เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 22 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน

WRTE191223 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน
 • วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ - โอไดบะ - โตเกียว ไดเวอร์ ซิตี้ - ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนโอชิโนะฮักไค – โตเกียว - ชินจูกุ - สวนจิโดริงะฟูจิ
 • ถนนฮาราจุกุ และเมจิ จินกุ ถนนชิบูย่า
 • บุฟเฟต์ขาปู
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191223
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,990 19,890 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,990 19,890 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,990 20,890 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,990 19,890 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 15,990 20,890 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,990 20,890 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,990 19,890 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 18,990 23,890 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 19,990 24,890 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขกรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – เงื่อนไขการยกเลิกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

  ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

   แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

   ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน
   ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เที่ยวฟิน ช็อปเพลิน
   ราคาเริ่มต้น 14,990
   ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน