รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     18 ต.ค. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
09.00 น. 
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 7) เคาร์เตอร์  P เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภาระ และที่นั่งก่อน การเดินทาง 
11.35 น.
เหิรฟ้าสู่ เกาะมาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า เที่ยวบินที่ NX 885 บนเครื่องบริการท่านด้วยอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.25 น. 
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  นำท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ซี่งมาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า  เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีนปกครองโดย  ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของ หลังจากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ เมือง จูไห่
นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ชิมเป่าฮื้อ พร้อมไวน์แดง ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL  ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถว่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม - ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่าน ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล" 
นำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า เพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน 
จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน
จากนั้นนำท่าน แวะชม ร้านบัวหิมะ ที่เลื่องชื่อที่สุดจะเป็นผลิตภัณฑ์ "บัวหิมะ" สามารถรักษาแผลที่โดนน้ำร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย และชม ร้านหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชื่อว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์ พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้สร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทำให้ สวนหยวนหมิงหยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่งสวนที่เป็นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง" จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม 365 ART HOTEL / VIENNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนม-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ เมืองมาเก๊า
จากนั้นนำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์  มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน
นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า มีอายุกว่า 600 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 นอกจากนั้นแล้วยังเป็นสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมือง มีโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน เมื่อปีค.ศ.1844 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมืองรวมถึงวิตามินต่างๆ ในราคาโดนใจ ไม่ว่าจะเป็น วิตามินสกัดจาก  ปลาทะเลน้ำลึก หรือ น้ำนมผึ้ง ที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ หรือ เลือกซื้อหมูแผ่นไปเป็นของฝากก้อสามารถเลือกได้ที่นี่ 
จากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก 
แวะช้อปปิ้งย่าน เซนาโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็นทำเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวมสินค้าคุณภาพและ  ร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ด้วยเรียกว่าช้อปปิ้งที่นี่แห่งเดียวก็คุ้มเกินพอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง 
นำท่านชม  เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจร  ใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม  ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ   (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)  
19.25 น.  นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า  เที่ยวบินที่ NX 882
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top