เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 10 เดือน 13 วัน

ตัวกรอง

ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พบทัวร์ เซจู 32 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด WRTE192108

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู เดือนมกราคม

  • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน, พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค, สวนส้มไร้เมล็ด, ภูเขาซองอัค, วัดซันบังโพมุนซา, ร้านน้ำมันสนเข็มแดง, ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ, ชายหาดกวางชิกิ, ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง, พิพิธภัณฑ์แฮนยอ, ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร, ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ลอตเต้ดิวตี้ฟรี, ดาวทาวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
1 ม.ค. - 3 ก.พ. 63 (31 ช่วงวันเดินทาง)
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
 Jeju Air
เริ่มต้น
13,100
ลดพิเศษ
3,500
บาท
ทัวร์โค๊ด WRTE192109

ทัวร์เกาหลี เชจู อิน เชอรรี่บอสซั่ม

  • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
  • ไฮไลท์ ฮัลโหล คิตตี้ เจจู, พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค, น้ำตกซอนจียอน, ภูเขำซองอัค, วัดซันบังโพมุนซำ, ร้านน้ำมันสนเข็มแด, ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ, หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ , ชำยหำดกวำงชิกิ, ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพำนข้ำมทะเลยงยอน, ร้ำนค้ำสมุนไพร, ร้ำนละลำยเงินวอน, ศูนย์ เครื่องสำอาง, ศูนย์โสม, ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี, ดำวทำวน์เมืองเชจู
เดินทางช่วง
28 มี.ค. - 31 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
 Jeju Air
เริ่มต้น
13,400 16,900