รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ
19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG640 
   
วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซาคุซ่า – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเทมบะ เอ้าท์เลต
06.20 น.+1 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำท่านสู่ วัดอาซาคุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชม โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว แล้วนำท่านช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ (2)
ที่พัก  
FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือเทียบเท่า) 
*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***  

วันที่สาม 
ฟูจิชั้น 5 – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ โดริ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และนมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบนและถ่ายรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ในจังหวัดนากาโน่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองและเลือกช๊อปปิ้งซื้อของฝากที่ ถนนนาวาเตะ โดริ ด้านหน้ามีรูปปั้นกบตั้งอยู่ ถนนเส้นนี้มีบรรยากาศแบบสมัยก่อน มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายเซ็มเบะ ร้านขายขนมไทยากิ และอื่น ๆ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งทางเดิน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าโยฮาชิร่า ที่ผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณนี้มักแวะเวียนเข้าไปสักการะและขอพรด้วย ในช่วงที่ซากุระบาน จะพบเห็นผู้คนนั่งชมดอกซากุระและถ่ายรูปดอกซากุระบริเวณริมฝั่งแม่น้ำซึ่งมีเทือกเขาแอลป์อันงดงามเป็นฉากหลังได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พักที่ MATSUMOTO MARUNOUCHI HOTEL (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่ มัตสึโมโต้ – แจแปน แอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – มุโรโดะ – คานาซาว่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เริ่มจากสถานี “โอกิซาว่า” ลอดอุโมงค์ นำท่าน นั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ป็นพิษ จอด ณ สถานีคุโรเบะไดระ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
ต่อจากนั้นนำทุกท่านเดินทางโดยกระเช้าสู่ สถานี ไดกันโบะ จากสถานีไดกันโบะ สู่สถานีมูโรโดะ โดยการนั่งรถไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเทยามะ อีกฟากหนึ่งของภูเขา จากสถานีนี้ เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตรสูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ ต่อจากนั้นนำท่านนั่งรถบัสจากสถานี สู่ที่ราบสูงทาเทยามะ สู่สถานีบิโจไดระ  นำท่านเดินทางต่อเพื่อชม หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่นทาเทะยาม่า บรรยากาศธรรมชาติ อากาศที่หนาวเย็นซึ่งในขณะเดียวกันในบริเวณยอดเขามีหิมะสีขาวปกคลุมอยู่ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเช่นกัน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ALPINE ROUTE ตามฤดูกาล หลังจากนั้น ต่อด้วยการนั่งกระเช้าทาเทยามะ จากสถานีบิโจไดระ สู่สถานีทาเทยามะ ใช้เวลาในการเดินทาง 7 นาที จบด้วยการต่อรถไฟชุมชนโทยาม่า พร้อมความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 
พักที่ HOTEL MYSTARS PREMIER KANAZAWA (หรือเทียบเท่า)

วันที่ห้า
ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนซันซูชิมาจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า นาโกย่า – ช๊อปปิ้งย่าซาคาเอะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือจนปัจจุบัน จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ณ บริเวณนี้ และมีเทศกาลทาคายาม่าซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์สวยงามไปด้วยดอกไม้นานาชนิดผสมผสานวัฒนธรรมอันล้ำค่ากับ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านสไตล์กัสโฉะ ทจิคุริ ที่ใช้ชื่อเรียกสไตล์นี้เพราะว่ารูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้าซึ่ง สร้างแบบดั้งเมในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ตัวบ้านจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัยและในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้ออกบานสะพรั่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆ  ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ในจังหวัดไอจิ เพื่อนำท่านช้อปปิ้งที่ย่านซาคาเอะ แหล่ง ช้อปปิ้งในย่านใจกลางเมืองนาโกย่า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Tiger Onitsuka, Coach, Louis Vitton หรือให้ท่านได้เลือกซื้อขนมและเครื่องสำอางอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในห้าง Donqi Hote, Oasis 21, Lachic และนอกจากที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งแล้ว ที่นี่ยังมีร้านอาหารหลากหลายมีเมนูให้เลือกทานกันได้อย่างจุใจ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก
NAGOYA KOKUSAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)  

วันที่ห้า
นาโกย่า – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ สนามบินคันไซ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่นก็ว่าได้ นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) (ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน)   ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในป0.0ราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิหลัง จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยท่านจะสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใน ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า  ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก
กลางวัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673
21.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top