ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
     SB7_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     18,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปักกิ่ง- ถนนหวังฝู่จิ่ง-ปั่งกิ่ง-กายกรรมปั่งกิ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า-พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านฝี่เซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว้ทาน-ถนนนานกิง-ร้านบัวหิมะ-ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้
กำหนดการ
วันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560
วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

bookmarkวันแรก กรุงเทพฯ – ปั่งกิ่ง-ถนนหวังฝู่จิ่ง
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 3 บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.10 น. ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG614
15.50 น.
เดินทางถึงเมืองปักกิ่งมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งช้อปปิ้ง ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางการค้าและการช้อปปิ้งของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป็นอย่างมากที่สุดของในเมืองปักกิ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ปักกิ่ง

วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปั่งกิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ....เสี่ยวหลงเป่า
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน นำท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ในสถานที่นั้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมวิธีการนวดเท้า พร้อมให้ท่านได้แช่เท้าและนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย รวมถึงฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเข้าฤดูถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ...เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว
  นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นกายกรรมที่นักแสดงได้โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ,รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง เป็นต้น
พักที่
EIJING YITEL HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ปักกิ่ง

วันที่สาม  พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ำ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่ง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้บูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตำหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตำหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตำหนักต่างๆ อีกมากมาย”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจวีหยงกวนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปีจากนั้นนำท่าน ผ่านชม สนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ำแห่งชาติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  เมนูพิเศษ....สุกี้มองโกเลีย
พักที่ EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ปักกิ่ง

วันที่สี่ ร้านฝี่เซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-รั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะ ร้านผีเซี๊ยะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผ้าไหมถุงเท้ารองเท้านาฬิกา เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5) ชั่วโมง) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่งเทียนจิน เหอเป่ยซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
พักที่ SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว้ทาน-ถนนนานกิง-ร้านบัวหิมะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมตลาดน้ำจูเจียเจี่ยวซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น
เที่ยง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแกน้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง“ยาบัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกค้า กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
ที่พัก SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.15 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
112.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top