.40

   ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 100

  11.20

   เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ มารินาเบย์ (Marina bay Cruise Center) เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ Costa Firenze

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักของท่าน

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวันอิสระให้ท่านได้เลือกใช้บริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมเล่นเกมบนเรือสำราญ Costa  Firenze ตามอัธยาศัย

  เย็น

  รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัวของท่าน

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  07.00

  เรือสำราญ Costa Firenze จอดทอดสมอเกาะสมุยอิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการค่ะ
    การเดินทางบนเกาะสมุย บนเกาะสมุยการเดินทางค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย มีถนนยาวรอบเกาะประมาณ 50 กิโลเมตร ชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี และยังมีรถสองแถววิ่งรอบเกาะไว้ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 6.00 - 21.00 น. ราคาเริ่มตั้งแต่ 30 บาท ไปจนถึง 60 บาท ตามแต่ระยะทาง

  กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ท่านสามารถเลือกเที่ยวชมเกาะสมุยต่อได้ หรือท่านใดที่เหนื่อยล้ากับการเที่ยวช่วงเช้าก็สามารถพักผ่อนบนเรือสำราญได้ หรือ เลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดไว้เพื่อท่าน นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้อง Spa & Fitness Center

  *ท่านจะต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออกจากท่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง

  18.00

   

  เรือสำราญ Costa Firenze ออกจากท่าเรือเกาะสมุย

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

  หลังอาหารค่ำ ชมการแสดงที่ Teatro Rosso ก่อนกลับไปพักผ่อน ณ ห้องพักส่วนตัว

    ***ในวันนี้ท่านจะได้รับป้ายติดกระเป๋าแถบสีต่างๆ ทุกท่านต้องแยกของใช้ที่จำเป็นรวมถึงของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก ส่วนของใช้ที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วนำมาวางหน้าห้องของท่านก่อนเวลาเที่ยงคืน จากนั้นทางเจ้าหน้าที่เรือที่เป็นผู้ดูแลจะมาเก็บกระเป๋าเดินทางของท่านไปและท่านจะได้รับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ไปบนเรือ ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจเช็คก่อนทำการชำระเงินในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเรือจะหักค่าใช้จ่ายของท่านตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านผูกไว้โดยอัตโนมัติ***

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ

  08.00

   เรือสำราญ Costa Firenze เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร จากนั้นรับกระเป๋าและสัมภาระการเดินทางตามแถบสีที่ท่านได้ติดไว้ สำหรับท่านที่ได้ใช้รถรับส่งไปยังกรุงเทพฯ เดินทางกลับพร้อมคณะ

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ทัวร์ล่องเรือ สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
     ทัวร์ล่องเรือ สิงคโปร์ – ล่องน่านน้ำ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
     ราคาเริ่มต้น 17,999
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน