ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ เปิดวาร์ป
รหัสทัวร์
     TTN12_VZ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ เปิดวาร์ป
สายการบิน
     Thai Vietjet Airlines (VZ)
ประเทศ
     ไต้หวัน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวเหนือ-จรดใต้ ไทเป ไทจงและเกาสง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองเกาสง วัดฝอกวงซัน เจดีย์เสือมังกร
เยือนป่าสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ณ วัดเหวินอู่และวัดจงไถซานซื่อ
สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชมเศียรพระราชินี ณ อุทยานเย่หลิว
ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดังของเมือง ซีเหมินติง ฟงเจี่ย และลิ่วเหอ
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน
กำหนดการ
วันที่ 23 - 28 กันยายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     20 ก.ย. 60 

bookmarkวันแรก
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
13.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู .... เคาท์เตอร์  สายการบินประจำชาติ ไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ) 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน  ประเทศไต้หวันโดย เที่ยวบินที่ VZ3563 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
20.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฮวาเหลียน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ที่พัก ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี – ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE - เมืองเกาสง - ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่าน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ อุทยานแห่งชาติอาลีซันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอกและต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน  ระหว่างทางนำท่านแวะชิม ชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาลีซัน  ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้  วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
นำท่านเดินทางลงจากอุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาดได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมืองหลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง ที่ลดหลั่นกันไป
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองทางตอนใต้ของไต้หวันและถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รู้จักกันดีในเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของไต้หวันและยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกต่างหาก เมืองเกาสงได้อยู่ในลิส 5 เมืองที่ดีที่สุดสำหรับการขี่จักรยานในเอเชีย รองจากปักกิ่ง และเกียวโต
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดลิ่วเหอ
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ Liuhe Night Market เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสงที่มีขายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นที่ทำมาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่า ติดทะเล ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดถนนคนเดินที่มีร้านค้าต่างๆตั้งขายทั้ง 2 ข้างของถนน และถูกรีโนเวทเพื่อให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีอาหารไต้หวันขายอยู่ทุกเมนู รวมทั้งเมนูยอดฮิตต่างๆของเมืองเกาสงด้วย
ที่พัก
HOTEL D KAOSIUNG หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์เสือมังกร – แวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD – หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง -  เมืองหนานโถว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะพระอามิตพุทธที่ พุทธสถานฝอกวงซัน  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์!!! พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก
นำท่านชม เจดีย์เสือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โดมแห่งแสง Dome of Light Formosa Boulevard ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง Ten Drum Culture Village ที่นำเอาโรงงานน้ำตาลร้างเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองไต้หวัน ก่อนถูกทิ้งร้างหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาปรับปรุงและเปิดเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลอง โดยกลุ่ม Ten Drum Art Percussion Group ไฮไลท์!!! การแสดงโชว์ศิลปะการตีกลองของไต้หวันที่นำมาผูกกับเรื่องราวของโรงงานน้ำตาลแห่งนี้   สิ่งที่น่าชื่นชมของหมู่บ้านวัฒนธรรมหอกลองแห่งนี้ก็คือการรักษาสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ต่างๆ ของโรงงานไว้และยังปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ ไม่ปล่อยให้ทิ้งร้างโทรมไปตามกาลเวลาและไม่ต้องทุบทิ้งสร้างใหม่ บ้างนำมาปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ บ้างเป็นสถานที่นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือ เป็นโรงละคร ฯลฯ และนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ยังสามารถมาร่วมเวิร์กชอปการทำกลอง และลองฝึกตีกลองในท่วงทำนองพื้นเมืองได้อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี 
ที่พัก
SUN MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –  วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ – ศูนย์เครื่องสำอางค์ –  ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่  เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
จากนั้นเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจำภาคกลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก  เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก
นำท่านสู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเราสามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่ เมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็นท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย นอกจากนี้ยังมี สินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น ในราคานักเรียน นักศึกษา เนื่องจากย่านนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนัก หรือแม้แต่รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดฟงเจี่ย
ที่พัก  FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
ไทจง - ศูนย์เครื่องประดับ - บ้านพักมาดามเจียง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้านขนมพายสับปะรด - DUTY FREE - ซีเหมินติง - เถาหยวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องประดับ สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาคิ ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิ ศูนย์ปะการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยกหินตาแมว หินเป่ยโถว น้ำหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สร้อยคอ เวชสำอาง สินค้าแบรนด์เนม น้ำหอม เครื่องสำอางราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซื่อหลินกวนตี่) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้า สวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่ รูปปั้นประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบถต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า
จากนั้นนำท่านไปยัง บ้านพักของมาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมห้องพักต่างๆ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งานจริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดำรงตำแหน่งอยู่  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มาหมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น เยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากนี้ ยังมีขนมอื่นๆ อีกมากมายอาทิ ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ  
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้าปลอดภาษี Duty Free ของไต้หวัน อาทิเช่น รองเท้า แว่นตา น้ำหอม  เป็นต้น
นำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดซีเหมินติง ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดซีเหมินติง
ที่พัก  KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก
เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านทสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว" ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เย่หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านสู่เมืองไทจง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเข้าพักผ่อน อิริยาบถ ตามจุดพักรถ 
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางจาก โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3562 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top