เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 4 เดือน 0 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์

WRTE190710 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์
 • อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ,ป้อมโกเรียวคาคุ,โกดังอิฐแดงริมน้ำ ,นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ภูเขาฮาโกดาเตะ,ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ,ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ,ภูเขาไฟโชวะ ,สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ ,มิตซุยเอ้าท์เลท,หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ,เมืองฟุราโน่ ,หมู่บ้านเทพนิยาย ,อิออน มอลล์,เมืองโอตารุ ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ,โรงเป่าแก้วคิตาอิ,ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ,
 • ร้านสินค้ามือสอง
 • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
 • 3 ดาว
6 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190710
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 25,888 34,788 แสดง - 0
  Sold Out
  26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 29,888 38,788 แสดง - 0
  Sold Out
  27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 29,888 38,788 แสดง - 0
  Sold Out
  28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 29,888 38,788 แสดง - 0
  Sold Out
  29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 29,888 38,788 แสดง - 0
  Sold Out
  30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 32,888 41,788 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 33,888 42,788 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 33,888 42,788 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 35,888 44,788 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,888 48,788 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 39,888 48,788 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 42,888 51,788 แสดง - 0
  Sold Out
  29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 39,888 48,788 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 42,888 51,788 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 39,888 48,788 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 35,888 44,788 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ม.ค. 63 - 27 ธ.ค. 62 30,888 39,788 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE ซุปตาร์
  ราคาเริ่มต้น 25,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน