ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้
รหัสทัวร์
     SM1_E3/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้
สายการบิน
     New Gen Airways (E3)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     12,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
·         ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
·         ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
·         ชม พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่
·         ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
·         เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้
·         ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่
·         ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน
·         ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
·         ชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ
·         ช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกิง
·         ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเมืองหางโจว
·         หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ
·         ชิมอาหารพื้นเมืองอันขึ้นชื่อ เสี่ยวหลงเปา หมูตงพอ ไก่ขอทาน อาหารกวางตุ้ง   
กำหนดการ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2560
วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2560
วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2560
วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     22 ก.ย. 60 

bookmark


วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) – สนามบินอี้อู ประเทศจีน
14:00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ สายการบิน New Gen Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
16:00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอี้อู ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ E3 7637 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
21:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมืองอี้อู ประเทศจีน ตั้งอยู่ในมณฑลเจ๋อเจียง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน และถูกขนานนามว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลก โดยใช้เงินลงทุนกว่า 700 ล้านหยวน ทำให้อี้อูเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าครบวงจร ศูนย์รวมข่าวสาร และฐานการส่งออกสินค้าของประเทศจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (KFC Box Set)
ที่พัก โรงแรม YIWU KAIMEILONG HOTEL *4 หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง ตลาดค้าส่งอี้อู  -  Hollywood of China  -  พระราชวังจำลองจิ๋นซี  -  เมืองหังโจว
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินชมเดินช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู Yiwu Market ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตลาดค้าส่ง ที่อี้อูมีพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านตร.ม. มีร้านค้ากว่า 5 หมื่นร้านค้า แบ่งเป็นโซนเป็นตึกใหญ่อยู่มากมาย เรียกว่าแต่ละตึกเดินกันเป็นวันก็ยังไม่หมด มีคนเคยคำนวนว่า ถ้าหยุดทุกร้านร้านละ 1 นาที วันหนึ่งเดิน 8 ชั่วโมง ต้องใช้เวลา กว่า 2 เดือนจึงเดินให้ทั่วถึงทั้งอาคารได้ สินค้าที่ขาย แบ่งเป็นโซน     
โซนที่ 1 : Factory outlet ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย อัญมณี จิวเวอร์รี่ และของเล่นเด็ก
โซนที่ 2 : นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตรี และกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น
โซนที่ 3 : เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องกีฬา เครื่องเขียน และแว่นตา 
โซนที่ 4 : เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับร่างกาย รองเท้า ถุงเท้า สิ่งทอ
โซนที่ 5 : สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ เครื่องนอน ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี้ยน พาทุกท่านเข้าชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hengdian World Studios Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ตั้งอยู่ในเมืองเหิงเตี้ยน นครตงหยาง ตอนกลางของมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน ที่นี่เป็นโรงถ่ายภาพยนต์ที่สร้างโดยเงินทุนของเครือบริษัทเหิงเตี้ยน มูลค่ากว่า 3 พันล้าน บนพื้นที่ 164 เอเคอร์ ประกอบด้วยโรงถ่ายขนาดมหึมา 2 แห่ง ที่จำลองสถานที่สำคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น อุทยานพระราชวังสมัยราชวงศ์ชิง และ ราชวงศ์หมิง เมืองโบราณริมน้า แห่งเจียงหนาน และ พระราชวังจำลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอัตราส่วน 1: 1สตูดิโอแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องดังหลายเรื่อง เช่น THE HERO และ คนม้าบิน และเป็นเมืองละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจนได้รับการขนานนาม จากนิตยสาร Hollywood ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็น ฮอลลีวูดของจีน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองหังโจว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL *4 หรือเทียบเท่า         

วันที่สาม ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจียว (ล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หาดไว่ทัน - SWFC ชั้น100
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านมุ่งหน้าไปยังร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว Zhujiajiao Water Village ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย พิเศษล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของเมือง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
จากนั้นนำท่านชม หาดไว่ทัน The Bund ในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีน
นำท่านขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ โรงแรม GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - ถนนนานกิง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ Chen Wang Miao Market เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย นำท่านชม อัญมณีล้ำค่า ร้านหยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ Shanghai Museum of History ตั้งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ รูปแบบของพิพิธภัณฑ์และ การนำเสนอ บริเวณโดยรอบแก่ผู้เข้าชม คือการสาธิต ด้วยวัตถุโบราณ อันสะท้อนถึงความภาปราดเปรื่องและปรัชญา ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณ งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่องหยกโบราณ เหรียญ เครื่องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที่อาศัยในจีน เครื่องทองเหลืองของราชวงศ์ชางและโจว ทำให้ผู้เขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมัยนั้น เครื่องทองเหลืองอีกกว่า 400 ชิ้น นั้นมีอายุครอบคลุมยุคทองสำริดของจีน เครื่องเซรามิกโบราณ เป็นของมีค่าพิเศษของพิพิธภัณฑ์ ท่ามกลางงานศิลปะ กว่า 500 ชิ้น จากหลากหลายราชวงศ์ อาทิ เช่น ภาพวาด และเครื่องปั้นดินเผา จากยุคหลังยุคหิน
จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดเถาเป่า Taobao Market หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิง เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้า อาทิ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ปิดท้ายความสนุกของวันที่ ถนนนานกิง Nanjing ช้อปปิ้งสตรีทที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ โดยในบริเวณสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบกะดินจนถึงสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหาดไว่ทานมากนัก นักท่องเที่ยวที่มาช้อปปิ้งยังถนนแห่งนี้จึงสามารถเดินเล่นชมความงดงามของหอไข่มุกที่ตั้งอยู่ในบริเวณหาดไว่ทานได้อย่างสบายใจส่วนในช่วงเช้าที่นี่ก็จะกลายสภาพเป็นสถานที่ออกกำลังกายของบรรดาผู้สูงอายุที่รักสุขภาพทั้งหลาย เรียกได้ว่าเป็นถนนอเนกประสงค์อย่างแท้จริง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  GRANG TANG SHANGHAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ร้านผ้าไหม – ทะเลสาบซีหู (ล่องเรือ) - หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑท์ที่ทำาจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหมผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธิการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้นวมผ้าหม่อม ไหม เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและใช้เอง
นำท่านไปยัง ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่า ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว อยู่ทางตะวันตกของเมืองหังโจว เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา น้ำในทะเลสาบใสสะอาดงดงามดั่งผิวกระจก มองไปไกลๆ เห็นเจดีย์นางพญางูขาวที่มีเรื่องเล่าเป็นตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู มีความยาวโดยรอบประมาณ 15 กม.น้ำลึกเฉลี่ย 1.5เมตร เป็นทะเลสาบสวยงามและมีชื่อเสียงของจีน เป็นบ่อเกิดของบทกวีและนิยายดังหลายเรื่อง กวีโบราณเคยบรรยายเปรียบเทียบซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอิริยาบท
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หมู่บ้านหลงจิ่ง Longjing Village หรือ หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกำเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ ซึ่งนับว่าเป็นชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ชาหลงจิ่งมีสรรพคุณบำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด เที่ยวชมหมู่บ้าน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีเย็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
22:00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน New Gen Airways ‎ เที่ยวบินที่ E3 7638 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
00:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top