ทัวร์เวียดนาม WISDOM OF NINHBINH 3D2N
รหัสทัวร์
     ZE4_FD/WRT
ทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม WISDOM OF NINHBINH 3D2N
สายการบิน
     AirAsia (FD)
ประเทศ
     เวียดนาม
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     10,888 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND
ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติที่ลงตัว วัดบายดิงห์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม!!
คาราวะศพท่านโฮจิมินห์ เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริง
นั่งรถกอล์ฟชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย 
กำหนดการ
วันที่ 22 - 24 กันยายน 2560
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2560
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2560
วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2560
วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2560
วันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ย. 60 

bookmark


วันแรก กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น   กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
04.00 น.
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642
08.45น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย 
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
นำท่านชม วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆ ติดริมทะเลสาบ 
กลางวัน 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเที่ยวชม วิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวงจุ้ยเช่นเดียวกับจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมง)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HYEN NHI HOTEL / ROYAL HOTEL / GOLD HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่สอง เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือกระจาด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่งธาราที่ไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพที่ปรากฏในระ หว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือกระจาด ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป ความประทับใจที่ได้จากการมาเที่ยวชมจ่างอานคือ  จ่างอานเป็นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของเวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของที่นี้ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านแวะซื้อของฝากที่ ตลาดพื้นเมือง ที่นี้ท่านจะได้พบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย 
จากนั้นนำท่านสักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนานและมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก รวมทั้ง เป็นวัดที่ใหญ่สุดในอาเซียนด้วย มีความสวยแปลกตา สร้างถูกหลักฮวงจุ้ยแท้ๆ คือ ด้านหน้าเป็นน้ำ และด้านหลังเป็นเขา มีเทือกเขาตั้งอยู่มากมาย มีทุ่งนา ท้องน้ำ ที่มีแต่สีเขียวสดใส บริเวณด้านข้างๆวัด มีระเบียงทางเดิน ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 2,000องค์ นอกจากนี้ มีหอระฆัง อาคารเจ้าแม่กวนอิม วิหารเจ้าแม่กวนอิมพันกร เป็นวัดที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามหลายช่วงอายุคน
นำท่านกลับสู่ เมืองฮานอย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร (ใช้เวลาราวๆ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ROSALIZA HOTEL/ DELIGHT HOTEL / MOONVIEW1 – 2/ EDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

วันที่สาม จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว 
จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน 
จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตำนานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กำเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบ ในสมัยสงครามเวียดนาม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นสถานที่ซึ่งชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสเรื่องราวตลอดชีวิตที่ผ่านมาของรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ จนมาสิ้นสุดที่ชัยชนะในการรวบรวมเวียดนามให้เป็นหนึ่ง ผ่านภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศส ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของลุงโฮ โดยเฉพาะแนวคิดในการใช้ชีวิตของท่าน ที่นำไปปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
จากนั้นนำท่าน นั่งรถกอล์ฟชมเมือง เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ และประสบการณ์ในการมาเวียดนามครั้งนี้
หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong 
เย็น
บริการอาหารเย็นด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.50 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645
22.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top