ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7 วัน
รหัสทัวร์
     WO6_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย สโลวีเนีย โครเอเชีย 7 วัน
สายการบิน
     Emirates Airlines (EK)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     45,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – กราซ – ลุบเบลียนา – พลิตวิตเซ่ - อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ – ซาเกรบ – มหาวิหารแห่งซาเกรบ
กำหนดการ
วันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560
วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2560
วันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     22 ก.ย. 60 

bookmarkวันแรก กรุงเทพฯ
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T  สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค-ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ 
02.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.35 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.55 น. เดินทางสู่เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 127 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าชมความงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์กซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรีย เทเรซ่า จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยว่าจะสร้างพระราชวัง แห่งนี้ให้มีความงดงามไม่แพ้ พระราชวังแวร์ซายส์ ในกรุงปารีส สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กว่า 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอรี่, ห้องบิลเลียด, ไชนีสรูม ฯลฯ ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จัดแต่งไว้อย่างร่มรื่นและงดงาม
นำท่านชม สวนสาธารณะ สตัดปาร์ค (Stadpark) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเต้าส์จูเนียร์ เจ้าของบทเพลง อมตะ “By The Beautiful Blue Danube” เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อยืนยันการมาถึงเวียนนา
นำท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิดหรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค็กที่มีชื่อเสียง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  Arion Cityhotel Vienna หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เวียนนา-พระราชวังฮอฟเบิร์ก-อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า-THE DESIGNER OUTLET PARNDORF-กราซ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน แวะถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษ ที่ 20,
นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE DESIGNER OUTLET PARNDORF ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ช็อคโกแลตสวิส ฯลฯ 
กลางวัน
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน**
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมืองมรดกโลกของออสเตรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของออสเตรีย เมืองการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยกว่า 6 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดก่อตั้งในปี ค.ศ. 1585 ชื่อเมือง "กราซ" หมายถึง "ปราสาทน้อย" ในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ จึงต้อง ทำสงครามกับกองทัพเติร์ก ตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco และในปี ค.ศ. 2003 ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยุโรป นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองเกิดของพระเอกฮอลลีวู้ดชื่อดังอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Ramada Graz หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ราซ-เขตเมืองเก่า-หอนาฬิกาประจำเมือง-ลุบเบลียนา-จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน-สะพานมังกร
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เขตเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนานหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยู่เชิงเขาชลอสแบร์ก พร้อมชมหอนาฬิกาประจำเมือง (Schlossberg clock tower) ที่มีชื่อเสียแห่งเมือง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัยทั้ง โกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอกจนถึงยุคย้อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว)
จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมย่านการค้าที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกกว่าที่เวียนนาหรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอันสวยงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลียนา (Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลวีเนียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน สโลวีเนีย แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
นำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองเพรเซเรน (PRESEREN SQUARE) จัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบริเวณบันไดสเปนใจกลางกรุงโรม จัตุรัสเป็นรูปหล่อของฟรานซ์ เพรเซเรน กวีที่มีชื่อเสียงของสโลวีเนีย ชมสะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) เป็นเรื่องความผูกพันของชาวสโลวีเนียที่เชื่อกันว่าเจสันได้ขโมยขนแกะทองคำมา และได้เดินทางผ่านมายังลูบลีอานาและได้ปะทะกับมังกรแห่งลูบลีอานา ดังนั้นมังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกชิ้นที่ประดับอยู่บนตราประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Central Hotel Ljubljana หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พลิตวิตเซ่-อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่-ซาเกรบ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองพลิตวิตเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโครแอต ซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งในเผ่าสลาฟ ผ่านชมทัศนียภาพและธรรมชาติอันงดงามของขุนเขาตอนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศในการสู้รบระหว่างสองชนชาติ ชาวโครแอตและชาวเซิร์บ เมืองพลิทวิตเซ่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่ไปเยือนโครเอเชียค่อนข้างมากเป็นเมืองที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถกล่าวได้ว่าท่านใด  ที่เดินทางไปโครเอเชียแล้วไม่ได้เดินทางไปที่เมืองพลิทวิตเซ่ จะถือว่าไปไม่ถึงโครเอเชีย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิตเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ และรับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางทะเลสาบ 16 แห่ง และป่าไม้นานาพันธุ์ จนองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 นำท่านเดินชมธรรมชาติไปตามทางเดินเท้า ที่จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบ และน้ำตก ตื่นตา ตื่นใจกับความบริสุทธิ์ สดชื่นใจ
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของท้องน้ำสีครามในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนสุดแสนประทับใจกับความงดงาม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาว่า (Sava) และไหล่เขาเม็ดเว็ดนิก้า (Medvednica) ระหว่างผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Panorama Zagreb หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก ซาเกรบ -มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น -มหาวิหารแห่งซาเกรบ-ประตูหิน-ตลาดกลางเมือง-สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองเก่าของกรุงซาเกรบ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Lower & Upper Town ได้อย่างลงตัว ผ่านชมโรงละครแห่งชาติ ที่สร้างขึ้นในสไตล์นีโอบาร็อค
จากนั้นผ่านชมอาคารรัฐสภา (Sabor) ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตที่แยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต (Zagreb) ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น สถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค ที่งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์ เซนต์ปอลล์
นำท่าน ชมกำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ของภาพพระแม่มารี ที่ไม่ผูกทำลายเมืองไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค (Church of St.Mark) ที่โดดเด่นด้วยหลังคาที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีสัน ลวดลายตราหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชีย แวะถ่ายภาพคู่กับ มหาวิหารแห่งซาเกรบ (Zagreb Cathedral) มหาวิหารสังกัดโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซาเกรบสร้างขึ้นในแบบสไตล์นีโอโกธิค ในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางของคริสต์จักรในประเทศโครเอเชียอีกด้วย
นำท่านเดิน ชมเมืองตอนบนผ่านประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหมในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารี ยังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ในปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดังที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณในภาษาท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยๆแบบต่างๆ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 130 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
23.05 น.
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top