เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 28 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ WINTER OSAKA หนาวจัง! 5วัน 3คืน

WRTE191514 ทัวร์ WINTER OSAKA หนาวจัง! 5วัน 3คืน
ทัวร์ WINTER OSAKA หนาวจัง! 5วัน 3คืน
 • โอซาก้า , นารา , วัดโทไดจิ , สวนกวาง , โอซาก้า , ปราสาทโอซาก้า , โกเบ , ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ , โอซาก้า , ชินเซไก , อาราชิยาม่า , ป่าไผ่ , ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว , นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saga สู่ สถานี Kameoka , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ , โอซาก้า ,ร้าน JTC Duty free , ชินไซบาชิ , ชินเซไก , อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 • โอซาก้า , นารา , วัดโทไดจิ , สวนกวาง , โอซาก้า , ปราสาทโอซาก้า , โกเบ , ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ , โอซาก้า , ชินเซไก , อาราชิยาม่า , ป่าไผ่ , ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว , นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saga สู่ สถานี Kameoka , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ , โอซาก้า ,ร้าน JTC Duty free , ชินไซบาชิ , ชินเซไก , อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู เกียวโต , BBQ YAKINIKU บุฟเฟ่ต์
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191514
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 26,888 35,388 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 29,888 38,388 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 29,888 38,388 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 33,888 42,388 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 33,888 42,388 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 33,888 42,388 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 32,888 41,388 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 32,888 41,388 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 32,888 41,388 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 22,888 31,388 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 25,888 34,388 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 24,888 33,388 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 32,388 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์ WINTER OSAKA หนาวจัง! 5วัน 3คืน
  ทัวร์ WINTER OSAKA หนาวจัง! 5วัน 3คืน
  ราคาเริ่มต้น 22,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน