ทัวร์ยุโรป EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
รหัสทัวร์
     VTG5_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE CHARMING 3 COUNTRIES
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     55,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
เที่ยวยุโรปแบบสบายๆ 3 ประเทศ
เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
เที่ยวเมืองดังแฟร้งค์เฟิร์ต มิวนิค ไฮเดลเบิร์ก ฟุสเซ่น
ขึ้นเขาทิทลิส ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุดและทานอาหารบนยอดเขา
เข้าชม 2 ปราสาทดัง ปราสาทไฮเดลเบิร์กและนอยชวานสไตน์
ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งคริสตัลและย่านเมืองเก่าแห่งมิวนิค
และอร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน
กำหนดการ
วันที่ 10 - 18 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     22 ก.ย. 60 

bookmark


วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น.
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

วันที่สอง กรุงเทพฯ-แฟร้งค์เฟิร์ต-ไฮเดลเบิร์ก-สตุ๊ตการ์ต (เยอรมัน) 
23.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินนครแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง นครแฟร้งค์เฟิร์ต เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป
นำท่านชม จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มีบ้านไม้ทรงเยอรมัน ที่ได้สร้างจำลองมาจากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอันสวยงาม ไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านชมภายนอกของ มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิร์ต ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งย่านจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดจุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิร์ต มีอาคาร 9 อาคาร ซึ่งได้รับมาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง โดยอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี โดยทั้งภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก้เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึ่งที่นี่มหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุดของเยอรมันอีกด้วย
นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่เนินเขา นำท่านเข้า ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการ มาก่อนแต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกนำมาจากหลายที่ด้วยกัน สำหรับส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทแห่งนี้ คือ เสาแกรนิตแบบโรมัน ซึ่งนำมาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติมเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งถึงสงคราม 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้เราพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์ หรือบาร็อค และชมถังไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี  
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบน สะพานเก่าแก่ของเมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งจากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งเด่นตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ทการ์ท Stuttgart เมืองใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐบาเดิน-เวิอร์ทเทมแบร์ก อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง พอร์เช่ ฮิวเล็ต-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ Pullman Stuttgart Fontana หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม สตุ๊ตการ์ต-ทิทิเซ่-ไบรท์เนา (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองสตุทการ์ท อาทิ ชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1746-1807 เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ปราสาทใหม่ New Castle ปราสาทโบราณต่างๆ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน้ำพุ สถานีรถไฟหลักของเมือง  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่ Titisee เมืองแห่งทะเลสาบในป่าสน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแคว้นบาเด้น-วัทเทมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม เขตป่าดำของเยอรมัน หรือนิยมเรียกกันว่า Black Forest เนื่องจากป่านี้เต็มไปด้วยต้นสนซึ่งขึ้นอย่างหนาแน่นจนมองดูเป็นสีดำ ในเขตอุทยานแห่งนี้มีหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เงียบสงบตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมัน ให้ท่านเดินเล่นชมความสวยงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบแห่งนี้ และชมความงามของ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าดำ ที่ยังเป็นต้นกำเนิดและเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน ให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติหรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของเยอรมัน อาทิ นาฬิกากุ๊กกู เครื่องครัวตุ๊กตาคู่ Zwilling กระเป๋า Rimowa เสื้อผ้าแฟชั่น Agner ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองไบรท์เนา Breitnau อีกเมืองหนึ่งในเขตแคว้นบาเด้น-วัทเทมเบิร์ก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
พักที่
โรงแรม Best Western Hofgut Sternen หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ไบรท์เนา (เยอรมัน)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านชม เมืองลูเซิร์น ชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต และสะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปมีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าจากเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้และมีเวลาให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างๆ แบรนด์เนมชั้นนำ  กาแฟเนสเปรสโซ่ หรือนาฬิกายี่ห้อดังของสวิส และอุปกรณ์มีดชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพดีจากสวิส เป็นต้น * เพื่อความสะดวกสำหรับท่านที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย *  สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่านกลับที่พัก
พักที่ โรงแรม Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า ลูเซิร์น-ทิทลิส (สวิตเซอร์แลนด์)-ฟุสเซ่น (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการ นั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีความสูงถึง 3,028 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี และยังเป็นแหล่งของนักเล่นสกีชั้นดีในช่วงฤดูหนาวด้วย  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสด้วยกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมันตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ โรงแรม Luitpoldpark Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก ฟุสเซ่น (เยอรมัน)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองที่ตั้งอยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่
นำท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ลบัส หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือนั่งรถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้นลงชำระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินเที่ยวชม เมืองฟุสเซ่น เมืองที่มีอายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันซึ่งใช้เมืองฟุสเซ่นนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ นอกจากนี้เมืองฟุสเซ่นยังเป็นเมืองที่มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และร้านค้าที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์  
จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งสู่ เมืองอินนส์บรูค Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งรัฐทิโรล เป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่า สะพานข้ามแม่น้ำอินน์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ จากตัวเมืองอินน์สบรูค สามารถมองเห็นยอดเขาสูงลูกต่างๆ ได้แก่ นอร์ทเคทเทอ  พัทแชร์โคเฟิล  และแซร์เลส เป็นต้น เมืองอินน์สบรูคแหน่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1964 และปี 1976  พาราลิมปิคฤดูหนาว ปี 1984 และ ปี 1988 รวมถึงโอลิมปิคเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2012 ทำให้เมืองอินน์สบรูค เป็นเมืองแรกของโลกที่ได้มีการจัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 3 ครั้ง    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก โรงแรม Ramada Innsbruck Tivoli หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด อินน์สบรูค (ออสเตรีย)-มิวนิค-โรเซนเฮม (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินชม เมืองอินน์สบรูค ดินแดนแห่งขุนเขา เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงาม ผสมผสานแหล่งเพาะปลูกและที่เล่นสกีที่ดีที่สุดในยุโรป ซึ่งปัจจุบันทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศ นำท่านชมเขตเมืองเก่า ที่มี ตำหนักหลังคาทองคำ ที่มีอายุร่วม 450 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นมุขหลังคาหน้าต่างของตัวอาคารที่ยื่นออกมา สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 ในสไตล์โกธิคตอนปลาย หลังคาทองคำนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมให้กับพระราชวังใหม่นอยเออร์ ฮอฟ ในการฉลองการหมั้นระหว่างพระเจ้าแม็กซิมิเลี่ยนที่ และพระนางมาเรีย เบียนกา สฟอร์ซ่าบุตรสาวของดยุคแห่งมิลาน หน้ามุขแห่งนี้ประดับประดาด้วยแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุบทองแดงจำนวน 3,450 แผ่น เป็นเฉลียงหน้ามุขที่มีไว้สำหรับดูการแข่งขันหรือละครที่จัตุรัสเบื้องล่างลงไป และให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าคริสตัลจากสวาลอฟสกี้ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอ  ต่างหู  กำไล หรือเครื่องประดับอื่นๆ เป็นต้น ล้วนได้รับการออกแบบและจัดแสดงอย่างน่ารักและสวยงาม  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุดด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองและอร่อยกับเมนูขาหมูเยอรมัน
บ่าย นำท่าน ชมนครมิวนิค ซึ่งมหานครแห่งนี้ ก่อตั้งในคศ.1158  มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย  
นำท่านผ่านชม โอลิมปิคทาวเวอร์  สนามกีฬาอลิอันซ์อรีน่า หรืออาคารพิพิธภัณฑ์บาวาเรียน เป็นต้น นำท่านชมบริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชว์รูม BMW โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึก จากบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโรเซนเฮม Rosenheim ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรียเช่นเดียวกับเมืองมิวนิค ห่างออกไปประมาณ 45 นาที เมืองนี้ยังมีความสำคัญในด้านการบริหารงานของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอินน์ เมืองใหญ่อันดับ 3 แคว้นบาวาเรีย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและยังเป็นสถานที่ที่คึกคักที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วย
ที่พัก  โรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรือระดับเทียบเท่า

วันที่แปด โรเซนเฮม-มิวนิค-สนามบินมิวนิค (เยอรมัน)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนและเช็คเอ๊าท์จากที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินาทางสู่สนามบินนครมิวนิค
14.25 น.
ออกเดินทางจากนครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 (เดินทางเดือน พ.ย.60 เวลาบินแปลี่ยนเป็น 13.35 น.)

วันที่เก้า กรุงเทพฯ
06.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ....

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top